Lesmedium

autor: neznámy
Ako je možné, že majetok nezistených vlastníkov správa katastra zapísala ako vlastníka právny subjekt Poz. spoločenstvo? Podľa akého zákona bolo toto možné?

Neplatilo , že majetok sa nevracal založenému spoločenstvu, ale vždy podielnikom -dedičom spoločnej nehnuteľnosti?

K tomu by mala zaujať stanovisko aj inšpekcia katastra.

Akú úlohu mali Obvodné pozemkové úrady a neskôr lesné ?

Neexistovali striktné predpisy kontroly Pozemkových spoločností?

K čomu bola dvojitá kontrola-krajského lesného úradu?

Samozrejme viem, nemali na starosti iba spoločenstvá. .

sekcia: Archívne fórum, 23.2 2014 21:24
autor: neznámy
To by aj mňa zaujímalo.
Len tak k druhej otázke poznamenávam, že náš komposesorát ako taký, bol vlastníkom nehnuteľností. V pozemkovej vložke napríklad nebolo uvedené kto je vlastníkom nehnuteľností tak, ako to bolo bežné pri ostatných vložkách,
ale je tam formulácia, presne ju neviem odcitovať - "sú usadení takto potom
jednotlivé mená a k nim príslušné podiely". Z toho usudzujeme, že nešlo o vlastnícke podiely, ale o podiely na právach a povinnostiach v komposesoráte.

Neskoršie zákony to už potom nerešpektovali a ani súčasný kataster nehnuteľnosti.

24.2 2014 10:18