Lesmedium

Pokuta pre pozemkové spoločenstvo

autor: neznámy
To naozaj budú spoločenstvá pokutované za to, že sa nepremenia podľa nového zákona? Tak to uvádza posledný článok v rubrike "O čom sa hovorí".

Komu sa udelí pokuta, keď nemajú právnu subjektivitu a budú zo zákona zrušené?

sekcia: Archívne fórum, 21.2 2014 14:35
autor: neznámy
Táto otázka ma ani neprekvapuje.
Už som zistil, že veľa ľudí radšej plače po funuse, ako sa by sa pokúšalo tomu zabrániť. V tomto prípade myslím, účasť na hromadnom pripomienkovaní zákona pri jeho prijímaní.
A tiež som zistil, že veľa ľudí si dá radšej niečo natralikať, namiesto toho, aby samo načrelo do zdroja. V tomto prípade myslím, že sa uspokojí s kusými informáciami o zákone, miesto toho, aby sa samo pozrelo do zákona a potom sa pýtalo na prípadné nejasnosti.
Dal by sa pochopiť takýto postup, keby zákony neboli na internete oficiálne s bezplatným prístupom, bez povinnosti zaregistrovania sa .
Ale všetko tu je. Napriek tomu, že ma teda takéto otázky už neprekvapujú, stále ma rozčuľuje takýto prístup.
21.2 2014 15:02
autor: neznámy
Mňa nič nerozčuľuje, ale dovolím si opýtať sa kompetentných, teda na štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva od ministerstva až dole, teraz po okresné úrady ( skôr lesné úrady ), aká je ich metodická činnosť voči neštátnym subjektom hospodáriacim v lesoch, myslím stretnutia s nimi ako to bolo zvykom napr. na Spiši. Ako využívajú napr. dozor v lesoch,ktorý okrem kontroly a represie má plniť aj úlohu pomoci týmto subjektom - niektoré malé subjekty v iných častiach Slovenska sa ani s dozorom nestretli ( mám informácie OLH, ktorí pôsobia aj v iných okresoch a tam sa vlastníci lesa čudujú nad vykonávaním akéhosi dozoru ). Ďalej mám výhrady k regionálnym združeniam neštátnych lesov, ich činnosť je slabá, napr. informácia o novele zákona o PS: postup predaja podielu prednostným právom podielnika spoločnosti na kúpu podielu predsa bol vždy v zákone ibaže teraz " môže " vtedy " musel" ponúknuť podielnikom, a pod.
Toto všetko je výsledkom neodbornosti ľudí všade dosadzovaných len podľa moci politických strán, bez praxe, bez odbornej prípravy. Môžeš byť jednička, ako konštatujú zamestnanci ministerstva, ale ak v regióne si zmyslí nejaký predseda strany ( doslova farizej, že ťa vymení, tak letíš, ani BOH Ti nepomôže. Čo tam po výsledkoch, po skúsenostiach, po odbornosti a už vôbec po princípoch štátnej správy taxatívne uvedených v § 1 zákona o štátnej službe, ide o princípy:
a) profesionality,
b) politickej neutrality,
c) nestrannosti,
d) efektivity,
e) stability štátnozamestnaneckého pomeru,
f) etiky.
Toto všetko vyžaduje zákon, ale nikto ho nerešpektuje!!! A minister ani nevie koho svojím podpisom likviduje a potom trepe v televízii a inde o akomsi skvalitňovaní jeho štátnej správy, bohužiaľ toto robia všetci ministri nevynímajúc ani terajšieho!
22.2 2014 9:52
autor: neznámy
Vlado. Toto fórum nie je o tom, čo niekoho prekvapuje alebo neprekvapuje.
22.2 2014 14:16
autor: neznámy
Ani ty si neprekročil môj rubikon, lebo tiež si neprihlásenému neodpovedal.
22.2 2014 17:06
autor: neznámy
Pôvodný "neznámy" prepáč, že zareagujem na "lesánka".
Lesánek, k tomu, čo si napísal sa nemôžem vyjadriť, ty si v tom odborník a vieš o čom píšeš,
Avšak Únii pokiaľ ido o predkupné právo, tak si myslím, že krivdíš. Pokiaľ som sledoval pripomienkovanie zákona, tak predkupné právo bolo je srdcovou záležitosťou. Či boli ich pripomienky plne akceptované, to som už neregistroval, lebo mňa skôr zaujímajú spoločne obhospodarované nehnuteľnosti.
Napriek tomu, v zákone prijatá forma predkupného práva ťa asi rozčuľuje z dôvodu prehliadnutia. Aj teraz musí člen ponúknuť podiel ostatným podielnikom. Avšak aby to sám ponúkol všetkým, nemusí byť pre člena realizovateľné. A preto ho môže všetkým ponúknuť prostredníctvom výboru.
A až potom, ak nie je záujem, môže predať podiel tretej osobe.
22.2 2014 17:22
autor: neznámy
To, čo je uvedené v článoku roľníckych novín o pokutách je pravda alebo to len niekto úmyselne ľudí zavádza? Na fóre ministerstva pôdohospodárstva totiž ministerstvo uvádza, že ak sa spoločenstvá nerozhodnú pre formu pozemkového spoločenstva môžu si založiť napríklad občianske združenie.
23.2 2014 12:34
autor: neznámy
Miro, čo bolo v Roľníckych novinách to nevime, Ale v zákone stojí:
§ 28

(1) Obvodný lesný úrad uloží spoločenstvu pokutu od 100 eur do 3 000 eur, ak nepredloží návrh na zápis zmeny údajov v registri a návrh na zápis zrušenia spoločenstva v lehote podľa § 25 ods. 4.

(2) Obvodný lesný úrad uloží spoločenstvu pokutu od 100 eur do 3 000 eur, ak spoločenstvo v lehote podľa § 27 ods. 2
a) nezačne viesť zoznam podľa § 18 ods. 1 a 2,
b) nezašle obvodnému lesnému úradu zoznam podľa § 18 ods. 3,
c) nezvolí nové orgány spoločenstva, ak uplynulo ich volebné obdobie, alebo
d) neuskutoční zasadnutie zhromaždenia.
§ 29

(1) Obvodný lesný úrad prihliada pri ukladaní pokuty na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

Pokiaľ ide o to, čo je na fóre. Bolo to v rubrike na ktorú odpovedajú len pracovníci ministerstva, alebo len v tých ďalších, kde môže diskutovať hocikto zaregistrovaný? Založiť si občianske združenie, to je v porovnaní s pozemkovým spoločenstvom bez právnej subjektivity len z blata do kaluže.
23.2 2014 13:13
autor: neznámy
No pozrel som si moderované fórum. A veru bola to otázka od užívateľa Minčák a aj odpoveď na ňu.
Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ak nevyužijú možnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, majú viaceré možnosti ako riešiť právnu formu na obhospodarovanie spoločnej nehnuteľnosti. Je možné využiť ustanovenia § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka ako združenie. Podrobnosti o vzniku a náležitostiach zmluvy uvádza Občiansky zákonník. Ďalšou možnosťou je využiť Obchodný zákonník (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, iná obchodná spoločnosť alebo družstvo).
Dalo by sa povedať, že ministerstvo akoby potvrdzovalo, že legislatívcom nešlo o to, aby vlastníkom uľahčilo hospodárenie ale o registračné a iné poplatky doplnené o slasti z podnikateľských povinností.
23.2 2014 16:34
autor: neznámy
Je nejaké pozitívum , čo sa týka poplatkov od súčastnej vládnej garnitúry?
23.2 2014 16:39
autor: neznámy
Lesánek kde žiješ? Každá strana si dáva do úradov svojich. Čo je na tom zlého?
23.2 2014 20:57
autor: neznámy
Veď práve, takto to aj vyzerá, vystriedajú Ťa dvaja blbci bez odbornej spôsobilosti, akej sme sa museli podrobiť m, blbci čo rozbijú úrad, bevedia vybaviť ľudí a pritom pozrí sa vyššie akí ľudia podľa zákona majú byť v úradoch, medzi iným je tam pricíp aj politickej nestránnosti ak si si to nevšímol.
Odpovedám Ti, nielen ja ale i Ty žiješ v Slovakistane, neprávnom, chaotickom štáte. Prájem Ti príjemný pobyt a nespí, zobuď sa a aspoň sa prihlás!!!
24.2 2014 7:00
autor: neznámy
Z môjho pohľadu je to horšie, ako pred dvadsiatymi rokmi.
Vymožiteĺnosť práva je mizivá, Tí, ktorí majú riešiť prešlapy ich obraňujú.
Lesanek , si môj človek, ktorý sa pozerá na svet s otvorenými očami.Žijeme v demokracii a Ústava SR nám zaručuje slobodné vyjadrovanie.
Nehádžem všetkých tých úradníkov do jedného vreca. Sú aj odborne zdatný.
Sú aj pätolízači, ktorí narobili veľa pochybení , držia sa pri koryte niekoľko rokov a dokonca za "zásluhy", ktoré boli na hrane zákona boli povýšení.
24.2 2014 9:25
autor: neznámy
Lesanek, ty si taký fajn chlap, si nad vecou, maš prehľad, nie si frustrovaný, žiješ pre budúcnosť a nie minulosť a vieš odborne a vecne prispieť do diskusie. Takýto ľudia s pozitívnym prístupom sú vždy potrební.
24.2 2014 20:47
autor: neznámy
Zakladajú sa nové PS s práv.sub. Nemalo by sa najprv na val.zhrom.PS bez práv.sub. najprv odsúhlasiť zrušenie starého PS a až potom vytvárať nové s práv.sub.? Podľa mňa prvným nezrušením PS bez práv.sub. a následne vytvorením PS s práv.sub. sa členovia dostávajú do dvojitého členstva a navyše nezrušením PS bez práv.sub. sa toto dostáva do možnosti sankciovania zo strany les,úradu,nakoľko vlastne stále existuje. Transformovať vlastne fyzickú osobu na
právnicku,nie je možné.A podľa všetkého,keďže PS mali a budú mať aj pridelené IČO,tak takúto transformáciu nepripúšťa ani daňový zákon!Pripúšťa iba zrušenie a následné vytvorenie nového subjektu!!! Právnicka osoba nemôže byť nástupcom fyzickej osoby.
25.2 2014 12:23