Lesmedium

K ukrivdeným (ne)majiteľom

autor: Vlado
Všimol som si článok s uvedeným názvom začínajúci sa vetou "Obyvatelia Hubovej pri Ružomberku sa ocitli na vlastných pozemkoch cudzincami."

A končiaci odstavcom: "Ak chcú teda majitelia dosiahnuť svoju spravodlivosť, svoje pozemky musia dať geodetom a vyhotovený geometrický plán nahlásiť katastru. Až na takto vysporiadaných pozemkoch môžu majitelia žiadať o nápravu."

==========================

Nedá mi inak, ako to okoreniť jednou poznámkou. Asi mi dá každý za pravdu, že vlastníci nelikvidovali či už hŕbu kamenia alebo nejaké iné označenia hraníc parciel . To asi urobil niekto iný a nie je problém ukázať prstom na vinníka. Vlastník, ak sa chce domôcť spravodlivosti, si má dať urobiť geometrický plán. Naozaj je takéto dosahovanie spravodlivosti spravodlivé?

sekcia: Archívne fórum, 5.4 2014 17:24
autor: neznámy
Predmetné pozemky sú v komasovanej časti extravilánu,žiadne zásahy do hraníc dotknutých parciel nebol robené,na niektorých sú viditeľné parcelné kamene, ktoré sú zakreslené aj v CKN mape , na leteckej snímke sú zreteľné pôvodné hranice parciel.Pri ZRPS sa malii komasačné parcely zapísať ako C-čkové,nie v E-čkovom stave Aký odborníci robili projekt?Nikdy od komasácie v roku 1933, tam nebol les,pred komasáciou tam bola pastva,čiže poľnohospodárska pôda, nie lesné pozemky Ako mohli členovia obecnej komisie prevziať operát ZRPS na pozemnoknižný stav,keď od roku 1949 je platný NC protokol ,čiže stále platí stav právny, stav komasačný.Žiadny geometrický plán pre vlastníkov a domnelých vlastníkov ako aj uživateľov nie je potrebnýZástupca katastra v tomto nemá pravdu .Obhajuje chyby,ktorých sa niekto /ne/úmyselne/?dopustil.
10.4 2014 10:43