Lesmedium

Rekreačna oblasť na urbarskom

autor: Chatka
Môže výbor US predávať zo súhlasom valnej hromady pozemky podielnikov, (po 2 áre v rekreačnej oblasti = 1000 eur) na výstavbu rekreačnej chatky? Pre podielnikov ktorý sú vlastníkmi na LV na ktorom sa to realizuje, aj pre podielnikov ktorý nie su vlastníkmi na danom LV, je cena stejna, pre nepodielnikov je cena 5x väčšia.

Som podielnikom na konkrétnom LV v pomere 1/265 = 8600m2 a za 2a mam teraz zaplatiť 1000 eur. Je to v súlade s našimi zákonmi?

sekcia: Archívne fórum, 5.3 2014 16:29
autor: neznámy
Výbor ani spoločenstvo nemôže predať pozemky v podielovom spoluvlastníctve.
Nepísal si či ide o spoločné nehnuteľnosti, tie nemožno zrušiť ani vyporiadať súdom, je však možné na valnom zhromaždení vlastníkov oddeliť časť nehnuteľnosti, napr. pre rekreačné účely a odpredať ich. predávajú však vlastníci podľa výšky svojich podielov ale nikto ich nemôže nútiť k predaju. to isté platí pri ostatnom pozemku, ak nie je záujem o celú parcelu treba ju naprv oddeliť.

Spoločenstvo nemôže nič predávať, iba ak by vlastníci splnomocnili výbor aby za nich konal. avšak výbor nekoná za všetkých podľa väčšiny ale iba za splnomocnených.

Ďalšia dôležitá vec, ak by niektorí vlastníci pozemku pristúpili k predaju, podľa obč. zákonníka majú podielový spoluvlastníci predkupné právo!
5.3 2014 16:39
autor: neznámy
Ano ide o spoločnú nehnutelnosť.
5.3 2014 16:53
autor: neznámy
Ak predavajú vlastnici podľa výšky svojich podielov , ako píšete odpočita sa mi predaná výmera z podielu a komu? alebo môžu predavať ďalej bez poniženia podielu . predavajú znova .
5.3 2014 17:09
autor: neznámy
Pozrite si zákon č. 97/2013 § 8, je tam rozpísané za akých podmienok možno časť spoločnej nehnuteľnosti oddeliť.

Prakticky to vyzerá tak, že vlastníci pozemkov (aj SPF ak vlastní alebo spravuje podiely) nadpolovičnou vačšinou podielov rozhodnú hlasovaním o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti, vznikne novovytvorený pozemok (potrebujete na to vykonať všetky zmeny v katastri) ktorý už nebude spoločnou nehnuteľnosťou, a možno ju predať. podiely sa nemenia ani na zostávajúcom pozemku spoločnej nehnuteľnosti ani na novovytvorenom pozemku. mení sa len výmera - spoločné nehnuteľnosti sa zmenšia o novovytvorený pozemok. čo sa týka predaja pozrite si § ods 10 a 11.
v spoločenstve si nezabudnite znížíť obhospodarovanú plochu o novovytvorený pozemok, ktorý už nebude jej súčastou.

Podiely sa nemenia iba výmera pozemkov!!!

Toto je ale zložitý proces, ak neviete presne ako na to minimálne sa poradte s právnikom, resp. s notárom.
5.3 2014 17:23
autor: neznámy
Podiely sa nemenia iba výmera pozemkov!!!
To znamená že moja 1/265 tina teraz je 8600 m2 a o 5 rokov ak to pôje takto ďalej bude len obrazne povedané 1/265 = 600m2 ?
5.3 2014 17:49
autor: neznámy
Tu by som postupoval podľa toho, aký je charakter spoločnej nehnuteľnosti.
Spoločná nehnuteľnosť spravidla predstavuje viacej jednotlivých nehnuteľností.
Spoločná nehnuteľnosť prvého typu je taká, kde sú na všetkých jej nehnuteľnostiach rovnaké podiely. Teda ak napríklad člen J.M. má na parcele 25 vlastnícky podiel 1/100 tak ho má aj na parcele 30 a ďalších.
Spoločná nehnuteľnosť druhého typu je taká, že na všetkých nehnuteľnostiach nemá člen rovnaké podiely. Napríklad na jednej parcele má podiel 1/100 ale už na druhej iný.
Neviem ako to bolo historicky, ale v súčasnej dobe katastre z neznalosti menia prvý typ spoločnej nehnuteľnosti na druhý.
(Porozdeľovali parcely spoločnej nehnuteľnosti na viacej listov vlastníctva,
neurobili poznámku, že parcely na nich zapísané patria do spoločnej nehnuteľnosti. A potom už nebolo žiadnym umením, ak jeden dedič dedil parcely z prvého listu vlastníctva a druhý z ďalšieho)
====
Ak ide o pozemkové spoločenstvo prvého typu, je logické, že iba z nejakého listu vlastníctva ubudne majetková podstata a podiely zostávajú nezmenené.
Ak ide o spoločenstvo druhého typu, potom bude treba meniť aj podielové pomery v spoločenstve. !!!!!!
Ak je to malá výmera, tak sa na prepočítavanie každý vykašle. Ale.
A aj ide o lukratívny pozemok, tak v duchu nastane preklínanie tých, čo majú na svedomí zmenu spoločnej nehnuteľnosti z prvého typu na druhý.
Pretože tí, čo vlastnia tie lukratívne pozemky sa budú domáhať práva vyplývajúceho z listov vlastníctiev a tí druhí si zase budú uplatňovať svoje právo vyplývajúce z toho, že tí prví si delili príjem z hospodárenia aj tých druhých.

5.3 2014 18:00
autor: neznámy
Vlado
evidenčný orgán urobil chybu keď spoločné nehnuteľnosti rozdelil a zapísal ako si to uvádzal v druhom príklade. chybu ale urobili aj vlastníci keď na to neupozornili. ak pri predaji budú znevýhodnení mali by sa informovať či je možné tieto chybné zápisy riešiť súdnou cestou, resp. dohodou vlastníkov, ak sa to náhodou nepremlčuje a či už aj nie je.
Predávané pozemky sa týkajú len vlasntíkov, zapísaných na danom liste vlastníctva.
podiel člena na celkovej výmere obhospodarovanej spoločenstvom sa meniť musí aj keby šlo o 10 m2
5.3 2014 18:11
autor: neznámy
Chatka
ano tvoj podiel sa nemení v prípade ktorrý uvádzaš. ak si znížite výmeru o pozemok ktorý chcete predať počítaš svoj podiel zo zostávajúcej výmery.
5.3 2014 18:13
autor: neznámy
Ja nič nepredávam a na nič som nedal súhlas len konštatujem, že ak to pôjde takto ďalej prídem o celú výmeru 8600m2 a moja 1/265 tina mi zostane.
5.3 2014 18:20
autor: neznámy
Vlado , BBI a čo §9 ods 8.
Ja som sa 24.2. tu tiež pýtal nie na predaj, ale na oddelenie mojej výmery od ostatných pozemkov.Ak by to bolo možné, tak by sa podiely ostatných vlastníkov nemenili.
Predaj, to je niečo iné. Predať zo spoločnej nehnuteľnosti ,tak to zákon presne vymedzuje.
Ak zákon takýto predaj dovoľuje a časť vlastníkov by zo svojho podielu predala istú výmeru ,tak tomu kto nepredá, sa podiel na spoločnej nehnuteľnosti musí zvýšiť a tým, ktorí predajú sa podiel zmenší, vychádzajúc z výmery
nehnuteľnosti. Ale ak platí §9 ods8 ?
Vlastnícke právo sa nepremlčuje, iba ak by išlo o vydržanie.
/žaloba o určenie vlastníckych práv/.
5.3 2014 21:39
autor: neznámy
Vladimír
§ 9 ods 8. hovorí o tom, že je zakázané predať len niektoré pozemky zo spoločnej nehnuteľnosti. Spoločné nehnuteľnosti sa predávajú len v celku všetky parcely.
Preto zákon dovoľuje oddeliť nejakú časť od spoločnej nehnuteľnosti, avšak tým sa podiely vlastníkov nemenia, mení sa výmera a to znížia sa spoločné nehnuteľnosti o výmeru ktorá bola oddelená. vlastníci zostávajú pritom tí istý aj na spoločných nehnuteľnostiach aj na oddelenej časti. rozdiel je ten, že oddelenú časť možno predať, ak niekto predať nechce ostane v podielovom spoluvlastnictve s novým vlastníkom, ale ak predá viac ako polovica vlastníkov, o nehnutelnosti rozhoduje ten kto má vačšinu.

Ak som správne pochopil ty svojim podielom sa chceš oddeliť od spoločnej nehnuteľnosti. To možné nie je, pretože zákon hovorí, že spoločné nehnuteľnosti nie je možné vyporiadať ani zrušiť.

Pri predaji spoločných nehnuteľností, či už vlastníkom alebo tretím osobám, sa podiely nemenia, pretože podiely predávajúceho by prešly do vlastníctva kupujúceho, menil by sa vlastník nie podiel na spoločnej nehnuteľnosti, resp zvýšil by sa tým, ktorí už boli vlastníkmi a prikúpili si. aby sa podiely zvýšili všetkým, museli by odkúpiť všetci spoločne teda aj SPF vrátane nezistených a zosnulých.

Vydržanie je v súčastnosti veľmi komplikované a ťažko dokazovateľné, v súčastnosti už nemúžeš len tak vydržať pozemky ako to bolo na začiatku 90 rokov, keď ti stačil brat a dosvedčil, že pozemky sú tvoje.

Neviem či som ti napísal dosť presne ak budeš mať otázky ešte napíš.
6.3 2014 7:29
autor: neznámy
Netreba vec komplikovať, chatovú lokalitu oddeľte od ostatných urbárskych pozemkov GP-nom, zmenší sa výmera, podiely ostanú za predpokladu, že všetkým chatárom predáte pozemky za rovnakú cenu, potom môžete aj financie použiť na chod spoločností včetne rozdelenia zisku podľa výšky podielov a nikto nebude ukrivdený. Chatári si vysporiadajú svoje, Vám ostane Vaše, ale nezvyhodňujte pri predaji podielnikov, potom je to nespravodlivé voči ostatným podielnikom.
Podobne sa treba chovať aj pri predaji dreva, ak zvyhodňujete podielnikov, okrádate ostatných podelnikov, čo drevo nekupujú, okrádate vlastných. Samozrejmä, že úlohy si musia plniť všetci.
6.3 2014 11:48
autor: neznámy
Netreba vec komplikovať, chatovú lokalitu oddeľte od ostatných urbárskych pozemkov GP-nom, zmenší sa výmera, podiely ostanú za predpokladu, že všetkým chatárom predáte pozemky za rovnakú cenu, potom môžete aj financie použiť na chod spoločností včetne rozdelenia zisku podľa výšky podielov a nikto nebude ukrivdený. Chatári si vysporiadajú svoje, Vám ostane Vaše, ale nezvyhodňujte pri predaji podielnikov, potom je to nespravodlivé voči ostatným podielnikom.
Podobne sa treba chovať aj pri predaji dreva, ak zvyhodňujete podielnikov, okrádate ostatných podelnikov, čo drevo nekupujú, okrádate vlastných. Samozrejmä, že úlohy si musia plniť všetci. zeneje to zlé, ale rozmyšľajte!!!
6.3 2014 11:49
autor: neznámy
ano lesanek presne takto by k tomu mali pristupovat vsetci.
6.3 2014 14:21
autor: neznámy
podstatná informácia je aj to, či chatky tam už stoja desiatky rokov a ako je uopravená doba nájmu. Ak nestoja a idú sa len stavať, pochybujem, aby stavebný úrad dal stavebné povolenie stavebníkom bez nájomnej zmluvy na desiatky rokov. Takú zmluvu by však mali podpísať všetci vlastníci, čo je u spoločných nehnteľností nepredstaviteľné. Ak ju podpíšu len zástupcovia výboru, môže ju ktokoľvek napadnúť na súde. Stretol som sa s podobným prípadom, kde nájomná zmluva bola na 50 rokov, podielnik to napadol na súde a súd nájomnú zmluvu vyhlásil za neplatnú a definoval ju ako tzv. simulovaný právny úkon. Odôvodnil to tým, že nájmy sú len dočasná záležitosť a nie je možné bez súhlasu vlastníka - podielníka prenajať pozemok na dobu presahujúcu život viac generácií.
6.3 2014 14:53
autor: neznámy
Sorry, vy riešite predaj pozemkov, ja som tu riešil nájom, s podobným problémom ma kontaktovali dvaja urbárnici zo S...., aj podiel 1/265 uvádzali rovnaký, preto som hneď aj zbrklo reagoval, poradil som, nezaplatiť nájomné vopred, až po vydaní stavebného povolenia, rsp. po kolaudácii chatky.
6.3 2014 15:03
autor: neznámy
Karol čo sa týka nájmu pozri si príspevok vo fore zo 4.3.2014 kde som dostal vyrozumenie z ministerstva k §9 ods 13
6.3 2014 15:38
autor: neznámy
BBI, vďaka za upozornenie, myslím si však, že súdy by na to mali iný názor. Prípad, ktorý uvádzam, kde sa uzatvárali zmluvy na prenájom pozemkov na dobu 50 rokov za účelom ich zastavania stavbou s pevným základom, nie je prenájom pozemku na dobu neurčitú s výpovednou dobou, resp. na 5 rokov za účelom výkonu poľnohospodárskej činnosti, resp. 15 rokov na poľovné účely. Mení sa predsa charakter pozemku, podielnikovi sa zmenšuje výmera a tým pádom to ovplyvní aj výšku jeho dividend. Tam je poctivé jedine oddeliť tieto pozemky od spoločnej časti a odpredať ich vlastníkom budúcich stavieb. Výťažok z predaja realizovať v zmysle zákona. Nemôže predsa podielnik prísť o výmeru, budúce úžitky a príjem z nájmu má stroviť výbor na svoju prevádzku, resp. bežné výdavky.
6.3 2014 17:34
autor: neznámy
Vladimír, oddelenie výmery od ostatných pozemkov je nepresný pojem.
Najčastejšie sa pod tým myslí vlastnícke oddelenie. A vlastnícky sa oddeliť znamená predaj - kúpu.
Preto boli odpovede aké boli. Tebe však ide len o užívacie oddelenie. To sa dá obyčajne nájomnou zmluvou. Ako si sa už mohol dočítať v predošlých
reakciách, tomu zákon medze nekladie.
6.3 2014 17:42
autor: neznámy
Lesanek-to sa môže, oddeliť pozemky GP a predať?./Ak som dobre pochopila, možno nie/,. Zníži sa celková výmera spoločnej nehnuteľnosti.Potom podiely naozaj zostanú zachované.
Stačí naozaj KN-C?
Súhlasiť s predajom musia všetci vlastníci.Výbor , ani nadpolovičná väčšina nemôže rozhodovať o majetku iného vlastníka.
Ako to docielia?

Nerozumiem presne zadanej otázke.
6.3 2014 17:56
autor: neznámy
Nejedná sa mi o užívacie oddelenie.Myslel som tým oddeliť sa , osamostatniť.My totižto máme všetky pozemky, zamerané GP.Režim spoločnej nehnuteľnosti podľa nového zákona už nemá také postavenie.Viem, písal si, za akých podmienok sa to dá urobiť a ktorú možnosť by som myslel.
Zákon 97/2013 Z.z však nedovoľuje predaj iba z jednej parcely .Ale ja by som chcel celé parcely.Sú také výmery,, ktoré by sa práve rovnali môjmu podielu.

6.3 2014 18:12
autor: neznámy
Toto sú už skutočne tak komplikované prípady, a ťažko sa rieša jednak pre väčši počet podielnikov na jednej strane a ochotu nájomcov resp. kupcov, je ťažké docieliť aby jedna strana pustila jednohlasne a druhá strana pridala.
Väčšinou to končí na súde, ktorí ale podstatnú vec nerieši a zbytočne ťahá do vreciek, pritom každý má svoju pravdu, pričom dohodnúť sa dnes i za cenu ústupkov a užívať si peniaze, resp. pozemok je nad zlato.

Vladimír, zmysel spoločného obhospodarovania je užívať danú vec spoločne.
zákon tiež hovorí kto nechce byť v spoločenstve môže svoj podiel predať.
Ja by som bol tiež rád keby moje pozemky boli vymerané a bol by som výlučným vlastníkom a obhospodarovateľom, ale to sa nedá, pretože by min. jedna strana bola znevýhodnená.
V urbári v ktorom nemám záujem byť aktívnym členom, som ponúkol pozemky na predaj ostatným, za peniaze si kúpim pozemok podľa svojich predstáv.
6.3 2014 18:28
autor: neznámy
Aké sú priemerné ceny za lesné pozemky?.
6.3 2014 18:50
autor: neznámy
Tu sa skupuju podiely po 0.2 eura/m2
6.3 2014 19:30
autor: neznámy
BBI to presne pomenoval. V urbári predsa nikto nevlastní reálne pozemky ale len ideálny podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorú ani nemôže reálne užívať a svoje práva deleguje na orgány. Laicky by som napísal, že podielnik vlastní hlasovacie práva, ktoré sa odvíjajú od výšky jeho podielu. Pokiaľ ide o ceny, stretol som sa z rôznymi, záleží od celkovej výmery urbariátu, ( čím väčšia celková výmera, tým nižšia cena ), od kultúry pozemkov, LHP, počtu podielnikov, výnosov spoločenstva , rozdrobenosti podielov, majetkoprávneho vysporiadania, atď.
6.3 2014 20:50
autor: neznámy
Mám to chápať, že ak to odpredáva výbor bez splnomocnenia všetkých vlastníkov daného LV nie je to v súlade so zákonom?
11.3 2014 14:29
autor: neznámy
Ano predava to výbor s hlasmi aj tých ktorý niesu vlastníkmi danej parcely
11.3 2014 18:18
autor: neznámy
Predať môže len vlastník zapísaný na LV resp. ním splnomocnená osoba.
11.3 2014 19:41
autor: neznámy
Ďakujem, len potom celkom nerozumiem, prečo to výbor vôbec robí, keď to nie je v súlade so zákonom? Môžu tam potom ľudia legálne stavať?No a to, že predáva aj nepodielnikom za 5x drahšie ako píše Chatka je v poriadku, keď písete, že podielnici majú predkupné právo? No tiež by ma zaujímalo, že či tie peniaze potom majú ísť do spoločného, hoci na tom LV je len časť podielnikov. Ako to vlastne ma byť? Ja už tomu vôbec nerozumiem.
11.3 2014 20:18
autor: neznámy
Ivan, odpovedal si správne. Výbor nemôže previesť vlastnícke právo ( dar, zámena, predaj ) ani k cm2. Tieto zmluvy budú od počiatku neplatné a ani kataster ich nezapíše. Ľudia stavebné povolenie nedostanú, nakoľko nebudú mať žiaden právny vzťah k pozemku. Osobám mimo urbariát taktiež nie je možné odpredať ani cm2, tam sa zmluva dokonca stáva tzv. relatívne neplatnou, nakoľko podielnici majú predkupné právo. Peniaze do spoločného nemôžu ísť, pozri nový zákon, toto však je v tomto konkrétnom prípade asi aj bezpredmetné riešiť, pretože takéto zmluvy nie je možné ani uzavrieť. Chatka a Ivan, obráťte sa opäť na výbor, podľa môjho názoru len došlo k nesprávnej interpretácii, resp. nepochopeniu zo strany podielnikov a výboru.
12.3 2014 8:15
autor: neznámy
.
Výbor pozemok môže predať, ale len od tých , ktorí mu k tomu dajú splnomocnenie., nie však iba z jedného pozemku. Podiel z podielu.
Predkúpne právo už v bývalej podobe neexistuje.
Potom sa ale musia zmeniť podiely vlastníkov.
Otázka je ale iná. Stavby -povolenie
Nemohlo by stavať chatky spoločenstvo?
12.3 2014 9:15
autor: neznámy
Výbor môže zastupovať podielnika na základe splnomocnenia s úradne overeným podpisom podielnika - vlastníka, podľa Obč. zákonníka. Nevidím dôvod, aby podielnik sám nemohol podpísať zmluvu o prevode , zbytočne sa predražuje úkon. Stavba sa stavia na pozemku, ktorý je reálne vyčlenený GO-plánom ako novovytvorená parcela. Vlastnícka štruktúra na tejto novovytvorenej parcele je totožná ako v pôvodnom pozemku. Nestačí teda podpis väčšiny, zmluvu musia podpísať všetci. Predkupné právo voči tretím osobám, teda tým, ktorí nie sú podielnikmi stále existuje . Novela zrušila PP len medzi podielnikmi. Spoločenstvo, ak je právny subjekt by chatky teoreticky stavať mohlo, ak by takúto činnosť malo v ŽL ( netreba zabúdať, že zákon o PS presne definuje, za akým účelom sa zriadzujú PS - stavebná a realitná činnosť tam nepatrí), problém je však v inom, spoločenstvu chýba právny titul k pozemkom, na ktorých by chcelo stavať. Stačí ak s tým bude nesúhlasiť ktorýkoľvek podielnik. A bude v práve.
12.3 2014 11:03
autor: neznámy
Karol veľmi pekne Ti ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. No nepotešil si ma, lebo si ma len utvrdil v tom, čo som si myslel. V kútiku som dúfal, že ten dlhoročný výbor asi vie, čo robí, no mýlil som sa. Veľké podozrenia vo mne zbudili aj čudné praktiky v urbárskych novinách č.2: Každý, kto predá svoj podiel v LPUS, p.s. Snina nášmu urbárskemu družstvu, dostane ihned pri podpise zmluvy MOTOROVÚ PÍLU zn. STIHL a Každá plná moc
a každá kúpna zmluva pre urbárske družstvo postupuje do zlosovania
o OSOBNÉ AUTO zn.Opel Corsa.

12.3 2014 12:40
autor: neznámy
Ivan, nemáš za čo ďakovať, sám som prešiel podobnou tortúrou v urbariáte, kde som zdedil podiely po rodičoch. Až potom som sa začal zaujímať o pozemkové právo. Možno ťa poteší, že tvoje obavy boli na mieste. Nerozumiem však pojmu urbárske družstvo. Vy predsa nemáte družstvo ale pozemkové spoločenstvo, ak sa nemýlim. Ak by sa aj niektorí podielnici rozhodli založiť družstvo, s urbárom to nemá nič spoločné. Je to tak, ako by si sa ty s priateľom rozhodol založiť s.r.o.. Podielnik nemože odpredať podiel inému subjektu, iba podielnikovi, aj keby družstvo založilo 99 % podielnikov, aj tak to jedno % má predkupné právo na ich podiely. Vysvetľuješ si to správne ?
12.3 2014 15:21
autor: neznámy
V dnešnej Pravde je pomerne rozsiahly článok o Pozemkových spoločenstvách .
.
12.3 2014 21:12
autor: neznámy
Karol, mňa k tomu doviedli tie isté dôvody. Presne tak, my máme pozemkové spoločenstvo. Len som v súvislosiach s odpredajom pozemkov na chatky aj nepodielnikom, chcel uviesť čudné aktivity výboru aj v iných oblastiach, a to keď rodičia dostali urbárske noviny a spomína sa tam nejaké družstvo. Čo mi akosi s našim pozemkovým spoločenstvom nedávalo súvis. Na túto vec sa pýtal aj Chatka v téme Skupovanie podielov v urbariáte dňa 6.3. 2014 a nechal tam aj link: http://www.lpussnina.sk/files/urbar_snina.pdf. Tiež sa mi to to zdalo čudné, keď kupovať podiely môže len podielnik. Dočítal som sa tiež v zákone bolo by možné pozemkové spoločenstvo transormovať na družstvo, no ale to by musel byť súhlas valného zhromaždenia a dokonca to majú aj v stanovách. Z toho všetkého mi vyplýva, že zneužívajú nevedomosť ľudí..
13.3 2014 9:03
autor: neznámy
" čudné praktiky v urbárskych novinách č.2: Každý, kto predá svoj podiel v LPUS, p.s. Snina nášmu urbárskemu družstvu, dostane ihned pri podpise zmluvy MOTOROVÚ PÍLU zn. STIHL a Každá plná moc a každá kúpna zmluva pre urbárske družstvo postupuje do zlosovania
o OSOBNÉ AUTO zn.Opel Corsa"

Z akých peňazí sa platia tie motorové píly a kto kúpi to auto a za čie peniaze?
13.3 2014 19:24
autor: neznámy
Wau, tak to je super, že tam máte takú možnosť, predpokladám, že musia aj dobre hospodáriť a podielnici majú vysoké dividendy, no a pravdepodobne ide o veľký urbár, nie ako u nás na západnom Slovensku, kde máme málo lesa.
13.3 2014 19:42
autor: neznámy
Hospodaria SUPER le nč je pravda. V tomto roku sú v pluse cca 50 000 EUR
Len treba podotknúť že predali ďalšich asi 70 pozemkov na chatky po 1000 EUR/2 are. Samozrejme zo spoločného.
13.3 2014 20:06
autor: neznámy
No tak to je teda iný spôsob "hospodárenia". Tak to by sa mi u nás nepáčilo. No, ale potom, čo som si prečítala v rámci tejto diskusie a po prečítaní prílohy v pravde, mi vychádza len jedno, a to, že tie zmluvy uzavreli nezákonne.
13.3 2014 20:33
autor: neznámy
Dobré čítanie
18.9 2014 14:04
autor: neznámy
Dostal už niekto stavebné povolenie na chatku?
18.9 2014 14:32
autor: neznámy
Čo ja viem tak nie a ani nedostanú , je to všetko na súde.
20.9 2014 11:05
autor: neznámy
Niektorým čo sa boli na výbore sťažovať že nemôžu dostať stavebné výbor ponúkol vrátenie eur.
20.9 2014 11:09
autor: neznámy
Maiekto stavebne povolenie ?
24.11 2014 18:48
autor: neznámy
Neverím, že s tým stavebným povolením by sa nedalo niečo urobiť. Však by len tak do toho nešli, keby si to nepreverili.
3.12 2014 11:08
autor: neznámy
NIečo nové ohľadne chatiek? Neviem, čo mám s tým robiť,nerád by som sa nechal oklamať. Požiadam LPUS o vrátenie peňazí a ostatní dostanú stavebné povolenie. To by ma porazilo. Neviete ako to je podľa zákona
3.2 2015 10:59
autor: neznámy
Chatky čo sú postavené majú stavebne či nie?
7.2 2015 19:15
autor: neznámy
Vie niekto kedy bude VZ . Chcem sa tam prísť pozrieť.
16.2 2015 16:37
autor: neznámy
To by som aj chcel vedieť, no viac ma zaujíma, či mesto niekomu vydalo stavebné povolenie.
26.2 2015 8:33
autor: neznámy
Chatky sa stavajú.
3.3 2015 9:12
autor: neznámy
načierno
8.3 2015 18:34
autor: neznámy
Vidim, ze som sa dostala do spravneho fora. Moji rodicia maju chatku, ktoru postavili asi pred 40 rokmi. Teraz dostali od Pozemkoveho spolocenstva lesov a pasienkov zmluvu, na zaklade ktorej maju platii najom za pozemok (ca 70,0 €/rok). V zmluve stoji, ze ked to nepodpisu a nezaplatia, musia uzivany pozemik vratit do povodneho stavu t.j. na lesnicke ucely. Je to vobec legalne, co robia a je mozne pozemok odkupit? Dakujem vopred.
27.5 2015 14:03
autor: neznámy
Luba a ste podielnikmi v LPUS ?
20.10 2015 18:46
autor: neznámy
Aký je vlastne teraz stav? možem stavať chatku keď mám nájomnú zmluvu či nie? Dal som peniaze a nič z toho nemám. Neviem čo mám robiť?
16.12 2015 15:44