Lesmedium

Ako ďalej s financovaním HUL

autor: Šumar
V Národnom lesníckom centre sa uskutočnilo pracovné stretnutie subjektov zainteresovaných pri zabezpečovaní úloh HÚL a vyhotovovaní PSL. Do piatku 11. apríla môžete aj vy poslať pripomienky k návrhu, na ktorom sa dohodli účastníci.

Pripomienky posielajte na adresy: sujova@nlcsk.org a moravcik@nlcsk.org. Formulujte ich priamo do textu záverov. Vyjadrite sa tiež k návrhu/otázke na potrebu uskutočnenia konferencie na tému HÚL a PSL, cieľom, termínu a miestu jej prípadného konania.

Martin Moravčík, generálny riaditeľ NLC

Závery pracovného stretnutia

( n á v r h )

subjektov zainteresovaných pri zabezpečovaní úloh HÚL a vyhotovovaní PSL,

konanom dňa 21. marca 2014 v Národnom lesníckom centre

A. Účastníci pracovného stretnutia sa zhodli na potrebe udržania týchto základných podmienok (axióm):

Naďalej zabezpečovať trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov (TUOL) prostredníctvom programov starostlivosti o lesy (PSL).

Udržať doterajší jednotný systém HÚL a tvorby PSL financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu a ďalších doplnkových zdrojov.

Zachovať nepretržité získavanie údajov a informácií o všetkých lesoch Slovenska v jednotnom štandarde (informačnej banky) a tvorbu spojitého mapového diela prostredníctvom zabezpečovania úloh HÚL.

B. Účastníci pracovného stretnutia konštatovali, že:

Súčasný model financovania PSL – iba zo zdrojov štátneho rozpočtu (rozpočtovej kapitoly MPRV SR, cez kontrakt medzi MPRV SR a NLC) predstavuje priame ohrozenie udržania uvedených základných axióm, ako aj samotnej budúcnosti PSL a HÚL na Slovensku.

Objem finančných prostriedkov poskytovaných na vyhotovenie PSL zo zdrojov štátneho rozpočtu sa každoročne znižuje; v súčasnosti sú už všetky rezervy vyčerpané a činnosti sú financované pod existenčnou hranicou ich udržateľnosti.

Znižovaním objemu finančných prostriedkov na vyhotovovanie PSL dochádza k znižovaniu ich kvality.

Pri nízkej cene na ha sa zvyšuje výkonová norma na jedného pracovníka, pričom sa stáva problematické zabezpečovanie činností vyhotovovania PSL v súlade s platnými pracovnými postupmi a právnymi predpismi.

C. Účastníci pracovného stretnutia vzali na vedomie:

Informáciu zástupcov ústredného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, že nemožno očakávať zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na úlohy HÚL a vyhotovenia PSL v rámci súčasného modelu financovania.

D. Účastníci pracovného stretnutia sa na základe diskusie a vyhodnotenia dotazníkového prieskumu zhodli na:

Potrebe udržania doterajšieho jednotného systému HÚL a tvorby PSL; predpokladom toho je vytvorenie funkčného a udržateľného systému/modelu, ktorým sa zabezpečí dostatočný objem finančných prostriedkov;

Potrebe prebudovania súčasného modelu financovania na model viaczdrojového financovania, v ktorom by sa príspevok z rozpočtovej kapitoly MPRV SR doplnil potenciálne možnými ďalšími zdrojmi;

Špecifikácii týchto ďalších zdrojov financovania PSL, s určením poradia ich významnosti na základe výsledkov dotazníkového prieskumu:

Zdroje ostatných profitujúcich subjektov, ktoré využívajú výstupy HÚL a údaje PSL spoplatnením ich využívania (Tento zdroj označili ako najdôležitejší všetky zainteresované skupiny. Celková výsledná známka: 1,5).

Rozvojové programy, napr. program rozvoja vidieka SR na financovanie (spolufinancovanie) vyhotovenia celého PSL, resp. niektorých jeho súčastí, alebo niektorých úloh HÚL. (Celková výsledná známka: 2,3).

Časť odvodov do štátneho rozpočtu predpísaných štátnym organizáciám lesného hospodárstva. (Celková výsledná známka: 2,7).

Vlastné zdroje obhospodarovateľov lesa. (Celková výsledná známka: 3,1).

Zavedení týchto zásadných úsporných a racionalizačných opatrení v súčasnom systéme tvorby PSL a pracovných postupov HÚL, v prípade ak sa nepodarí získať doplnkové finančné zdroje, t. j. presadiť model viaczdrojového financovania:

Zaviesť opatrenia na zefektívnenie a racionalizáciu systému tvorby PSL s využitím moderných technológií diaľkového prieskumu Zeme a geografických informačných systémov, s uplatnením diferencovaného prístupu k zisťovaniu stavu lesa a plánovaniu hospodárskych opatrení v závislosti od kategórie, vývojového štádia, diferencovanosti štruktúry a iných ukazovateľov. (Tri subjekty z piatich označili tento postup ako najvhodnejší; dva ako druhý najvhodnejší. Celková výsledná známka: 1,9).

Zásadne prehodnotiť obsah PSL so zavedením tzv. modelu povinného štandardu zabezpečeného zo štátnych zdrojov, ktorý by obsahoval iba údaje pre potreby sledovania stavu, usmerňovania (presadzovania štátnej lesníckej politiky) a kontroly hospodárenia v lesoch. (Celková výsledná známka: 2,3).

Zaviesť iba vyhotovovanie oblastných plánov – modelov a rámcového plánovania pre lesné oblasti, na základe ktorých by si obhospodarovatelia lesov mohli nechať vyhotoviť hospodársky plán na komerčnom základe s možnosťou refundácie so zdrojov rozvojových programov. (Celková výsledná známka: 2,6).

Predĺžiť periodicitu obnovy PSL na 20 rokov, resp. iný dlhší interval než je súčasný 10-ročný; môže sa to týkať celých PSL alebo len lesov vybraných špecifických prírodných a porastových podmienok (ochranné lesy, prírodné rezervácie, mladšie vývojové štádiá, „marginálne oblasti“ ...). V prípade zásadných zmien stavu lesa by mohol obhospodarovateľ lesa požiadať o aktualizáciu PSL, ktorá by sa vykonala podľa jeho potrieb, na základe jeho žiadosti a na jeho náklady. (Celková výsledná známka: 2,9).

E. Účastníci pracovného stretnutia na základe diskusie a vyhodnotenia dotazníkového prieskumu odmietli alternatívu zrušenia povinných PSL

Toto by viedlo k obhospodarovaniu lesov prostredníctvom nepovinných plánov. Obhospodarovatelia lesov, ktorí by PSL chceli, by si sami hradili náklady spojené s ich vyhotovením, resp. by existovala možnosť čiastočnej refundácie najmä so zdrojov rozvojových programov. U tých subjektov, ktoré by nemali PSL (nezabezpečili by si ich vyhotovenie) by sa zo zdrojov štátneho rozpočtu zabezpečilo zistenie základných údajov o stave lesa pre potreby lesníckeho informačného systému. Resp. by alternatíva nepovinných PSL viedla k potrebe pravidelnej štatistickej inventarizácie lesov na národnej a/alebo regionálnej úrovni. (Túto alternatívu označili ako najmenej vhodnú všetky zainteresované skupiny. Celková výsledná známka: 4,6).

F. Účastníci pracovného stretnutia vzali na vedomie informáciu o Návrhu financovania vyhotovenia PSL prostredníctvom opatrenia 16.8 návrhu Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2014-2020, v ktorom sa ustanovuje „Podpora pre vypracovanie plánov lesného hospodárstva“.

Účastníci pracovného stretnutia upozorňujú na tieto riziká vyplývajúce z podpory „Vypracovania plánov lesného hospodárstva“ zo zdrojov PRV SR 2014-2020:

S ohľadom na podmienky použitia zdrojov PRV SR by bolo nevyhnutné so zákona o lesoch vypustiť ustanovenie § 40 ods. 4: Náklady na vyhotovenie súčastí plánu hradí vyhotovovateľovi plánu štát prostredníctvom verejného obstarávateľa.

Vypracovanie „plánov lesného hospodárstva“ zo zdrojov PRV SR bude možné až po schválení PRV SR 2014-2020 európskymi a národnými inštitútmi, to znamená najskôr od roku 2016, resp. až 2017; dovtedy treba zachovať v platnosti ustanovenie § 40 ods. 4 zákona o lesoch.

Navrhované riešenie nie je trvalo udržateľné; bude ho možné uplatniť iba počas platnosti PRV SR 2014-2020, t. j. na obdobie siedmich rokov. Zo zákona bude vypustená povinnosť štátu na hradenie nákladov na vyhotovenie súčastí plánu a je otázne, či PRV v ďalšom programovacom období umožní financovanie takejto operácie.

G. Účastníci pracovného stretnutia vyzývajú vedenie Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR, aby o záveroch pracovného stretnutia informovalo pána ministra a požadovalo vytvorenie podmienok na zabezpečenie viaczdrojového financovania PSL v zmysle týchto záverov.

H. Príloha: Tabuľka 1 Úplné výsledky dotazníkového prieskumu

Obhospodarovatelia štátnych lesov

Obhospodarovatelia neštátnych lesov

Okresný úrad *)

Vyhotovitelia PSL

Otázka

1

2

3

4

5

6

Ø

Otázka

7

8

9

10

11

Ø

Otázka

12

Otázka

13

14

15

16

17

18

Ø

1 a)

2

4

4

3

3

3

3,2

1 a)

4

3

4

4

3

3,6

1 a)

X

1 a)

1

2

4

3

3

3

2,7

1 b)

2

3

1

2

2

1

1,8

1 b)

3

4

1

3

2

2,6

1 b)

X

1 b)

2

2

2

2

1

1

1,7

1 c)

1

1

2

1

1

2

1,4

1 c)

1

1

1

1

1

1,0

1 c)

X

1 c)

3

1

3

1

2

1

1,8

1 d)

2

2

3

4

4

4

3,0

1 d)

-

2

1

2

4

2,3

1 d)

X

1 d)

4

4

1

2

4

3

3,0

2 a)

4

4

3

-

1

1

2,6

2 a)

-

1

4

2

2

2,3

2 a)

X

2 a)

4

4

3

5

5

5

4,3

2 b)

1

1

-

1

2

4

2,0

2 b)

-

2

4

3

3

3,0

2 b)

X

2 b)

1

2

1

2

-

5

2,2

2 c)

1

1

-

1

4

3

2,3

2 c)

1

3

2

4

1

2,2

2 c)

X

2 c)

3

2

2

2

4

3

2,7

2 d)

4

3

1

-

3

2

2,6

2 d)

2

4

4

5

4

3,8

2 d)

X

2 d)

2

4

5

5

-

5

4,2

2 e)

4

-

5

5

5

5

4,8

2 e)

-

5

4

1

5

3,8

2 e)

X

2 e)

5

4

4

5

5

5

4,7

Lesnícka fakulta TU Zvolen

Národné lesnícke centrum

Celkový ø

Otázka

19

20

21

22

23

Ø

Otázka

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Ø

1 a)

4

1

2

1

3

2,2

1 a)

4

3

4

4

1

1

4

3

4

3

3,1

3,1

1 b)

2

2

3

3

2

2,4

1 b)

1

4

3

3

3

2

2

2

2

4

2,6

2,3

1 c)

1

3

1

2

1

1,6

1 c)

2

2

1

1

2

4

3

1

1

2

1,9

1,5

1 d)

3

4

4

4

3

3,6

1 d)

3

1

2

2

4

3

1

4

3

1

2,4

2,7

2 a)

5

3

4

3

3

3,6

2 a)

3

2

-

4

4

4

3

4

4

4

3,6

2,9

2 b)

3

2

1

1

2

1,8

2 b)

2

3

-

2

2

2

4

3

2

3

2,6

2,3

2 c)

1

1

2

2

1

1,4

2 c)

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1,0

1,9

2 d)

3

4

3

4

4

3,6

2 d)

4

1

-

3

3

5

2

2

3

2

2,8

2,6

2 e)

5

5

5

5

5

5,0

2 e)

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

4,8

4,6

Vysvetlivky:

*) Odpovede na otázky respondenta za Okresný úrad nezverejňujeme, pretože bol jediným zástupcom OÚ a dotazníkový prieskum bol anonymný

1 a)

Vlastné zdroje obhospodarovateľov lesa

1 b)

Rozvojové programy

1 c)

Zdroje ostatných profitujúcich subjektov

1 d)

Časť odvodov do štátneho rozpočtu

2 a)

Predĺžiť periodicitu obnovy PSL

2 b)

Zásadne zjednodušiť obsah PSL

2 c)

Zaviesť opatrenia na zefektívnenie a racionalizáciu systému tvorby PSL

2 d)

Zaviesť vyhotovovanie iba oblastných plánov

2 e)

Zrušiť povinné PSL

KOMENTáR:

Tu na tomto fóre vôbec neprebehla debata o tomto zápise, takže je už po funuse. Do piatku mohli ísť pripomienky. Málokto si uvedomuje z toho, čo sa tam napísalo, že sa navrhuje nič nemeniť- tzv.Status QUO, iba čo sa dohodlo, že sa budú zháňať aj inde zdroje na financovanie HUL?! Uplna slovenska Utopia všetkých prítomných zástupcov lesníckych organizácií, lebo celoeuropský moderný lesnícky trend je úplne iný. Žijeme si tu v čiernej bubline a počas trvaloudržatelnéj agónie metody HUL založenej v komunistickom režime, sa snažíme udržať zubami nechtami všeobecnú brzdu rozvoja vidieka, čiže povinné PSL na každom 1 m2 ako Nástroj štátu, vlastníka a obhospodarovateľa.

VIVAT zjednotený slovenský lesnícky národný front !

PS:

KAM smeruje fínske lesníctvo v roku 2014:

Ms. Anna Rakemaa, Forest Director of the Finnish Forest Centre, says there is no doubt that the new Forest Act, set to come into effect in 2014, is historical in many ways. The starting point of the proposed new Act is that the goals of the forest owner, whether focusing on timber or bilberries, are realized in forests.

Pani Anna Rakemaa , Forest riaditeľ fínskeho lesného centra , hovorí , že nie je pochýb o tom, že nový lesný zákon, keď vstúpi do platnosti v roku 2014 , je historický v mnohých ohľadoch . Východiskovým bodom navrhovaného nového zákona je to, že ciele vlastníka lesa, nech sa zameria na drevo alebo čučoriedok , sú realizované v lesoch .

www.forest.fi/smyforest/foresteng.nsf/allbyid/034A23A3FF2A32CDC2257BAA002DBA0D?OpenDocument

sekcia: Archívne fórum, 13.4 2014 11:54
autor: neznámy
Myslím, že je jasné, že štát potrebné prostriedky v súčasnej situácii nenavýši. Skôr naopak. No a je jasné, že sa ich v potrebnej výške nepodarí zabezpečiť ani z iných zdrojov. Konzervatívne LHP či po novom PSL tak podľahne tlaku doby. Premietne sa to samozrejme aj do spôsobu obhospodarovania lesa. Bude viac závisieť od vlastníkov akým spôsobom budú hospodárenie sami plánovať. Z hľadiska všeobecného záujmu sa tak zvýši potreba štátnej kontroly a odbornej pomoci. V konečnom dôsledku je to ale krok v pred.
14.4 2014 10:21
autor: neznámy
A kde bola doteraz štátna kontrola a čo doteraz robila? Všetko je len dôsledok dlhodobej nespôsobnosti štátnych inštitúcii a ich personálneho obsadenia. Na pláne dňa je zmena celkového systému a zmena persón. Bez toho nič pozitívne nevznikne. Kto poskytne odbornú pomoc, keď všetci doterajší odborníci sú za dnešný stav zodpovední?
14.4 2014 20:09
autor: neznámy
Kde nájsť zdroje na financovanie LHP? Minule som si dal stránku NLC a časť zamestnanci. Je ich tam , keď chcem ozaj povedať slušne neúrekom. Ale je tam na 90 % ľudí , ktorí robia " výskum" takého chrobáka , takej húseničky , také veľké prognózy. Súvisí táto práca priamo z naším lesníctvom? Nesúvisí. Akurát nám odčerpáva tak potrebné peniaze , ktoré by sa dali použiť práve na obnovu LHP. Ja nechcem napádať " dôležitú prácu týchto výskumnikov ". Navrhujem ale , aby sa presunuli z pod hlavičky NLC napríklad pod TU Zvolen(kapitola školstvo) a problém je vyriešený . Nemiestna poznámka. Čím bol doteraz lesnícky výskum prínosom pre naše lesníctvo. Pýšiť sa zákonom o lesoch , LHE , spracovaním lykožrútovej kalamity v rámci Slovenska , zákonom o lesnom reprodukčnom materiáli ? Veď to by som musel vymenovať všetko a všade kde pracoval "výskum" je katastrofa.
15.4 2014 11:02