Lesmedium

autor: neznámy
Kto môže zmeniť druh pozemku TTP a na základe čoho na lesný / ak ide o nálety/
sekcia: Archívne fórum, 16.4 2014 21:24
autor: neznámy
Je niečo ako katastrálne konanie a podľa zákona (aj čo sa týka zmeny druhu pozemku) na tomto konaní majú byť prítomné všetky dotknuté osoby, teda primárne vlastník pozemku. Žiaľ, v rámci výnimočných ustanovení zákona sa toto konanie obchádza a štátne orgány si bez prítomnosti vlastníka píšu a robia čo chcú a hlavne, ako im pasuje. Predstavia vám hotovú vec a vy sa potom dodatočne vyjadrujte. A neskutočné zdôvodnenia píšu. V zmysle Ústavy SR zmena druhu pozemku bez súhlasu a vedomia vlastníka nie je v súlade s Ústavou SR a nerešpektuje vlastnícke právo.
17.4 2014 7:50
autor: neznámy
Na základe žiadosti vlastníka može príslušný urad- teraz ako utvar Obvodného uradu jeho pozemký odbor na základe svojho rozhodnutia zmeniť druh pozemku . Kataster je len registračný orgán, ktorý nerozhoduje, ale iba registruje.

18.4 2014 13:09
autor: neznámy
Môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva jednostranne preklasifikovať poľnohospodársku pôdu na lesné pozemky bez vyjadrenia vlastníka a príslušného orgánu štátnej správy, ktorý má na starosti ochranu poľnohospodárskej pôdy? Ochrana poľnohospodárskej pôdy mala vždy prioritu pred lesnou. V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, ku ktorému patrí i evidenčná zmena druhu pozemku. Kataster môže urobiť zmeny len na základe dôvodov premietnutých v katastrálnom konaní. Kataster rozhoduje o zápise.
18.4 2014 18:05