Lesmedium

Časť spoločných nehnuteľností v nájme PD.

autor: Vladimír
Máte nejaké skúsenosti, ako vyplácali pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity, alebo ako mali vyplácať nájom jednotlivým členom podľa výšky podielu?

Mal byť vyplácaný ročne, alebo vôbec nemusel byť?/podpísaný museli byť všetci vlastníci na zmluvách, alebo aspoň na plnomocnení-tak to bolo podľa zákona.

Tento je oslobodený do príjmu 500 Eur .

sekcia: Archívne fórum, 27.2 2014 14:58
autor: neznámy
Spoločenstvá často uzatvárali nájomné zmluvy s PD. Tieto nájomné zmluvy boli neplatné, nakoľko spoločenstvo nebolo vlastníkom pozemkov. Nájomné si premietali do príjmu spoločenstva a výsledok hospodárenia rozdeľovali ako zisk ( podiel ) členom spoločenstva podľa výšky podielu.
Časť spoločnej nehnuteľnosti môžu prenajať len jej vlastníci alebo nimi splnomocnený zástupca.
27.2 2014 15:21
autor: neznámy
U nás to je ešte horšie.Tento sa nerozdeľoval ani ako výsledok medzi príjmom a nákladmi.
V roku 2013 náš výbor rozhdol, že nám časť vyplatia . Pár Eur.Ako čítam , povinnosť zo zákona bola, aby dali členom doklad o rozdelení príjmu a nákladov k zdaneniu.
Údajne to nikto k zdaneniu u nás nepotrebuje.
Od roku 2006 sme peniaze ukladali iba na účet.Mali by sme tam mať ešte okolo30-40 tisíc Eur..-27.2 2014 17:03
autor: neznámy
Nesúhlasím s tým, že zmluvy boli neplatné. O hospodárení na spoločnej nehnuteľnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie taktiež schvaľuje ročnú účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení zisku a spôsobe úhrady prípadnej straty. Ak ste boli spoločenstvo bez právnej subjektivity zdaňovanie príjmov bolo vecou každého podieľnika, narozdiel od spoločenstva s právnou subjektivitou kde za podanie daňového priznania a zdanenie zisku bolo zodpovedné spoločenstvo.


27.2 2014 21:33
autor: neznámy
ČO je valné zhromaždenie? Tento termín platí pri právnických subjektoch.Spoločenstvo bez právnej subjektivity nemá zisk.
Zmluvy sú neoplatné, ak ten kto ich uzatváral, nemal splnomocnenie od všetkých členov..
Tak, ako tu bolo písané, možno ,z nenalosti , alebo vykladaním si zákonov po svojom takto sa to realizovalo.. .
O hospodárení na spoločnej nehnuteľnosti možno rozhodujú členovia spoločnosti, ale ak je niečo dané do prenájmu,tak o tom rozhoduje vlastník a vlastník mal dostať vyplatený nájom , ktorý je oslobodený od dane, ak jeho výška nepresiahne istú sumu.
A ešte na záver, ak niekto prenajíma-nehospodári. .
28.2 2014 7:38
autor: neznámy
Práve som dočítala vyjadrenie k tejto téme z 21.12.2010 od pána Jozefa 1.
Ak som si to správne prečítala, tak splnomocnenec môže uzatvoriť nájom, ak má splnomocnenie od viac ako 50% vlastníkov.
Ja mám vyjadrenie iné:
Splnomocnenec môže byť osoba, ktorá j e k tomu splnomocnená vlastnníkmi nehnuteľnosti .
Uzatvárať nájomnú zmluvu môže za tých, ktorí mu dajú k tomu splnomocnenie. Tí, čo mu takéto splnomocnenie nedajú, uzatvárajú zmluvu za seba./ to je zo zákona/
Neplatíto to v rpípade spoločnosti s práv. subj. , tých viac ako 50%?
28.2 2014 9:11
autor: neznámy
Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti neprenajímajú svoje podiely spoločenstvu, okrem SPF, tá prenajíma zo zákona, ale sa združujú v spoločesntve za účelom hospodárenia. spoločenstvo vypláca podiely na ziskoch a nie nájomné. tak je to v oboch spoločenstvách s PS a BPS. Postavenie podielových spoluvlastníkov upravuje zakladateľská zmluva, resp. listina o združení.
ak sa spoločná nehnuteľnosť prenajme v oboch prípadoch nastáva zmluvný vzťah, kedy prenecháte hospodárenie na tretiu stranu za určitú cenu. tie sú príjmom buď spoluvlastníkov alebo spoločenstva.Všetko ale závisí, ako sa uznesie zhromaždenie vlastníkov. Vždy platí, že rozhoduje nadpolovičná väčšina.

Pre aa
spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti rozhodujú o prenájme na valnom zhromaždení. Na zastupovanie vlastníkov podľa zákona 181/95 Zb.z. mohol splnomocnenec. Zákon je už zrušený.

Ak sa valné zhromaždenie spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou vačšinou rozhodne prenajať spoločné nehnuteľnosti, zmluvy sa uzatvárajú s vlastníkom podielu, okrem prípadu kedy vlastník vydá splnomocnenie na zastupovanie svojej osoby. Uzatvoriť nájomnú zmluvu majú povinnosť aj prehlasovaný vlastníci, avšak sa môžu obrátiť na súd ak s rozhodnutím zhromaždenia nesúhlasia

členovia spoločenstva s PS rozhodujú nadpolovičnou väčšinou podielov, zmluvu uzatvára spoločenstvo.


28.2 2014 9:53
autor: neznámy
Bavili sme sa v súčinnosti zákonau 181/95 Z.z.
28.2 2014 10:37
autor: neznámy
Splnomocnená osoba v zmysle zákona 181/95 Zb. z. v spoločenstve bez pravnej subj. nemohla prenajať pozemky, spolocenstvo nema na to pravne postavenie, splnomocnena osoba v tomto smere nemoze konat, najomne zmluvy sa mali uzavriet s kazdym vlastnikom podielu zvlast.
28.2 2014 11:57
autor: neznámy
BBi,ste šikovný a danej veci rozumiete, čo som mala možnosť posúdiť z Vašich príspevkov k jednotlivým témam.ale je tu ale.......
Ja som v tejto veci laik, a ako som niekde písala, hoci som sa stala vlastníčka podielov v spoločenstvách niekoĺko rokov spätne , začala som sa zaujímať o zákony podľa ktorých tieto spoločnosti iba 3-4 roky spätne.
Boli mi čudné niektoré praktiky, ktoré mi nesedeli k spoločnosti BPS.
Ani podľa zákona 181/95 Z.z, ale ani podľa občianskeho zákonníka.

Píšete, že splnomocnená osoba , nemohla pozemky prenajať.
Požiadala som o výklad zákona a bol mi predložený tak, že mohla, ale musela mať splnomocnenie od tých, ktorí jej toto splnomocnenie dať chceli.
Bola som vlastníčkou spoločnosti bez právnej subjektivity, a z PD ,ktoré má naše pasienky a lúky v prenájme mi odpísali, že mi nemôžu poskytnúť žiadnu informáciu, nakoľko nájomnú zmluvu uzatváral právny subjekt.
K dani z nehnuteľností zas OCú tiež písomne, že by to bolo porušenie daňového zákona, nakoľko sa jedná o právny subjekt.Vyžiadala som si registráciu a tam bolo,že sme spoločnosť bez právnej subjektivity,bez udania §10.Vedení sme boli na OLÚ, ako spolol.bez právnej subjektivity.

Písala som niekde, že sme boli dve spoločnosti v jednej. Ani to nemohlo byť v súlade so zákonom, ale nikde v zákone nie je o tom zmienka, že to byť nemohlo.Aj k tomu som dostalal vysvetlenie , že áno, ale za istých pravidiel.

Počnúc zákonom 83/90 až po súčastosť je , alebo bolo to celkom iné a nové
oproti starým zaužívaným pravidlám .Vlastníkmi boli poväčšine naši otcovia a dedovia , ktorým tieto nové praktiky nič nehovorili a nesnažili sa im ani rozumieť.Nechali to na tých, ktorí ich viedli.
.
,
28.2 2014 12:37
autor: neznámy
Práve pre tieto problémy bol zmenený zákon 181/95, pretože spoločenstvá bez právnej subjektivity konali ako s právnou subjektivitou, družstvo síce môže tvrdiť, že má nájomné s právnym subjektom, avšak podľa toho čo píšete by mal byť neplatný, ale len relatívne, bolo podať návrh na súd, ale to je finančne a časovo náročné.

Keby takéto zmluvy boli v poriadku, tak by mohol prenajať aj váš dom svojmu švagrovi, krstnej atď....:)

Ide o to, že pochybilo aj družstvo že uzatvorilo zmluvu o nájme s neoprávnenou osobou, jeho údaje a oprávnenosť nepreskúmala.

Malo požiadať o výpis z registra, a požiadať spoločenstvo bez právnej subj. či sa na tom zhromaždenie uznieslo.

28.2 2014 14:09
autor: neznámy

BBI ďakujem za dobrý typ
28.2 2014 19:11
autor: neznámy
ešte pre aa
Ja píšem ako by to malo byť, vy si musíte porovnať so skutočnosťou či sa konalo správne, ja váš prípad nepoznám, a konkrétnejšie sa to cez fórum ani nedá, k tomu by si človek musel sadnúť prejsť si všetky podklady a spraviť úsudok.

Niekedy za to nemôžu ani štatutári, lebo možno nevedia že sa tá aj inak, a kým to funguje a je to v medziach zákona tak sa k tomu ťažko stavia.

Ja mám tiež skúsenosti, aj dobré aj zlé ale nepíšem subjektívne ale snažím sa byť objektívny.

čo sa týka spoločenstiev, najťažšia robota je s ľudmi - členmi. tam pravidlá neexistujú....
28.2 2014 19:38