Lesmedium

§ 9 ods. 13 zákona o pozemkových spoločenstvách

autor: BBI
Nakoľko mi nebolo celkom jasné ako postupovať pri prenájme spoločnej nehnuteľnosti, a po výmene názorov s ostatnými prispievateľmi som dostal podnet aby som sa obrátil na ministerstvo, vám teraz ponákam ich odpoveď (zo sekcie legislatívy min. pôdohospodárstva..)

mojou otázkou bolo, či je potrebné aby vlastníci spoločnej nehnuteľnosti prenajali spoločnú nehnuteľnosť spoločenstvu?

či môže spoločenstvo prenajať spoločné nehnuteľnosti vlastníkov (členov) alebo tak môžu urobiť len členovia.

či môže spoločenstvo dať do podnájmu spoločné nehnuteľnosti

ako postupovať pri prenájme spoločnej nehnuteľnosti pri výkone práva poľovníctva.

A tu je odpoveď:

Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu prenajať spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť komukoľvek podľa ustanovení o nájomnej zmluve podľa § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a podľa osobitného zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na prenájom spoločnej nehnuteľnosti jej vlastníkmi sa nevzťahujú nijaké osobitné pravidlá.

Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nemajú povinnosť prenajať ju pozemkovému spoločenstvu. Túto povinnosť má, pokiaľ ide o podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov, len SPF vo vzťahu k spoločenstvu, resp. vo vzťahu k tomu nájomcovi, ktorému už členovia spoločenstva svoju spoločnú nehnuteľnosť prenajali.

Pozemkové spoločenstvo by mohlo prostredníctvom svojho výboru konať za svojich členov pri uzatváraní nájomnej zmluvy (napr. aj na účely výkonu práva poľovníctva) podľa § 16 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z .z. v znení zákona č. 34/2014 Z. z., podľa ktorého výbor spoločenstva koná za členov spoločenstva vo veciach spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti. Toto oprávnenie pozemkového spoločenstva je možné upraviť aj v zmluve o pozemkovom spoločenstve, nebude mať však charakter splnomocnenia, ktoré by dali jednotliví spoluvlastníci spoločenstvu, aby za nich konalo.

Pokiaľ vlastníci spoločnej nehnuteľnosti prenajali spoločenstvu svoju spoločnú nehnuteľnosť, spoločenstvo môže túto nehnuteľnosť dať do podnájmu podľa § 666 Občianskeho zákonníka s obmedzením podľa § 10 ods. 6 zákona č. 504/2003 Z. z. (spoluvlastnícke podiely v správe, resp. v nakladaní SPF).

sekcia: Archívne fórum, 4.3 2014 19:41
autor: neznámy
V paragrafe 9 ods. 13) Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.
===================
To uvádzam len preto, lebo tvrdenie posledného odstavca ma prekvapilo.
"Pokiaľ vlastníci spoločnej nehnuteľnosti prenajali spoločenstvu svoju spoločnú nehnuteľnosť ...."
A či v treťom od konca - Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nemajú povinnosť
prenajať ju pozemkovému spoločenstvu ....

Ale to je predsa hlboký nedorozumenie, ako by povedal klasik.
Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti a ani vlastníci spoločne obrábaných nehnuteľností svoje nehnuteľnosti spoločenstvu neprenajímajú.
Ale nebránil by som sa takému výkladu. To však bude mať aj daňový dopad.
Lebo spoločenstvo dostane do nákladov aj nájomné. Otázka je ak dopad by to malo na odvody.
Nuž veru sa pozriem na ministerské fórum.4.3 2014 21:23
autor: neznámy
Nájomnú zmluvu m ô ž e uzatvoriť výbor, keďže z§16odsek 2 zákona 97/2013 Z.z vyplýva, že výbor koná za členov spoločenstva vo veciach spoločného užívania, samozrejme schválením nadpolovičnej väčšiny.
V súlade so zákonom by bolo najčistejšie riešenie podpis všetkých vlastníkov.
Vrátiac sa do minulosti , nepredpokladám , že by výbor u nás uvažoval o inom postupe ako o prevzatí moci nad všetkým, čo nie je jasne formulované.

Vlastníci prenajali spoločenstvu spoločnú nehnuteľnosť?
BBI, kto je autorom odpovede?
4.3 2014 23:11
autor: neznámy
Otazky som poslal na sekciu legislativy Dr. J. Puškáčovi odpoveď mi prišla z odboru legislatívy Mgr. Martin Illáš.

K odpovedi by som dodal len tolko
moje tvrdenie, že spoločenstvo môže prenajať pozemky vlastníkov ak to maju zapracované v zmluve a odsúhlasené na zhromaždení.
Dúfam, že (nepríhlásený) si to tiež prečítal a budú mu tieto informácie k dobru.

My v spoločenstve máme v zmluve tieto veci upravené, hlasuje sa o tom komu pozemky na poľovníctvo, a či prenajať pozemky obci na rekreačné účely.
5.3 2014 7:53
autor: neznámy
Ja som vychádzala z definície Spoločnosti s právnou subjektivitou
Otázne je , ako by sa k tomuto postavil ÚS SR.
Možno má neznámy skúsenosti v tomto smere.
ÚS SR riešil už režim spoločných nehnuteľností.
5.3 2014 10:52
autor: neznámy
aa
ja si myslím, že v každom prípade treba rešpektovať vôlu väčšiny vlastníkov, a potom nie je čo riešiť nech sa rozhodnú pre akúkoľvek formu prenájmu, obhospodarovania.
5.3 2014 11:03
autor: neznámy
Ministerstvo odpovedalo na predmetné otázky v podstate správne.
Ako uvádza spoločnú nehnuteľnosť môžu prenajať jej vlastníci ako ktorúkoľvek inú nehnuteľnosť. Na jej prenájom sa nevzťahujú žiadne špecifické ustanovenia zákona. Pozemkové spoločenstvo, nakoľko nie je vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti nemá zákonné právo na jej prenájom. Právne vždy prenajímajú vlastníci, hoci by aj spoločenstvo splnomocnili k uzavretiu nájomnej zmluvy. To samozrejme môžu klasickým splnomocnením podľa občianskeho zákonníka. Vlastníci skutočne nemajú povinnosť svoje pozemky prenajať a to ani pozemkovému spoločenstvu. Pozemkové spoločenstvo si môže prenajať pozemky (aj spoločnú nehnuteľnosť ). No však len tie, ktoré nemá uvedené v zmluve o spoločenstve. Tie užíva na základe tejto špeciálnej zmluvy podľa zákona č. 97/2013. Pozemky dané do užívania touto zmluvou nemôžu ich vlastníci prenajať ani inej osobe. Spoločenstvo by mohlo konať za svojich členov vo veciach poľovníctva. Išlo by však len o neformálne konanie, ak by spoločenstvo na toto konanie nebolo splnomocnené vlastníkmi na základe splnomocnenia podľa občianskeho zákonníka. Podľa zákona o poľovníctve totiž o využití práva poľovníctva rozhoduje vlastník ( vlastníci ) poľovného revíru. Ide tu o postúpenie práva a nie o užívanie pozemkov. Za vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v správe a nakladaní SPF má toto právo SPF. Podľa § 16 ods. 2 zákona č. 97/2013 výbor spoločenstva koná za členov spoločenstva len v konaniach pred súdmi a orgánmi verejnej správy a to len v určených záležitostiach.
5.3 2014 12:11
autor: neznámy
Vedela som, že neznámy zareaguje,.príspevok využijem v plnom rozsahu.
My sme tu v podstate polemizovali o tom, ako sa zachovajú výbory.
Niekto si povie, že toľko rozruchu robiť okolo urbariátov, nemá význam.. Ale ja mám opačný názor. Ide tu o rozsiahle majetky, ktorých lukrativita v dnešnej dobe je na vzostupe.
Ďakujem BBI, ale aj neznámy.
5.3 2014 13:01
autor: neznámy
BBI obišiel si moje pochybnosti a či nenapísanú otázku otázku, či v odpovedi z ministerstva bolo naozaj doslovné znenie:
"Pokiaľ vlastníci spoločnej nehnuteľnosti prenajali spoločenstvu svoju spoločnú nehnuteľnosť"
alebo
"Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nemajú povinnosť prenajať ju pozemkovému spoločenstvu. "
5.3 2014 14:06
autor: neznámy
aa Problematika pozemkových spoločenstiev skutočne nie je zanedbateľná.
Predstavujú štvrtinu lesov Slovenska a okolo milióna členov. Zákon sa často vykladá tak, ako to komu vyhovuje. Nie vždy to však je v prospech členov.
5.3 2014 14:39
autor: neznámy
Vlado odpoveď ministerstva som skopíroval unblock, ako mi to prišlo.

Ja som to pochopil tak, že vlastníci nemajú povinnosť prenajať pozemky spoločenstvu, ale prenajať pozemky spoločenstvu, do ktorej som vstúpil svojím podielom na určitej nehnuteľnosti, sa mi zdá trošku nelogické, podľa vyjadrenia z ministerstva to asi možné je.
Prenajať pozemky sa mi zdá v prípade, kedy vlastníci pozemkov sa rozhodnú spoločenstvo nezaložiť a prenajať ich inému spoločenstvu na obhospodarovanie, kde ale nie sú členmi, alebo ich členstvo vyplýva z vlastníctva iných pozemkov. To sa týka aj spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.
5.3 2014 16:50
autor: neznámy
Vlado -Ja som mala tiež odpovedˇz toho istého zdroja, ako BBI, čas:23.11hod.
A ja som sa tiež zamerala v mojom príspevku na tú istú vetu, lebo ja som nič také napísané nedostala.
Iba to, že m ô ž u, ale nie je to z právneho hľadiska čisté. -
5.3 2014 21:11
autor: neznámy
Čo je to za odpoveď, že môžu ale nie je to z právneho hľadiska čisté?
6.3 2014 7:23
autor: neznámy
ak sa berie do úvahy paragraf, na ktorý som poukázala.
Neznámy- bolo to napísané od Teba presne, že zákon si vyloží každý tak, ako mu to vyhovuje.
Dostala som odporúčania na relácie. Ak by nebola pravdivá predchádzajúca veta, potom by to na Slovensku od roku 1991 až po súčastnosť s urbariátmi a lesnými spoločnostiami takto nevyzeralo, ako je to prezentované v rtsv.
6.3 2014 8:55