Lesmedium

CHARTA ŠUMAVY-PODPORTE DOBRÚ VEC

autor: Šumar
www.chartasumavy.cz/charta/signatari.asp

Ministerstvo životního prostředí pod vedením ministra Richarda Brabce (ANO 2011) schválilo proti vůli šumavské samosprávy Plán péče, který na dlouhá desetiletí až staletí poškodí šumavskou přírodu, ohrozí výskyt a život chráněných a ohrožených druhů, ohrozí vodohospodářskou funkci šumavské přírody a krajiny, nevratně poškodí tradiční krajinný ráz Šumavy a který nerespektuje kulturní odkaz šumavských předků.

Výsledkem tohoto plánu péče bude z poloviny suchá a z druhé poloviny vykácená Šumava. To vše ve jménu tzv. divočiny, dle představ v pozadí stojících politických byznysmenů a dřevařské lobby a v popředí stojících ekofundamentalistů a eurobyrokracie.

Po roce 1989 tak dochází k situaci, kdy státní exekutiva nerespektuje práva místních komunit a práva a povinnosti místních samospráv a také přání velké části veřejnosti naší země a po vzoru totalitních režimů vkládá budoucnost jedné z nejvzácnějších částí České republiky do rukou úzce zaměřených vědeckých a aktivistických experimentátorů, představujících minoritní skupinu v českém akademickém prostoru, podporovaných aktivistickými skupinami.

Obava o budoucnost šumavské přírody, obava o šumavské lesy, jako nenahraditelné složky krajinného prostředí s dopady dalece přesahujícími hranice národního parku a obava o základní demokratické principy nás přivedly k myšlence vytvořit CHARTU ŠUMAVY, kterou předkládáme široké veřejnosti. CHARTA ŠUMAVY nechce suchou a nechce vykácenu Šumavu. Nechce, aby se Šumava stala místem, kde se provádí politicky motivované těžby šumavského lesa a realizuje politický byznys na úkor přírody a jejích obyvatel. CHARTA ŠUMAVY chce šumavský les plný rozmanitého života, život spokojených šumavských obyvatel a spokojené návštěvníky národního parku.

CHARTA ŠUMAVY je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o:

záchranu dochovaného stavu a zlepšení stavu šumavské přírody ve všech jejích přírodních, ekologických, sociálních i ekonomických funkcích,

záchranu a obnovu typického krajinného rázu šumavské přírody, daného mimo jiné jejím kulturním charakterem a řadou zachovaných přírodních fenoménů,

vytvoření podmínek pro plnohodnotný život lidí na Šumavě v souladu s místními přírodními podmínkami,

zastavení nezodpovědného experimentování se šumavskou přírodou s jediným hlediskem biologických věd bez ohledu na standartní poznatky jiných přírodních věd,

ukončení drancování šumavského lesa formou umělých kůrovcových kalamit, na jejímž konci jsou drastické těžby kůrovcového dřeva,

záchranu vodního režimu šumavské krajiny,

kvalitní a věcnou, nikoliv ideologickou a zpolitizovanou koncepci ochrany šumavské přírody a krajiny,

ochranu Šumavy samostatným zákonem, který nastolí jasná a dlouhodobá pravidla,

dostupnost poznávání přírodních krás Šumavy pro všechny, kteří mají zájem.

CHARTA ŠUMAVY není organizací, nemá stanovy, stálé orgány a organizačně podmíněné členství. Patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou, účastní se její práce a podporuje ji.

CHARTA ŠUMAVY není základnou k politické činnosti a angažovanosti. V problematice Národního parku Šumava povede konstruktivní dialog s politickou a státní mocí. Chce sloužit k obecnému blahu.

Věříme, že CHARTA ŠUMAVY přispěje k obnovení stability přírodních, kulturních a sociálních poměrů na Šumavě a k obnově dobrého jména Šumavy.

Jako signatáři tohoto prohlášení pověřujeme PhDr. Jana Stráského, ing. Antonína Schuberta a RNDr. Ladislava Havla úlohou prvních mluvčích CHARTY ŠUMAVY. Tito mluvčí ji plnomocně zastupují jak před státními, samosprávními a politickými institucemi, tak i před českou i mezinárodní veřejností.

28. dubna 2014

sekcia: Archívne fórum, 14.5 2014 19:52
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému