Lesmedium

prehlasovaný vlastník na valnej hromade

autor: neznámy
Moja otazka:

Dobrý deň

Bol som prehlasovaný vlastník na valnej hromade, zápisnicu a uznesenie mi urbar poskytnúť nechce.

Pozemkový a lesný odbor mi dal kópiu stanov a zmluvy, našiel som tam veľa bodov , ktoré nie sú v súlade so zákonom č. 97/2013.

Súčasťou stanov nie sú pôvodné navrhované znenia, a doplnene boli po valnej hromade.

Spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia valného zhromaždenia , hlasovací poriadok zhromaždenia a zásady hospodárenia spoločenstva som v zmluve a stanovách nenašiel.

Úrad mi tvrdí, že ak je zmluva a stanovy schválené nadpolovičnou vačšinov nemôže stým robiť nič.

Pýtam sa , ma kompetencie pozemkový a lesný odbor, ktorý je štátnym dozorom pre pozemkové spoločenstvá

rozhodnúť či valné zhromaždenie konalo v súlade so zákonom, či uznesenia zhromaždenia nie sú v rozpore so zákonom, či schválená zmluva a stanovy sú podľa zákona ?

Pozemkový a lesný odbor ma odporúča len na sud.

Odpoveď z ministerstva:

Na pozemkoch, ktoré sú v registri „C“ katastra nehnuteľnosti evidované ako

trvalé trávne porasty, môže dôjsť k výrubu drevín iba v súlade s § 47

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších

predpisov.

Ak je v stanovách určené, že členovia spoločenstva sa môžu domáhať

neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia žalobou podanou na súde, ak ich hlasy

budú predstavovať 1/10 z celkového počtu, ide o nesúlad s § 15 ods. 2

zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších

predpisov.

Ak je v stanovách uvedené, že vybor schvaľuje členom výboru a dozornej

rady odmenu, ide o nesúlad s § 16 ods. 6 a s § 17 ods. 4 zákona č. 97/2013

Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

V prípade pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou správny orgán

skúma súlad len v prípade zmien,uvedených v § 23 tohto zákona. Ak takéto

spoločenstvo k 30.06.2014 svoje právne pomery neprispôsobí zákonu č.

97/2013 Z. z., podľa § 31 ods. 9 sa zrušuje.

V prípade pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity, správny orgán

pri zápise do registra pozemkových spoločenstiev postupuje podľa § 26 ods.

2 písmena d) a skúma súlad predložených listín so zákonom č. 97/2013 Z. z.

Ak ide o nesúlad, spoločenstvo do registra nezapíše a postupuje podľa

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

sekcia: Archívne fórum, 6.5 2014 8:25
autor: neznámy
Pytam sa ---všetky--- čísla listov vlastníctva ?

§ 23

(1) Do registra sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:

d) katastrálne územie a čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na
ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť alebo
spoločne obhospodarované nehnuteľnosti podľa druhu
pozemku,
6.5 2014 8:32
autor: neznámy
ak sa domnievate ze stavy ci zmluva su v rozpore so zakonom, ano da sa podat navrh na sud.
je ale velmi dolezite vediet, ak aj vlastnici schvalili stanovy a zmluvu, ktora je v rozpore so zakonom, su pre vas smerodajne ustanovenia zakona, a v zakone je zakotvene ze zmluva a stanovy spolocenstva maju byt zosuladene v zmysle zakona.
statny dozor by nemal zapisat zmeny v tych dokumentoch ktore odporuju zakonu.
statny dozor okr. urady, poz. a les. odbory maju pravo a kompetencie nevykonat zapis zmien v registri poz. spolocenstiev,
6.5 2014 19:26
autor: neznámy
okr. urady, poz. a les. odbory vidia len co chcu, oni o tom vedia ale stale mi tvrdia, že tak si to odhlasovala vačšina
V mojom prípade pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou správny orgán
skúma súlad len v prípade zmien,uvedených v § 23 tohto zákona.
-ako donutim okr. urad, poz. a les. odbor aby nevykonal zapis zmien v registri poz. spolocenstiev?
6.5 2014 20:23
autor: neznámy
Naše spoločenstvo nesplnilo svoju povinnosť prispôsobiť svoje právne pomery ani zákonu č. 181/1995 Z. z. v určenej lehote, ale ani nový zákon ich k tomu neprinútil, aj keď som to čakal.
Napisal som žiadosť na MPaRV SR, odvolal sa na z.c. 326/2005z.z.,§58 ods.1. pism.l a polozil otázku.
Dvaja vlastníci s najväčšími podielmi ( bývame mimo obce) sme boli prehlasovaní na valnej hromade
V spoločenstve sa deje to, že domáca chunta ma svoje pravidla a sú vysmiati lebo to odhlasovala väčšina.
Konštrukcia vzniku pozemkového spoločenstva pripúšťa aj „nedobrovoľné členstvo“ teda pripúšťa vznik členstva aj spoluvlastníkom, ktorí nebudú so založením súhlasiť a navyše ich viaže ručením za záväzky spoločenstva.
V praxi tak sa môže stať, že „ väčšina vlastníkov s malou výmerou“ vyrobí záväzky, za ktoré zaplatí spoluvlastník s „väčšou výmerou“, pretože pre veriteľa bude pohodlnejšie sa uspokojiť na ňom.
Obsah zmluvy o pozemkovom spoločenstve nie je v súlade so zákonom č. 97/2013, to mi potvrdilo aj ministerstvo. Lesný úrad som na to upozornil, a odpoveď bola nech si podám sťažnosť na kompetenčnú nečinnosť úradu a aj tak mi to nepomôže.
6.5 2014 20:50
autor: neznámy
A toto je práve skutočnosť na ktorú upozorňujem už cca 15 - 20 rokov, pre štátnu správu nemôže byť lesnícke vzdelanie vítané, ale bezpodmienečne nutné!!! Nemôže sa výber robiť politický, ale na základe odbornej spôsobilosti a praxe, Ja osobne som musel robiť spôsobilosť a skúšky tvrdšie než štátnice ( napr. u JUDr. Beláčka - za čo mu len vďačím, lebo som pripravený stále odborne konať ), napriek skúškam konaným a mnou absolvovaným stačilo slovo nejakej ženy z KDH a aj okresný predseda - farizej zariadil moje odvolanie a takto to beží na Slovensku všade, ak úradník to vie, ale nie je stranícky príslušný - letí a príde tam taký, ktorý ani nevie, že nemá zaregistrovať stanovy,ktoré sú v rozpore so zákonom. Prepáčte pre zanepráznenosť len jeden príklad, ale mám ich tisícky a horšie. Ak by bol prednosta OLÚ v Bratislave pripravený na vedenie úradu, isto by nebol dnes obvinený za výrub stromov, ale kde sú teraz jeho politickí priatelia, pomôžu mu uhradiť škodu ktorú vďaka ním spôsobil? Pomôžu mu znášať dôsledky?
7.5 2014 8:10
autor: neznámy
určite áno.
V NDS a.s.bola odvolaná podpredsedníčka predstavenstva a investičná riaditeľka . Pán minister ju odvolal a zároveň upratal na jeho ministerstve dopravy.
7.5 2014 16:42