Lesmedium

Milan

autor: neznámy
Chcem predať podiel v urbáre. Predseda tvrdí, že o tom musí rozhodnúť výbor. Je nejaká lehota dokedy?
sekcia: Archívne fórum, 20.5 2014 11:51
autor: neznámy
V novele 34/2014 Z.z. v článku 5 boli úpravy zákona 97/2013.
Paragraf 8 potom znie:
(7) Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve, ak nejde o prevod podľa § 11 ods. 2.
Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, musí ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru; ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe.
===
Výbor nemusí teda o ničom rozhodnúť, ale musí byť iba poslíčkom.
V praxi treba brať do úvahy, či výbor pozostáva zo zamestnancov spoločenstva, alebo ide iba o výkon vo voľnom čase funkcionárov. Keďže lehota nie je v zákone stanovená, mohla by byť v zmluve, prípadne v stanovách. Ale predpokladám, že na to málokto myslel. Ide teda len o to, čo považujú obe strany za rozumnú lehotu.
Možno, by sa dalo s výborom dohodnúť, že ak výbor nemá čas, tak ponuky rozošle zainteresovaný predávajúci. Ale to by v takomto zmysle mal byť upravený súhlas ochrane osobných údajov. Inak by sa výbor mohol dostať do ťažkosti, že osobné údaje zveril 3 osobe. (Možno by sa ani nemusel, lebo adresy sú zverejnené na kataster portále, ale kto chce psa byť, palicu si nájde.)
==============

21.5 2014 18:42
autor: neznámy
Ak som Vás Vlado dobre pochopil, výbor je podľa zákona povinný doručiť moju ponuku na predaj všetkým 500 urbárnikom. Potom mi vydá nejaké potvrdenie o tom, že nik z nich nemá o kúpu za takúto cenu záujem? Čo ak sa potom prihlási nejaký podielnik s tým, že jeho nik neinformoval a bude si uplatňovať predkupné právo len aby narobil problém.
22.5 2014 9:10
autor: neznámy
Milan, nie som dáma, tak mi pokojne tykaj. Ja tiež tykám na blogoch všetkým, ak pravda neviem, kto je na druhej strane.
===
No preformulujme to tak, ak sme dobre pochopili zákon, tak je to tak, ako hovoríš. Výbor je povinný doručiť tvoju ponuku všetkým 500 urbárnikom.
Ale pretože doporučené ponuky by boli pridrahé, pri obyčajnej pošte by sa mohlo prihodiť, že nie každá ponuka nájde svojho adresáta. Ale to sa môže prihodiť aj pri doporučenej pošte. Nie každému sa chce behať na poštu, ak ho poštár nezastihne doma.
Takýto prípad, by asi bolo treba ošetriť zmluvne. Že ak by sa dodatočne našiel niekto, kto nemal možnosť si uplatniť predkupné právo, tak nový majiteľ je povinný ustúpiť tomu, kto oprávnene namieta to porušenie predkupného práva. Iná vec by asi bola, ak by si v predkupnej ponuke dával vyššiu cenu a predaj by sa uskutočnil za nižšiu. Ako už upozorňoval niekto v predošlých témach.
===================================
Ale ja nie som právnik, tak to neber ako stopercentnú radu.
22.5 2014 18:27
autor: neznámy
Ustanovenie o predkupnom práve v novom zákone je právne chaotické. Predávajúci má povinnosť ponúknuť ostatným členom spoločenstva svoj podiel prostredníctvom výboru ale výboru už zákon neukladá žiadnu povinnosť. To je čo za právny poriadok?
26.5 2014 7:55
autor: neznámy
Podľa môjho názoru, ustanovenie vôbec nie je chaotické. Ponuka cestou výboru znamená, že na výbor pošleš oznámenie, že chceš svoj podiel odpredať osobe mimo spoločenstvo. Uvedieš cenu, za akú ideš , resp. chceš predať. Výbor na najbližšom zhromaždení túto tvoju ponuku povinne zaradí do programu, ktorý je uvedený v pozvánke. Následne ju prednesie na zhromaždení a s lehotou pre uplatnenie predkupného práva, ktorá nemôže byť kratšia, ako určuje OZ, teda menej ako dva mesiace od konania zhromaždenia. Ak si v lehote nikto neuplatní predkupné právo, môžeš smelo predávať.
30.6 2014 15:38