Lesmedium

Nájom -Spoločnosť s právnou subjektivitou

autor: aa
Tu bol dotaz o nájomných zmluvách spoločnosti bez právnej subjektivity.

Ako je to pri nájomných zmluvách v spoločnosti s právnou subjektivitou.

Ak spoločnosť prenajíma všetky spoločné nehnuteľnosti, má význam , aby bola registrovaná ako právny subjekt?

Stratila by štatút režimu spoločnej nehnuteĺnosti , ak by bola iba nejakým združením, alebo by bola rozpustená?

sekcia: Archívne fórum, 28.2 2014 7:58
autor: neznámy
Je to to isté. Prenajať môže len vlastník a nie spoločenstvo. Spoločenstvo má v zmluve uvedené, že pozemky užíva. Ani vlastníci ich teda nemôžu prenajať, ak nedôjde k zmene zmluvy a budú tým vyčlenené z užívania spoločenstva. Zrušenie spoločenstva sa spoločnej nehnuteľnosti nijako nedotýka.
28.2 2014 8:09
autor: neznámy
V prípade ak je založené spoločenstvo s právnou subjektivitou, vlastníkov zastupuje vo všetkých právnych úkonoch spoločenstvo. Spoluvlastníci podielov, rozhodujú na valnom zhromaždení o nakladaní so spoločnými nehnuteľnosťami. Ak vlastníci chcú prenajať spoločné nehnuteľnosti, rozhodujú o tom nadpolovičnou vačšinou na valnom zhromaždení. Nájomnú zmluvu za spoločenstvo uzavrie výbor.

Ak vlastníci prenajímajú spoločnú nehnuteľnosť nemusí byť registrované spoločenstvo. o prenájme spoločných nehnuteľností rozhoduje vačšina podielov, zmluva sa musí uzavrieť aj s prehlasovanými podielovými spoluvlastníkmi. Nájomné sa platí každému spoluvlastníkovi podľa výšky podielu. prehlasovaný spoluvlastníci sa môžu obrátíť na súd, avšak súd nemôže spoločné nehnuteľnosti zrušiť ani vyporiadať. Musí sa však tiež prenajať celá spoločná nehnuteľnosť nie len časť.

"štatút spoločnej nehnuteľnosti"? ako som už písal spoločné nehnuteľnosti nemožno zrušiť ani vyporiadať ani súdom, bez ohľadu akú formu obhospodarovania členovia zvolia.

28.2 2014 8:26
autor: neznámy
BBI
Odkiaľ berieš, že spoločenstvo zastupuje vlastníkov vo všetkých právnych úkonoch? Ktoré ustanovenie zákona dáva spoločenstvu takéto právo?
28.2 2014 12:03
autor: neznámy
však si prečitaj zákon o pozemkových spoločenstvách, odporúčam občiansky zákonník, alebo sa poradiť s právnikom
28.2 2014 19:21
autor: neznámy
Tu treba rozlišovať, spoločne obrábané nehnuteľnosti a spoločné nehnuteľnosti.

(2) Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa odseku 1 prenecháva túto nehnuteľnosť do správy spoločenstva s cieľom spoločného obhospodarovania a užívania na účely podľa § 19, pričom spoločná nehnuteľnosť ani spoluvlastníctvo nehnuteľnosti nevzniká.

Teda spoločenstvo so spoločne obhospodarovanými nehnuteľnosťami, môe na pozemkoch len hospodáriť ale nie dávať do prenájmu.

Na rozdiel od spoločenstiev so spoločnou nehnuteľnosťou, ktoré s ňou môžu nakladať.
1.3 2014 9:45
autor: neznámy
Vlado ak sa v zmluve o založení spoločenstva vlastníci dohodnú, že ich môžu dať do nájmu tretej osobe, či za účelom obhospodarovania, výkonu práva poľovníctva, atď.... tak zákon im v tom nebráni.
Vždy závisí od konkrétneho subjektu (spoločenstva) a na čom sa zmluvne zaviaže (ak sa na tom zhromaždenie uznesie a nebráni tomu zákon).

Ale ak niekto mi napíše, že ako môže spoločenstvo zastupovať vlastníkov, ktorí predpokladám, že sa uzniesli na založení spoločenstva (spoločenstvo, teda jeho výkonný a štatutárny orgán koná v mene spoločenstva - čo sú vlastníci pozemkov a ich uznesenia na valnom zhromaždení) tak ja na to nenachádzam slov.

V zákone sa tiež uvádza ak sa niekto nechce stať členom spoločenstva, môže svoj podiel predať.

Ak si niekto mysli že mu ústavný súd garantuje, že jeho vlastníctvo je nedotknuteľné, mal by sa zamyslieť nad tým, že v týchto prípadoch sa jedná o podielové spoluvlastníctvo, ktoré upravuje občiansky zákonník, a v tomto prípade aj zákon o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, aj keby niekto vlastnil 99% podielov vždy to bude podielové spoluvlastníctvo.
1.3 2014 11:11
autor: neznámy
BBI nemám námietky,
Ale nedá mi nepovedať, že sa mi zdá, že neregistruješ spoločenstvá so spoločným hospodárením. Ako by si sa na všetko díval iba cez okuliare spoločnej nehnuteľnosti.
1.3 2014 13:08
autor: neznámy
Vlado
Píšem vo všeobecnosti, ale máš pravdu v 90 % sa odvolávam na spoločné nehnuteľnosti, a to z dôvodu že sa daná téma vo fóre týka spoločnej nehnuteľnosti, resp. že je menej aktuálna (spoločenstvá spoločne obhospodarovaných nehnuteľností akurát vznikajú resp. v kombinácii so spoločnými nehnuteľnosťami)
Vyjadrujem sa vždy k aktuálnej téme, snažím sa odpovedať objektívne, Vyjadroval som sa už aj k spoločne obhospodarovaným nehnuteľnostiam, avšak prispievatelia kladú otázky vačšinou k spoločným nehnuteľnostiam.

ak bude treba pomôžem
1.3 2014 14:31
autor: neznámy
tak sa opýtam na spoločne obhospodarované pozemky- v prenájme .
Môže nájomca, bez toho , že v zmluve nie je zakotvený prenájom tretej osobe tieto prenajať a brať nájom z tohoto prenájmu?
Budem konkrétna : V zmluve o prenájme, nájomca žiadal od vlastníkov súhlas prenajímať pozemky na melioračné práce.
Predpokladala som istý zámer a zmluvu som nepodpísala.
V konečnom dôsledku sa nejednalo o meliorácie, ale o dočasné zábery k istým vládnym zákazkám.
Kto mal nárok na nájom? Nájomca, alebo prenanjímateľ?.
Jednalo sa o dĺžku troch rokov, ale aj jedného roku.
A podľa zákona je údajne doba dôležitá.
Za 30 rokov by trvalo, kým by som za takú výmeru dostala to, čo za dva a pol roka.
1.3 2014 15:21
autor: neznámy
aa
z toho čo si napísala predpokladám že pozemky nemáš združené v spoločenstve ale ich prenajímaš ako fyzická osoba. ďalej neviem či si vlastníkom pozemkov v celosti resp. ich máš v podielovom spoluvlastníctve. ďalej neviem či pozemky prenajímate fyzickej osobe alebo sa jedná o nájom pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku (FO- szčo, shr, PO-družstvo, s.r.o., a.s., poz. spol. a i). odporúčam prečítať zákon 504/2003 v znení neskorších predpisov.

Tvoj prípad len predpokladám:
Podľa citovaného zákona môže nájomca prenajať tvoje pozemky ak v nájomnej zmluve nie dohodnuté inak. (jedná sa o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkované podnikom)

Teda ak v nájomnej zmluve nemáš uvedené, že nájomca nemôže ďalej prenajímať tvoje pozemky, tak koná v súlade so zákonom, avšak doba nájmu by nesmie prekročiť dobu nájmu ktorú má s tebou dohodnutú v zmluve. ak nie je dohodnuté v nájomnej zmluve cena za podnájom, tvorí príjem nájomcu. a
1.3 2014 16:06
autor: neznámy
BBI ,áno , o týchto čo som teraz písala, prenajímam PD , ako fyzická osoba, v podielovom spoluvlastníctve
Problém bol v tom, že predpokladaný dočasný záber pozemkov v nájme PD dostali vlastníci pozemkov, ale nadzáber , to znamená záber s ktorým sa nepočítalo, to dostalo PD a zdôvodňovali to,/pozemkový úrad/, že to patrí nájomcovi.
Zákon si určite prečítam. .
1.3 2014 17:31
autor: neznámy
Ďalšie riešenie by si už vyžadovalo podrobnejšie sa oboznámiť s danou vecou, v tejto rovine už ja nemôžem povedať a tvrdiť jedno či druhé.
Treba si od pozemkového úradu vypýtať stanovisko, rozhodnutie, preskúmať či to bolo v súlade s nájomnými zmluvami, resp. so zákonom. ak je viac osôb ako ty, určite ich kontaktuj, a konajte spoločne
na pozemkovom úrade si najprv pozisťujte informácie, požiadajte ich o vyjadrenie (písomné) ako dotknuté osoby vzhľadom k tomu že ste vlastníkmi pozemkov.
1.3 2014 18:00
autor: neznámy
aa
Odporucam pozriet obcan za dverami z 27.11.2013, je tam o najme polnohosp. pody s drustvom
1.3 2014 20:09
autor: neznámy
Tiež z 13.10.2013, aj predosly je oktober , je tam preklep
1.3 2014 20:12
autor: neznámy
Práve som ši to prišla pozrieť, lebo som to vysielanie zmeškala. Vďaka.
1.3 2014 20:13
autor: neznámy
Prehliadla som názov relácie. Vo štvrtok dávali na Reportéroch o poz.spoločnosti niekde na Orave.Ja som to mala na mysli , ale pozriem si aj Občan za dverami. .
1.3 2014 20:18
autor: neznámy
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/2433?date=27.10.2013
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/2433?date=13.10.2013
1.3 2014 20:22
autor: neznámy
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/2433?date=22.09.2013
1.3 2014 20:24
autor: neznámy
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/23?date=27.02.2014
1.3 2014 20:35
autor: neznámy
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/23?date=13.02.2014
1.3 2014 20:38
autor: neznámy
BBI
Uveď, kde v zákone č. 97/2013 je napísané, že spoločenstvo môže prenajímať pozemky ako tvrdíš? Výslovne je tam napísané, že vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu pozemky z nej prenajať. Teda nie spoločenstvo.
1.3 2014 21:00
autor: neznámy
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/23?date=09.01.2014
1.3 2014 21:04
autor: neznámy
ja sa k neprihlásenému aj BBI ohlásim v utorok.
1.3 2014 21:23
autor: neznámy
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/23?date=09.01.2014
1.3 2014 21:32
autor: neznámy
neprihlaseny
položil si spravnu otazku, ktoru si musim nastudovat a az potom sa vyjadrit, rozmyslas spravne...
1.3 2014 21:36