Lesmedium

Spoločenstvo bez právnej subjektivity vykonávalo činnosť ako s právnou subjektivitou s IČO.

autor: Roman
Rád by som poznal názory na takúto činnosť spoločenstva bez právnej subjektivity:

- vzniklo v roku 1992 a dostalo svoje IČO

- v roku 1995 bolo IČO zrušené, spoločenstvo ďalej fungovalo bez právnej subjektivity od roku 1996

- na Lesnom úrade bolo evidované ako spoločenstvo bez právnej subjektivity na základe zápisnice z členskej schôdze , ktorá schválila predsedu a výbor (predseda ďalej oficiálne figuroval ako splnomocnená osoba)

- malo zvolený výbor, predsedu a dozornú radu, mali schválené mesačné odmeny ktoré im boli vyplácané z predaja dreva na pni

- predseda zastupoval združenie ako sám chcel, uzatváral zmluvy o predaji dreva s právnickými a fyzickými osobami podľa Obchodného zákonníka, ceny stanovoval ako sám uznal za vhodné, na zmluvách uvádzal neplatné IČO

- tiež uzatváral nájomné zmluvy na pozemky ktoré užíval poľnohospodársky subjekt

- predseda mal aj splnomocnenia od roku 2002 ale nie všetkých členov (kto mu nedal splnomocnenie nedostal podiely)

- podiely boli členom vyplácané jeden krát ročne vždy za predchádzajúci rok (žiadne potvrdenia však vydávané neboli)

- dozorná rada kontrolovala len financie, účet v banke, pokladňu a faktúry ktoré boli vystavené na základe konsignácií (množstvo odvezenej drevnej hmoty z odvozných miest priamo v teréne pri odvoze už nikto nekontroloval) Toto si zabezpečoval ten subjekt s ktorým predseda uzatvoril zmluvu o predaji dreva na pni.

- teraz už spoločenstvo s právnou subjektivitou zapísané v registri a funguje so starými ľuďmi ďalej podľa doterajších pravidiel. Predseda si ďalej myslí že on on je oprávnený o všetkom rozhodovať a že štatutárnym orgánom je výbor ho nezaujíma. Členovia spoločenstva sa ničomu nerozumejú, len šomrú na hospodárenie v lesoch a nadmernú ťažbu. (O skutočnom objeme ťažby vie asi len ten čo ťaží a kupuje).

sekcia: Archívne fórum, 23.4 2014 9:13
autor: neznámy
Roman, pokiaľ chceš poznať názory, nuž môj je taký, že v kalnej vode najlepšie sa loví.
1.) Predseda vypláca podiely len tým, od ktorých mal splnomocnenia. Nuž to by bolo v poriadku, keby hospodáril len tých parcelách, od ktorých mal splnomocnenie. Avšak zaručene hospodári aj na iných. A môže to tak v podstate beztrestne robiť, ak lesné parcely nie sú v teréne vymerané. Ak nemáš parcelu v teréne vymeranú, môžeš dokazovať, že hospodári aj na tvojej? Asi ťažko. Aj keď by sa všetci, ktorí nedali splnomocnenia, boli spojili, asi by na súde nepochodili. Slovom kalná voda.
2.) Domnienka, že priamo v teréne už nikto nekontroloval odvoz dreva a že o skutočnom objeme ťažby vie len ten, čo ťaží a kupuje je pritiahnutá za vlasy.
Ale faktom zostáva, že toto je vyložene o dôvere v predsedovu poctivosť.
Nie je v silách dozornej rady, aby sama fyzicky skontrolovala koľko drevnej hmoty bolo vyťažené a akej kvalite a za čo predané. Tam sa musí len spoľahnúť na poctivosť tých, ktorí o tom vystavujú doklady.
3.) Ak sú teda pochybnosti o predsedovi a ostatných, najlepšie by ich bolo
vystriedať. Pravda, ak to veľkosť podielov dovolí. Ak je však skladba podielov taká, že to neprichádza do úvahy, treba využívať morálny tlak (bohužiaľ ten je na nepoctivého neúčinný a poctivému iba ublíži). Prípadne zvážiť možnosť odčlenenia pozemkov, t. j. dať si ich vymerať - bohužiaľ na vlastné náklady.
23.4 2014 10:58
autor: neznámy
Ešte dodám otázku . Mohlo takéto spoločenstvo čerpať dotácie zo štátneho fondu zveľaďovania lesa ( ŠFZL) ?
23.4 2014 14:42
autor: neznámy
Otázka je či takéto spoločenstvo vôbec vzniklo. Mnohé spoločenstvá totiž podľa platných zákonov ani nikdy založené neboli. To že sa tvárili a konali ako právnické osoby je bežné. Kto za to ponesie zodpovednosť? Neznalosť, či nerešpektovanie zákona neospravedlňuje urbárnikov ani úradníkov. Spoločenstvo bez právnej subjektivity nemohlo ako také vo vlastnom mene uzatvárať žiadne zmluvy. Teda ani zmluvu o poskytnutí prostriedkov zo ŠFZL.
23.4 2014 15:30
autor: neznámy
Jano, budem podrazák. Spoločenstvo nemôže čerpať dotáciu, ak nie je medzi vyvolenými. Inými slovami, zakladať spoločenstvo kvôli tomu, že dostane dotáciu je lotéria.
23.4 2014 19:57
autor: neznámy
Je vôbec také konanie ako uzatváranie a realizácia zmlúv pod hlavičkou neexistujúceho právneho subjektu postihnuteľné? Asi nie je postihnuteľné.
23.4 2014 20:29
autor: neznámy
Samozrejme že je postihnuteľné. Od neoprávneného obohatenia až po podvod.
24.4 2014 7:24
autor: neznámy
Do konca roku 2013,som si myslela, že to iba u nás bol presne taký istý stav, ako popisuje pán Roman.
U nás ale členovia boli slepí a hluchí Jednoducho ľahostajní k danému skutkovému stavu.
Či je, alebo by bol takýto stav postihnuteľný? Samozrejme že áno. Utázka je ale oveľa zložitejšia .K tomu predchádza podanie pre podozrenie so spáchania tresného činu, či už za neoprávnené nakladanie s cudzím majetkom, alebo za podvod.
Dôležitá je výška majetkovej,ujmy, aby bola väčšia , ako je hranica pre tresný čin a samozrejme snaha o spravodlivé vyriešenie prípadu..Môže sa veľmi ľahko stať,že bude preklasifikovaný iba ako priestupok.
Rozhodujúce je, kto
24.4 2014 20:31