Lesmedium

Odpoveď pre neprihláseného z 1.3.2014 21:00

autor: BBI
Bola položená otázka či môže spoločenstvo prenajať spoločné nehnuteľnosti alebo je to len právo vlastníkov.

Jedná sa o § 9 ods. 13 zákona 97/2013 zb.z. v znení neskorších predpisov, ktorá znie "Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať."

V tomto prípade sa ustanovuje domnienka, že spoločná nehnuteľnosť bola prenajatá, ak by tak členovia spoločenstva sami neurobili. Vychádzam z § 2 zákona č. 229/1991 Zb.z. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov. Podľa tohto § má právo užívať pôdu vlastník, resp. užívať pôdu majú okrem jej vlastníka aj iné osoby, avšak len na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo na základe zmluvy uzavretej s pozemkovým fondom, ak nie je zákonom ustanovené inak. Znamená to, že ak má spoločenstvo na spoločnej nehnuteľnosti vykonávať činnosťi a úlohy na ktoré plnenie a vykonávanie bolo pozemkové spoločenstvo založené, musí mať k spoločnej nehnuteľnosti právny vzťah, na základe ktorého môže spoločnú nehnuteľnosť užívať a obhospodarovať. V prípade, že takýto právny vzťah medzi vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti a spoločenstvom nevznikne uzavretím nájomnej zmluvy, bude sa mať za to, že takáto nájomná zmluva bola uzavretá.

Tu by som ďalej upozornil na zákon 504/2003 zb.z. v znení neskorších predpisov §10 ods. 3, kde sa píše, že nájomca môže dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Spôsob a čas podnájmu je nájomca povinný prenajímateľovi oznámiť do 30 dní.. Ak bol pozemok daný do podnájmu na dlhší čas ako jeden rok, má prenajímateľ právo na nájomné priamo voči podnájomcovi. Na podnájom sa v prípadoch mimoriadnych udalostí vzťahuje ustanovenie § 5 primerane. ostatné ustanovenia, ktoré neupravujú citované zákony, upravujú všeobecne platné právne predpisy v SR (hlavne obč. zákonník)

V prípade ak chce spoločenstvo prenajať spoločné nehnuteľnosti mal by sa riadiť horeuvedenými pravidlami.

Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie vlastníkov vlastniacich nehnuteľnosti. Predpoklad na združenie sa vlastnikov v spoločenstve je aby na základe uznesenia vlastníkov nehnuteľností plnil a vykonával práva a povinnosti svojich členov a teda vlastníkov nehnuteľností.

Danú tému ešte budem konzultovať so svojim právnikom, a pokúsim sa zisťovať či je moja úvaha správna.

sekcia: Archívne fórum, 2.3 2014 14:01
autor: neznámy
BBI.Túto úvahu nemožno považovať za správnu práve na základe ustanovení zákonov, ktoré uvádzate. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti spoločenstvu spoločnú nehnuteľnosť ani jej časť neprenajímajú. Nevstupujú so spoločenstvom do nájomného vzťahu a preto ani spoločenstvo nemôže tieto pozemky prenajať. Nevzniká tu ani nájomný vzťah zo zákona. Spoločenstvo má právo užívať pozemky svojich členov na základe zmluvy o spoločenstve podľa zákona č. 97/2013, ktorou sa vlastníci zaviazali, že ich pozemky ( uvádza ich zmluva ) bude obhospodarovať nimi založená a vlastnená právnická osoba - pozemkové spoločenstvo. Nie niekto iný. Hospodárenie spoločenstva upravuje zákon č. 97/2013 a ten jednoznačne uvádza, že hospodárenie na pozemkoch vykonáva spoločenstvo.
3.3 2014 8:02
autor: neznámy
Súhlasim s vami.
Spoločenstvo je založené zmluvou o spoločenstve, teda uvaha o najme nie spravan.
preto mam otazku
Je mozne aby sa vlastnici nehnutelnosti v zmluve o zalozeni dohodli o mznosti prenajmu spolocnej nehnutelnosti resp. jej casti prostredníctvom spolocesntva?

Vie mi niekto popisat zmysel § 9 ods. 13?
3.3 2014 12:12
autor: neznámy
Po prečítaní príspevku BBI som tiež uvažovala smerom Neprihláseného, ale pred časom sa tu diskutovalo o tom, či mohli byť dve spoločnosti v jednej.
V zákone nikde nič takéto nie je, ale,- NIE - tiež nebolo.
Bolo mi vysvetlené, že zákon s tým nepočítal, ale mohlo to byť, za špecifických pomienok upravených v zmluve o založení.Tak, ako je to uvedené teraz v zákone.
To znamená, že aj v tomto prípade je to možné, a povedala by som pravdepodobnejšie, ako smerovanie neprihláseného.
BBI odporúčam 100% vysvetlenie na Min. pôd.odbor , kde tento zákon bol tvorený. 02 59266 111- prepojiť na odbor legislatívy.
A to isté si mylím aj o význame obhospodarovania spoločných nehnuteľností.
Zákon 504, už čítať nemusím, už ste mi to tu predložili.Je to presne tak, ako
mi bolo v roku 2011 vysvetlené. .
3.3 2014 13:06
autor: neznámy
Otázku prenájmu pozemkov nemožno riešiť v zmluve o spoločenstve. Ak vlastníci chcú pozemok ( alebo jeho časť prenajať ) uvedený v zmluve vyňať z užívania spoločenstva je na to potrebná zmena zmluvy. Na takto odzmluvnený pozemok sa už potom neviaže užívacie právo ( a aj povinnosť ) pre pozemkové spoločenstvo a vlastníci ho môžu prenajať. Na uzavretie nájomnej zmluvy môžu vlastníci splnomocniť fyzickú, či právnickú osobu. Teda aj pozemkové spoločenstvo. Potrebné je však písomné splnomocnenie podľa OZ. § 9 ods. 13 uvádza, že vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať. To znamená, že pozemky zo spoločnej nehnuteľnosti nemusia byť nevyhnutne v užívaní pozemkového spoločenstva.
3.3 2014 13:34
autor: neznámy
aa
Ak boli v jednom pozemkovom dve spoločné nehnuteľnosti bolo to v rozpore so zákonom č. 181/1995. Ten jednoznačne uvádzal, že členmi sú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Aj všetky jeho ostatné ustanovenia sú koncipované vo vzťahu k jednej spoločnej nehnuteľnosti. To že v zákonoch nie je niečo priamo negované neznamená, že je to možné. Práve skutočnosť, že to nebolo v súlade so zákonom vyvolala potrebu legalizácie tohto stavu, ktorú v súčasnosti umožňuje zákon č. 97/2013. Existujú súdne rozhodnutia, ktorými boli zrušené pozemkové spoločenstvá práve z dôvodu, že boli založené z viacerých spoločných nehnuteľností.
3.3 2014 14:09
autor: neznámy
čo v prípade ak je v zmluve o spoločenstvo zapracované, že v prípade prenájmu rozhodujú členovia(čiže vlastníci) a ale nájomnú zmluvu uzavrie spoločenstvo.
v prípade ak spoločenstvo nemôže, časť spoločnej nehnuteľnosti ktorí vlastníci prenajmú( nie cez spoločenstvo) by sa mal z výmery obhospodarovanej spoločenstvom vyňať, teda znížiť výmeru ktorá figuruje v zmluve?

Ak sa prenajímajú spoločné nehnuteľnosti na výkon práva poľovníctva, môže prenajať spoločenstvo za vlastníkov ak to má v zmluve? resp. vlastníci mimo spoločenstvo?
3.3 2014 14:35
autor: neznámy
v niektorom mojom príspevku som písala o dvoch spoločnostiach v jednej.Zastávala som názor, vychádzajúc z postavenia nášho pozemkového spoločenstva, že tu ide o niečo nelegálne a protiprávne.
Môj názor však vyvracali tí, ktorí boli na OLÚ , to znamená kompetentní a znalí zákonov a nie ja, ktorá som do tejto problematiky bola vtiahnutá , že som nevedela pochopiť, prečo sa náš výbor a dozorná rada hrá na všemocných vládcov v spoločnosti bez právnej subjektivity.
A tak som sa pustila do boja s opancierovaným tankom.
Čudné hlasovania, predaj pozemkov na základe odhlasovania,zadržiavanie podielov z príjmov a výdajov....atď.Veľa mi pomohol môj manžel/bol vo vedení a DR istej akciovky./
Nakoniec som si vyžiadala odborný výklad a ten bol taký, že tie dve spoločnosti v jednej byť mohli.
Drevo sa ťažilo na obidvoch spol. nehnuteľnostiach, ale kúpiť si ho mohli iba z jednej.Požiadala som políciu o zabezpečenie dokladov.Tak som zistila, že všetko je ďaleko vážnejšie, ako som predpokladala, ale moje podozrenie bolo namieste.
Písala som tu niekde, neviem či pod touto značkou, že sme nedostali ani stanovy, ani zmluvu, teraz k prenransformovaniu.. Boli nám iba obidva dokumenty a myslím že dôležité, rýchlo prečítané, bez pripomienok.
Ja jediná som bola proti. Vôbec neviem, čo je v nej . a ani v stanovách.
Ale bola som na druhej schôdzi v inom katastrálnom území, tam to bolo na úrovni.
Ale myslím si, že túto problematiku si každý vysvetľuje tak, ako písal BBI.
Hoci mne by viac vyhovovala Vaša alternatíva.
Počkáme si na BBI, možno ma poslúchne a zavolá na legislatívu MPôd.h.
Podala som istý podnet , uvidíme , aká je u nás vymožiteľnosť práva..
K zmluve toho prvého spoločenstva sa vyjadriť neviem, lebo viem asi dva body, z nej.
3.3 2014 15:04
autor: neznámy
BBI na všetko toto odpovedia na legislatíve ministerstva a veľmi ochotne. Nechcem tam ja posielať mail, lebo som už žiadala veľmi veľa vysvetlení k zákonom aj starému, aj novému.
3.3 2014 15:13
autor: neznámy
poslal som mail počkam si na odpoved, potom to budem zdielat aj tu na fore.
3.3 2014 15:59
autor: neznámy
aa
relacie na stv si pozerala?
3.3 2014 16:00
autor: neznámy
BBI niečo áno, niečo nie,nemala som čas, možno dnes večer po Búrlivom víne.
Som zvedavá, na názor, čo Vám odpíšu. Na sekcii lesníkov som skúmala názor na §9ods13 ako aj k ostatným názorom Neznámeho.
Ak je v zákone/ v hociktorom / čo len nejaká malá možnosť zmeniť niečo nevyhovujúce, tak sa nájde jednotlivec, alebo skupina, ktorá to využije .
Neznámeho názory na danú vec, ako som písala , by mi "pasovali", ale neviem si to v realite predstaviť. Splnomocnenie: od každého jedného, alebo od viac ako 51%.? Overené? Zákon sa menil aj k vôli týmto splnomocneniam.
Nebudem špekulovať, uvidíme, ako s tým legislatíva myslela.

.

Včera som pozerala Farmársku revue. Nájomné zmluvy pre poľovníkov.
3.3 2014 16:53
autor: neznámy
BBI Áno pozemky, ktoré sa majú prenajať musia byť zo zmluvy o spoločenstve vyňaté. Zmluva musí uvádzať konkrétne pozemky a nie celkovú výmeru pozemkov.
Postúpenie výkonu práva poľovníctva neznamená prenájom pozemkov. Toto právo sa vzťahuje na celý revír a patrí vlastníkom v poľovnom revíri, podľa toho aký podiel z výmery celého revíru vlastnia.
aa Splnomocnenie na prenájom podielov nemusí byť overené a postačuje väčšinový podiel. Teda o nič zložitejšie ako rozhodovanie zhromaždenia.
Tiež som zvedavý ako odpovie ministerstvo.
3.3 2014 18:53
autor: neznámy
Nájomnú zmluvu môže uzatvoriť výbor, ak mu to členovia spoločenstva odsúhlasia nadpolovičnou väčšinou . V opačnom prípade musia podpísať všetci vlastníci.
4.3 2014 14:54