Lesmedium

KAM KRáČa moderné České lesníctvo- neštátny Sektor

autor: Nešťastník
Nový zákon o lesích by měl zvýšit konkurenceschopnost českého lesnictví

Tisková zpráva SVOL, určeno k okamžitému zveřejnění Pelhřimov dne 24.4.2014

Zvýšení konkurenceschopnosti českého lesnictví, snížení množstvích legislativních omezení vlastníků lesů na úroveň obvyklou v evropských státech s obdobnou skladbou dřevní produkce, přizpůsobení stavů zvěře stavu lesních ekosystémů, kompenzace vlastníkům lesů za státem požadovanou změnu dřevinné skladby a jemnější způsoby hospodaření v lesích, aktuální vývoj trhu se dřívím a spolupráce vlastníků lesů s ochranou přírody. To jsou hlavní témata letošní celostátní konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL), která se uskutečnila 24. dubna v Pelhřimově. S postupem vydávání církevních majetků a přípravou na správu lesů seznámili přítomné zástupci Arcibiskupství pražského Milan Mochán a Vojtěch Macek. Jednání se zúčastnil ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc, předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík, viceprezident Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu Robert Babuka a další hosté. „Od minulé konference uběhl sice pouze jeden rok, ovšem za tu dobu máme již třetího ministra zemědělství. A náměstka ministra pro lesní hospodářství nemáme pro jistotu vůbec. V takovém nestabilním prostředí, kde v minulosti navíc zastával post „nejvyššího lesníka“ neodborník, je velmi obtížné diskutovat o změnách lesnické legislativy prospěšných nejen pro majitele lesů, ale potažmo pro celou společnost,“ uvedl na úvod konference předseda SVOL František Kučera. „Podle stávajícího zákona o lesích, který byl přijat v roce 1995, se sice hospodařit dá, nicméně při porovnání zákonných povinností majitelů lesů v České republice s lesnicky vyspělými státy např. Rakouskem nebo Německem je evidentní, že tamější soukromí vlastníci mají oproti nám stanoveno pouze minimum povinností nezbytných k tomu, aby v jejich lesích nebyly poškozeny veřejné zájmy,“ doplnil. Majitelé soukromých a obecních lesů za uplynulých dvacet let již dostatečně prokázali, že mají zájem své majetky spravovat odpovědně a dlouhodobě. Svědčí o tom mimo jiné i navázaná spolupráce SVOL s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR při uzavírání komplexních dohod týkajících se péče o chráněná území na lesních majetcích. Není proto důvod, aby majitelé lesů v Česku měli těžší podmínky než jejich kolegové za hranicemi. V průběhu minulých deseti let sice někteří ministři zemědělství ohlásili záměr vytvořit nový zákon o lesích, nicméně k jeho naplnění nedošlo. Jedním z důvodů je samozřejmě časté střídání vlád, ale především pak podřízení lesa jako složky životního prostředí dvěma ministerstvům – ministerstvu zemědělství a ministerstvu životního prostředí a z toho pramenící neschopnost nalézt přijatelný kompromis. Požadavky SVOL na nový zákon o lesích vycházejí z těchto zásad: obhospodařování lesů trvale udržitelným způsobem, omezování administrativních zásahů státu na nezbytné minimum, motivační působení státní lesnické politiky na podporu veřejných zájmů a zvyšování odpovědnosti za svůj majetek. Naprosto zásadní věcí je diferencování povinností

kladených zákonem na vlastníky lesů podle druhu a velikosti majetku, požadujeme jednoznačné řešení otázky vstupu do lesa všech návštěvníků na vlastní nebezpečí, budování, ale i značení turistických, cyklistických a jiných tras pouze po souhlasu vlastníka. Nezbytností je vytvořit systém odpovídajících náhrad za škody a újmy na lesním majetku z důvodu ochrany přírody a upravení stávajícího systému veřejných podpor do lesního hospodářství. Jestliže stát požaduje po vlastníkovi změnu dřevinné skladby v jeho lese, je zde na místě finanční kompenzace za tuto povinnost. Samozřejmostí by mělo být ocenění „držení lesa“ jako zdroje pro poskytování celospolečenských funkcí společnosti, které lze řešit např. vyloučením všech lesních pozemků z předmětu daně z nemovitostí. Výše uvedené požadavky směřují ke zvýšení ekonomické životaschopnosti a konkurenceschopnosti trvale udržitelného obhospodařování lesů v ČR, jsou v souladu se závěry a doporučeními Koordinační rady k realizaci Národního lesnického programu II, ale i Zásadami státní lesnické politiky přijatými vládou v roce 2012. Konference zvolila na funkční období 2014-2016 předsedou SVOL opět Františka Kučeru a druhým místopředsedou Stanislava Janského. Funkci prvního místopředsedy SVOL bude vykonávat dle stanov SVOL pan Tomáš Czernin, předseda SVOL-komory soukromých lesů. Do předsednictva SVOL byli dále zvoleni pánové Josef Marian Bartoň-Dobenín, Jiří Neshyba, Michael Podstatzký-Lichtenstein, Jaroslav Semerák, Jiří Svoboda a Václav Zámečník. SVOL má v současné době 588 členů, kteří hospodaří na téměř 385 tis. ha lesa.

sekcia: Archívne fórum, 28.4 2014 14:12
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému