Lesmedium

Lesná cesta

autor: aa
Čo sa rozumie pod pojmom lesná cesta, ak takýto druh pozemku nie je na LV vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti.?

Ak je zakreslená na katastrálnej mape, mal by tam byť druh pozemku stavby a nádvoria ?

Ak by takáto cesta časom zarástla , na koho sa treba obrátiť v prípade výrubu stromov?

sekcia: Archívne fórum, 3.6 2014 13:12
autor: neznámy
Lesná cesta je pozemok vedený v registri C katastra nehnuteľností ako druh pozemku "lesný pozemok - kód 10".
Z hospodársko úpravníckeho hľadiska a z hľadiska evidencie lesných pozemkov sú lesnými pozemkami aj pozemky:
bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky.
Ak chcete s takýmto pozemkom niečo riešiť, je to lesný pozemok, takže sa naň vzťahuje zákon o lesoch a môžete sa obrátiť na svojho OLH alebo to konzultovať pri obnove PSL.
4.6 2014 9:18
autor: neznámy
Marek, tuším som sa s tvojim menom ešte nestretol. Ale to je vedľajšie. Chcem len povedať, že stručnosťou odpovede a predpokladám, že aj správnosťou si sa zaradil do prvého rangu. Ako je Jozef1. Len tak ďalej.
4.6 2014 9:50
autor: neznámy
Pán Marek, to znamená, že ak bol na tomto pozemku výrub pre komerčné účely,výbor spoločnosti bez právnej subjektivity , ktorý nemal splnomocnenia vlastníkov, konal v rozpore so zákonom za neoprávnené nakladanie s cudzím majetkom a to platí aj pre OLH.
4.6 2014 22:13
autor: neznámy
K napísaniu tohto môjho príspevku, predchádzalo veľmi dôsledné preskúmanie danej záležitosti.
.
Chcela som poznať názor iných
P. Marek písal, že takýto pozemok-lesná cesta by mala byť v katastri C na Lv zapísaná ako lesný. pozemok - kod 10.
Mám tomu rozumieť tak, že na porastovej mape ide o biele plochy, ktoré sú na základe digitálnej fotografie, ortofotomapy zahrnuté do LHP?

Lesné pozemky sú na našom Lv vedené v katastri E s kódom 38- lesné pozemky, alebo dočasne bez lesného porastu. S kódom 22 -poľné cesty, alebo ostatné plochy, atď.

V každom prípade ide o lesné pozemky a kontrola podlieha Poz. a lesnému úradu,
6.6 2014 10:45
autor: neznámy
Pozor, nie všetky LC sú lesným pozemkom. Ak išlo o cesty investičného charakteru a pre účely kolaudácie bol vyhotovený GP kataster ho zapísal bez rozhodnutia o vyňatí a sú vedené ako cesty - nie lesný pozemok! Tu sa nerešpektoval lesný zákon, ktorý od svojej platnosti stále lesné cesty taxatívne uvádzal ako lesný pozemok. To čo prezentoval Marek a prezentuje JOzef1 nie je nič nové, takto zákon by mal ovladať každý hospodár v lese, je to jeho modliaca knižka, potom by s lesníkmi nezamätal kde jaký ochranár, stavbár, či geodet a pod... Lesníci si musia svoje práva chrániť, lesný zákon majú na to stavaný, ale z mojích poznatkov a skúseností musím kritický zasiahnuť do vlastných radov. Znalosť zákona v lesníctve a poľovníctve a nielen zákona, ale vykonávacích vyhlášok je veľmi slabá. Nikto nič neštuduje, a my, teda Jozef 1, ja a dajme tomu aj Marek, ak vidíme tie jednoduché otázky, ktoré hospodári v lese, ale čuduj sa svete ani OLH nevedia vysvetliť, musíme reagovať, lebo vidíme aké je slabé právne vedomie lesníkov. My predsa nič nové Vám nepíšeme, iba to čo sme naštudovali a Vy nie. Ešte niečo, pracujeme tak isto ako Vy, teda nemáme toľko času na pomoc všetkým! Ale tu je pes zakopaný, štátna správa, ktorej hovorím že je mrtva, ta ma dokonca v zákone povinnosť poskytovať metodickú pomoc pre subjekty hospodáriace v lese, pre OLH, vlastníkov a užívateľov lesa. Neznámená to, že ich má všetko učiť, ale takéto stretnutia akobolo zvykom na SPIŠI sa už nerobia!!! Prečo, odpovedám sam, ako môžu robiť stretnutia, keď ľudia ako je JOZEF 1 nemôžu viesť regionálne úrady či odbory ( dnes ) lebo vo vedení musí sedieť nie odborník s praxou ale POLITICKÝ NOMINÁNT, ktorý sa bojí stretnutí s ľuďmi, čo by im povedal ak ho zasypú praktickými otázkami. Takto je to na Slovensku včetne MP SR. Môžte sa na mňa hnevať všetci, ktorým sa moje krátke vysvetlenie nepáči, ale viem o čom hovorím. Ale musím aj pracovať, tak LESU ZDAR!
9.6 2014 9:21
autor: neznámy
Je evidentné, že umelo vytvorená lesná cesta bola na základe klientelizmu.
Sú tam navozené na jej konci dve kopy asfaltového odpadu.
Je možné aby LOH, ktorý toto dovolil a aj odvodňovací žlab,kde boli tiež vytrhané stromy zostal v evidencii OLH ?
Toto bol aký náhodný výrub?
Podotýkam, že výrub sa uskutočnil v čase , keď sme boli spoločnosť bez právnej subjektivity.
18.6 2014 13:57