Lesmedium

Samostatné hospodárenie

autor: Vladimír
Je možné sa odčleniť od PS, za akých podmienok k samostatnému hospodáreniu s výmerov viac ako 4ha , ale v dvoch katastrálnych územiach?

Ako združenie.

sekcia: Archívne fórum, 24.2 2014 7:31
autor: neznámy
Otázka je dosť komplikovaná a informácie o majetkovej podstate neúplné. Treba to spresniť.
Bolo bežne, že sa zaregistrovali podľa starého zákona o PS majetky, ktoré boli nedeliteľné, tzv urbariálne pozemky a aj súkromné-deliteľné.
V prvom prípade, ak Vaších 4 ha tvorí menšiu časť spoločnej nehnuteľnosti, nemôžte sa posunúť nikde. Platí, väčšina berie všetko. V druhom prípade, kde sa jedná o delitelné pozemky, je tam možnosť sa rozdeliť po dobrom a po zlom. Po dobrom znamená, Vznikne Dohoda medzi vlastníkmi podielov a Vy spolu si určite odkiaľ -pokiaľ je Vaše osobitné užívanie-vytýčenie spoločnej užívateľskej hranice. Ak nevzikne Dohoda, súd môže rozhodnuť o rozdelení pozemkov-to je to bolestnejšie riešenie, kedy to stojí nejaký balík peňazí.
Najjednoduchejšia cesta ako ovládnuť pozemky, je ovšem odkupenie podielov a až do úrovne 1/1, potom máte všetky karty v rukách VY. To je ale aj to najkomplikovanejšie-najdrahšie riešenie, ale s výhľadom do budúcna. Ak vlastník ziská 1/1 podiel, potom už rozhoduje o všetkom sám.
24.2 2014 8:59
autor: neznámy
Najdôležitejšia vec v prípade SAMOSTATNéHO HOSPODÁRENIA je, aby si táto slovenská spoločnosť uvedomila, že majetky netreba deliť podľa pravidiel Obč.zákonnika, že sa majetky delia po úmrtí na manžela/ku a ich deti v prvom rade a potom aj ďalej.
Ak by si to ľudia uvedomili pri dedení u notárov, celá vec by sa podstatne zjednodušila. Skôr treba dbať na to, aby pôvodne podiely sa už ďalej nerozdeľovali na menšie časti, ale aby sa dedili v pôvodných čiastkach. Takto by sme mohli zastaviť ten tzv. začarovaný bludný kruh nášho majetkového práva, ale na to potrebujeme odvahu zmeniť Občianský zákonník, s čím nebudú veľmi súhlasiť Notári a aj advokátske kancelácie, ktoré z toho majú svoj značný príjem ich existencie.
Fungujú tu tri sily, ktoré tento proces sťažujú:
1. obyčajná vec-ľudská chamtivosť niečo vlastniť a schopnosť sa nedeliť podľa ideálnych pomerov
2.Spoločenská neinformovanosť výhod ohľadom nedelenia pozemkov na menšie podiely.
3. Schopnosť právnikov v prípade nezhôd v rodinách využiť túto možnosť. Zlatá baňa pre advokátske kancelárie.
24.2 2014 9:15
autor: neznámy
Ide o spoločné nehnuteľnosti Pozemkového spoločenstva vo dvoch katastrálnych územiach. Nie o pozemky v podielovom vlastníctve.
Jedna spoločnosť má spoločnú nehnuteľnosť skladajúcu sa z katastra KNC
.
POdľa zákona 97/2013 by takéto oddelenie bolo možné.
24.2 2014 9:31
autor: neznámy
ˇAno, máte pravdu, ale o tom musí rozhodnúť po 28.2.2014 väčšina. Do vtedy všetci.
24.2 2014 10:05
autor: neznámy
Vladimír, zákon hovorí:
(2) Od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti možno na základe rozhodnutia zhromaždenia oddeliť novovytvorený pozemok (ďalej len "oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti"), ak
a) ide o prevod vlastníckeho práva k pozemku zastavanému stavbou povolenou podľa osobitného predpisu, 8) ak nejde o neoprávnenú stavbu, 9)
b) sa mení účelové využitie spoločnej nehnuteľnosti alebo jej časti podľa osobitných predpisov, 10)
c) ide o prechod vlastníckeho práva k pozemkom vyvlastnením alebo na účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť, 11)
d) tak ustanovuje osobitný predpis12) alebo
e) ide o prevod vlastníckeho práva k pozemku v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme podľa osobitného predpisu.13)
============
Na ktorú podmienku by si sa chcel odvolať?
24.2 2014 10:09
autor: neznámy
ˇAno, máte pravdu, ale o tom musí rozhodnúť po 28.2.2014 väčšina. Do vtedy všetci.
24.2 2014 10:15
autor: neznámy
.Tak som zákon totálne zle pochopil.Myslel som, že sa môžem oddeliť od Pozemkového spoločenstva. aj so svojou výmerou. a hospodáriť samostatne ., ďakujem za vysvetlenie
24.2 2014 10:16
autor: neznámy
predchádzajúca odpoveď je hoax, to som neodpovedal vedome JA.
24.2 2014 10:17
autor: neznámy
Server je dosť pomaly, a našu komunikáciu potom dosť skresľuje.
24.2 2014 10:20
autor: neznámy
Server je dosť pomaly, a našu komunikáciu potom dosť skresľuje.
24.2 2014 10:32
autor: neznámy
Vladimír
V prípade ak sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť, tá je nedeliteľná, nemožno ju zrušiť a vyporiadať ani súdom.
Podielový spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu rozhodnúť o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti a to nadpolovičnou vačšinou všetkých hlasov vrátane Fondu, teda pozemok už nebude patriť do spoločnej nehnuteľnosti a v takom prípade si môžete od každého vlastníka odkúpiť jeho podiel, aby ste ho mohli obhospodarovať sám, musíte ho odkúpiť celý, o obhospodarovaní rozhoduje nadpolovičšná väčšina hlasov. Ale váš podiel na spoločných nehnuteľnostiach ostáva, iba že by ste ich s vlastníkmi zamenili, alebo predali.
24.2 2014 14:28
autor: neznámy
Dovysvetlenie ohľadom Vašej situacie, p.Vladimír. Ak na Valnej hromade predvedčite po 28.2.2014 väčšinu o tom, že sa odčlení Vaša menšia časť, môžete sa stáť samostatnym obhospodarovatelom, ja by som to skúsil. A zaujímavou cestou je získať právomoci od spolupodielníkov na zastúpovanie o tejto veci na Valnom zhromaždení. Lobing.
24.2 2014 19:09
autor: neznámy
A ešte jedno riešenie, p.Vladimír, predať svoje podiely v spoločnej nehnuteľnosti a sa utržené peniaze kupiť súkromné pozemky v 1/1 podiele. Najlepšie ttp, ktoré sú zarastené náletovými drevinami okolo 30-40 rokov. Kedy sa Vám aj značná časť penazí vráti po následnom vyrubaní stromov stojacich mimo les, po získaní Rozhodnutia o výrube stromov stojacích mimo les a vyznačení majetkovej hranice v teréne.Ak kupite ttp , ktoré sa dá kosiť, získate tým v čistom slušnú dotáciu od EU, v čistom až 200,-€/ha každý rok, až do roku 2020, do kedy platia pravidla CAP-a, Common Agri Policy v plánovaciom období 2014-2020. Po roku to môže byť aj viac podľa toho, čo farmári vylobujú v EU parlamente.
24.2 2014 20:05