Lesmedium

Zmluva o založení, podľa nového zákona

autor: neznámy
Ak bol porušený zákon , pri transformcii na Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou , čo je v tomto smere možné vykonať.?

Mohol št.notár takýto postup osvedčiť?

Kde sa dočítam, čo bolo jeho úlohov pri tomto pávnom akte?.

Nemal dohliadať, či bol postup pretrasformovania dodržaný, ˇa spĺňal všetky kritéria v súlade s platnou legislatívou a práv, ktoré zaručuej Ústava SR?

Tu sa písalo v tomto fóre, že najskôr sa malo hlasovať o zrušení .

Kde je to vzákone a v ktorom?

sekcia: Archívne fórum, 9.3 2014 9:02
autor: neznámy
Notár neskúma zákonnosť postupov, v tomto prípade spíše zápisnicu o valnom zhromaždení, inštitút notára je garantom toho, že bude zapísaný priebeh zhromaždenia bez možnosti spochybniť to. O čom sa ale zhromaždenie uznesie, je už len na vlastníkoch.
Skúmať zákonné pretransformovanie by mal pozemkový a lesný odbor.
9.3 2014 13:36
autor: neznámy
.................že bude zapísaný priebeh zhromaždenia....to znamená čo, že bola zmluva schválená nadpolovičnou väčšinou?Toto schválenie zmluvy nemôže byť spochybniteľné?
Pozemkový a lesný úrad môže spochybniť pretransformovanie?

Notár zákonnosť postupov neskúma, potom ako vystaví osvedčenie
o priebehu rokovania?9.3 2014 15:14
autor: neznámy
úlohou notára je zapísať priebeh zhromaždenia, vyhotoví sa notárska zápisnica. úlohou notára nie je prehodnotiť, skúmať a radiť právne záležitosti zhromaždenia.
štátnym dozorom pre pozemkové spoločenstvá je pozemkový a lesný odbor, ktorého kompetencii je rozhodnúť či valné zhromaždenie konalo v súlade so zákonom, či uznesenia zhromaždenia nie sú v rozpore so zákonom, či schválená zmluva a stanovy sú podľa zákona.

Notár je na zhromaždenie prizvaný aby spísal zápisnicu, a nie na právne poradenstvo.
9.3 2014 15:45
autor: neznámy
Už som porozumel a ďakujem.Bral som to tak, ako keď notár robí vydržanie.
To nie je tiež napadnuteĺné na súde, ako určovacia žaloba§asi 88.
Ale aj tak.,ak je niečo nie v súlade so zákonom, ako môže zápisnicu spísať?
To znamená odobriť priebeh celého aktu.
Takže posledné slovo má PaL Ú. Myslíte, že tí ovládajú predpisy?
Mali by, vyplýva im to zo štátneho úradu.Mám však práve opačné skúsenosti.
9.3 2014 17:01
autor: neznámy
Okresné úrady, pozemkový a lesný odbor, by mal pri registrácii spoločenstiev postupovať podľa smernice ktoré vydalo ministerstvo. A v tomto prípade môže povoliť zápis do registra resp. zamietnuť.

Notár môže vám len zapíše to čo si poviete na zhromaždení, bez ohľadu na to o čom tam budete rokovať. a tu sa úloha notára končí. Lesný a pozemkový odbor ak chce vedieť na čom sa zhodli a uzniesli vlastníci, vypýta si notársku zápisnicu z ktorej si vyvodí nejaký záver.

zákon uvádza ak niektorí z vlastníkov si myslí že jeho práva boli porušené, resp. zákon, môže podať návrh na súd, v tomto prípade máte uľahčenú prácu, stačí si vypýtať notársku zápisnicu, o jej dôveryhodnosti vám súd nebude pochybovať.
9.3 2014 17:27
autor: neznámy
BBI tak v tom s Vami nesúhlasím. Zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v § 4 ods. 1 jednoznačne uvádza, že notárska zápisnica sa vyhotoví o založení spoločenstva a o voľbe členov orgánov spoločenstva. Ide teda o zápisnicu osvedčujúcu vznik týchto právnych skutočností a nie len o zápisnicu osvedčujúcu priebeh udalostí. Notár touto notárskou zápisnicou osvedčuje výsledok zakladajúceho zhromaždenia. Slúži tak ako dôkazný materiál pre zápis spoločenstva do registra a teda jeho právny vznik. Registračný úrad nemá právo rozhodovať o platnosti, či neplatnosti založenia spoločenstva. Orgány štátnej správy môžu konať len na základe zákona a v súlade so zákonom. Ak návrh obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti jeho jediným záverom môže byť len vykonanie zápisu.
10.3 2014 7:58
autor: neznámy
Nuž nejak tak som to myslel aj ja, vyzerá to tak, že som vám podal zlú interpretáciu, myslel som presne tak ako popísal milan.
10.3 2014 11:30
autor: neznámy
BBI, tak si myslím, že si skôr bližšie ku pravde ako Milan. Dobre by bolo, keby sa ozval buď nejaký notár alebo niekto z registračného úradu.
Notár sa asi nevŕta napríklad v tom, či do výboru sú zvolení členovia spoločenstva, alebo či do dozornej rady len menšia časť nečlenov. Predpokladám, že úloha notára spočíva v tomto prípade v tom, že potrvrdí , ktoré osoby bolo zvolené do výboru a je na registrovom úrade, aby sa pozrel či pri voľbách bola dodržaná podmienka členstva.
Predpokladám, že je to podobné, ako keď notár overuje kópiu nejakého dokladu. Neskúma obsah dokladu. Len overí, že kópia sa zhoduje s originálom. (Teraz v časoch rozmnožovacej techniky to majú jednoduché.
Ale predtým ak chceli byť dôkladní, museli porovnávať zhodu slov a pritom si nevšímať ich obsah.)
10.3 2014 17:17
autor: neznámy
Ja si myslím že každý z nás má pravdu, len máme iný výklad, ale píšeme o tom istom,
10.3 2014 17:45
autor: neznámy
Zajtra požiadam št. notára o presnú interpeláciu. Zároveň aj Poz. a lesný úrad.
Nemám problém zo zvoleným výborom a dozornou radou, ale mám námietky proti priebehu celého právneho aktu.
Chcel som, či mi niekto nevie poradiť postup-.Skúsim pozrieť smernicu z ministerstva.Nezdá sa mi správne, aby jednotlivé námietky zostali bez povšimnutia a úlohou zhromaždenia bolo vypočuť zmluvu a stanovy.
A ich odsúhlasenie, lebo v opačnom prípade bude spoločenstvo zrušené.Prevažná časť si to vysvetlila,tak, že pozemky prejdú št. lesom.
10.3 2014 22:21
autor: neznámy
Notár urobí to o čo ho požiadate. Ak chcete zápisnicu o priebehu zhromaždenia bude o priebehu zhromaždenia. Tu vám však notár výsledky, správnosť hlasovania, či volieb zvyčajne neosvedčí ale len zapíše to, čo kto na zhromaždení povedal. Požadujete teda notársku zápisnicu podľa § 4 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.
11.3 2014 7:28
autor: neznámy
Takže , notár mal zapísať, čo kto povedal?Tak, uvidím, či to tak pán št. notár zapísal.Ohlásim sa , a poinformujem aj Vás.
11.3 2014 13:01
autor: neznámy
Notár nezapísal jednotlivé pripomienky, iba osvedčil hlasovanie nadpolovičnou väčščinou.
Obvodný poz. a lesný úrad skúmal iba osvedčenie o schválení,
Zmluvu aj stanovy mi sľúbili oskenovať a poslať.
12.3 2014 8:41
autor: neznámy
Nezostáva nič iné, ako ti poďakovať, že si nás poinformoval.
Tak nejako som to predpokladal. Neočakával som, že by notár zapisoval priebeh schôdze.
Ale predsa len. Dobré je, keď to má človek presne potvrdené.
12.3 2014 17:03
autor: neznámy
Máme však aj notára, ktorý notárskou zápisnicou osvedčí priebeh VZ, ale v nej nezapíše ani jednu (podotýkam zasadnú) pripomienku, ktorými sa zmenili predložené základné dokumenty nového PS. V zápisnici potvrdí zvolenie orgánov nového PS (menovite s počtom získaných hlasov) a priloží k nej schválené znenia Zmluvy, Stanov. Súčasťou zápisnice však nie sú pôvodné navrhované znenia týchto dokumentov. Keďže v zápisnici a ani v uznesení z VZ nie sú zaznamenané pripomienky, nie je možné objektívne posúdiť, aké zmeny predložených dokumentov boli schválené.
Paradoxom tohto prípadu je to, že tento notár po upozornení predsedajúcim VZ o priebehu volieb vyhotovil dodatok k tejto zápisnici. V Dodatku zmenil konštatovanie o výsledku volieb v tom, že "vo voľbách do orgánov PS boli zvolení ......" za konštatovanie, že na 1. mieste s počtom hlasov 111111 sa umiestnil xy, na 2. mieste s počtom hlasov 2222 atď.. Týmto dodatkom úradne potvrdil, že do orgánov nebol nikto zvolený.
Takáto notárska zápisnica ako úradný doklad postačovala na zápis PS do registra.
2.4 2014 12:00