Lesmedium

autor: neznámy
Neviete niekto ako je to s prípravou novely zákona o poz. spol.? Čo sa navrhuje zmeniť?
sekcia: Archívne fórum, 4.3 2014 7:41
autor: neznámy
Pokiaľ ide o hospodárenie na spoločne obrábaných nehnuteľnostiach, tak určite nič, iba ak by to nemalo byť niečo také, čo by tieto spoločenstvá ešte viac poškodilo.
Pokiaľ ido o spoločné nehnuteľnosti, pozri sa na web stránku ktorá má blízko k Únii združení neštátnych vlastníkov Slovenska.
4.3 2014 10:09
autor: neznámy
Novela zákona 34/2014 ktorá mení a doplňa zákon 97/2013 už vyšla v zbierke, nehovorte mi, že sa zase niečo ide zmeniť?

Tu ti prikladám novelu, čo sa menilo 27. februárom 2014

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa slová „všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných
nehnuteľností;“ nahrádzajú slovami
„nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti
spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch,
ktoré sa majú stať spoločne obhospodarovanou
nehnuteľnosťou;5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.
2. V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slová „nehnuteľnosť“
vkladajú slová „alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti“
a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo
spoločne obhospodarovaných nehnuteľností“.
3. V § 9 ods. 7 sa slovo „môže“ v prípade prvého použitia
vo vete nahrádza slovom „musí“.
4. V § 14 ods. 1 sa slová „v médiu s celoštátnou pôsobnosťou,
na svojom webovom sídle alebo na obvyklom
mieste uverejnenia“ nahrádzajú slovami „na obvyklom
mieste uverejnenia, na svojom webovom sídle
alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou“.
5. V § 18 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
6. V § 27 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená
b) a c).
7. V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená
b) a c).
8. V § 31 ods. 5 a 6 sa slová „28. februára“ nahrádzajú
slovami „30. júna“.
9. V § 31 ods. 9 sa slovo „mája“ nahrádza slovom„októbra“.
4.3 2014 14:34
autor: neznámy
Vraj má byť ďalšia zmena.
4.3 2014 14:39
autor: neznámy
Ak máte viac info poprosím podelte sa, dakujem
4.3 2014 15:08
autor: neznámy
BBI na doplnenie mojej prvej odpovede.
Predtým ako sa prijala súčasná novela, bol na svete návrh novely v inom rozsahu. Tá sa mala prijať ako súčasť novely zákona o lese, nechce sa mi pozerať, či náhodou nie do novely o inom zákone. Avšak voči podobe novely zákona o lesoch sa vyvolala veľká antikampaň, ktorá sa skončila stiahnutím novely a personálnymi zmenami na ministerstve.
Na popud Únie združení sa teda prijala z pôvodného návrhu novely v zákone 34/2014 aspoň časť.

Na príprave novely teda pokiaľ ide o pozemkové spoločenstvá sa podieľala aj Únia združení .... .
V súčasnej situácii na otázku neznámeho - "neviete, čo sa navrhuje zmeniť?"
sa preto nedá odpovedať inak ako, sleduj web stránku Únie.

Kto iný môže lepšie vedieť, či sa bude snažiť o prijatie návrhu v celom rozsahu, alebo sa uspokojí s prijatým torzom?

Keby išlo o nás (teda na tomto fóre), mohli by sme sypať návrhy rovno z rukáva. Aj keď by mnohé z nich mali hlavu a pätu, neprekročili by úroveň krčmových rečí, lebo by to nebolo nič iné, ako hádzanie hrachu o stenu.
Na návrhy žiadna reakcia. Ani súhlasná, ani záporná.

7.3 2014 13:17
autor: neznámy
Ďakujem Vlado za info
7.3 2014 13:23
autor: neznámy
Predkúpne právo podľa starého zákona.
7.3 2014 13:35