Lesmedium

Vplyv hospodárenia dvoch spoločností v jednej.

autor: xy
Podľa nového zákona, môžu dve spoločnosti v jednej, hospodáriť na spoločnom majetku,spolu rozhodovať, spolu sa podieľať na zisku , čo v minulosti nebolo,

Je tu aj možnosť že budú zastrešené jednou,ale každá bude mať svoje interné predpisy.Každá sa podieľať iba na svojom majetku a zisku.

Obidva varianty , ovplyvňuje niekoľko dôležitých aspektov, vyplývajúcich z ich majetkovej podstaty.

..

sekcia: Archívne fórum, 20.2 2014 22:21
autor: neznámy
Nie je to možné.
21.2 2014 7:19
autor: neznámy
Prosím o konkrétnu odpoveď, čo nie je možné?Sú dve samostatné spoločnosti, z ktorých každá vznikla zlúčením z dvoch spoločných nehnuteľností.
V zmluve o založení tej prvej, je prvý variant.
Spolu budú hospodáriť na obidvoch spoločných nehnuteľnostiach a podľa prepočítanej výšky podielov, čo v tomto prípade predstavuje výmeru pozemkov vo vlastníctve jednotlivého člena, spolu sa podieľať na zisku, alebo strate z obidvoch spoločných nehnuteľností.ako jedna účtovná jednotka.

V zmluve o založení toho druhého spoločenstva, je ten variant druhý. Sú zlúčení do jedného spoločenstva, ale za hopodárenie , hlasovanie , rozdeľovanie zisku alebo straty, zodpovedajú iba v rámci svojho majetku.
To je v celku to, za akých podmienok mohli byť podľa zákona 181/95 Z.z aj vtedy dve spoločnosti v jednej.Iba interne. Aj tu účtovníctvo bude iba za jeden právny subjekt.
21.2 2014 8:47
autor: neznámy
Na upresnenie. Podľa zákona 181/1995 § 15:
(1) Členmi spoločenstva sa môžu stať len tie fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi podielu spoločnej nehnuteľnosti.
Teda podľa bývalého zákona nemohlo byť iné spoločenstvo členom iného, ak nebolo právnickou osobou a samotné nebolo vlastníkmi podielov spoločnej nehnuteľnosti.
Do úvahy by prichádzalo, že jedno spoločenstvo by dalo inému spoločnú nehnuteľnosť do prenájmu.
Aj keď? Súčasné zákony, respektíve záznamy v katastroch nerešpektujú, že niektoré nehnuteľnosti neboli vlastníctvom jeho členov ale samotných komposesorátov. Preto tá poznámka "aj keď". A preto namiesto zmluvy o prenájme, by mala byť nejaká zmluva o združení dvoch spoločenstiev.

Zákon 97/2013 už nedefinuje, že členom môžu byť fyzické a právnické osoby,
ktoré sú vlastníkom. Hovorí o tom, že členom môže byť vlastník. To však neznamená, že by právnická osoba ako vlastník bola vylúčená. Avšak musí byť vlastníkom, teda nie, že jej členovia sú vlastníkmi niečoho.
Preto tvrdenie prvého reagujúceho, že to nie je možné, tiež považujem za správne.
To je po formálnej stránke, čo sa týka zákona 97/2013. Avšak nevidím dôvod,
prečo by nemohli uzatvoriť medzi sebou spoločenstvá dohodu, že budú spoločne hospodáriť aj napriek tomu, že formálne budú fungovať ako dve samostatné osoby. Mám na mysli nielen dohodu per huba, ale podľa príslušného zákona. Taký určite je. Každá bude mať svoje účtovníctvo, len v tej druhej ožije účtovanie až na konci účtovného obdobia, kedy sa do nej presunie príslušný podiel hospodárskeho výsledku.
21.2 2014 10:08
autor: neznámy
Zákon 181/95Z.z. s takýmto niečim nerátal, ale ani to nebolo nikde zakázané.Avšak bolo to možné na základe istých pravidiel,Napr.:spôsob hlasovania: každý musel -mohol hlasovať iba v rámci svojich vlastníckych práv...atď.
Zákon č. 97/2013, som si veľmi pozorne prečítala.Nejasné body so si nechala vysvetliť tými najpovolanejšími.
Mám v tom ako-tak jasno. Myslím, že to, čo som napísala je správne v obidvoch prípadoch.
V tejto súvislosti ma napadla ale iná otázka.
Tu sa bavíme poväčšine v rovine spoločných nehnuteĺností bývalých urbariátov.
Tí, ktorí sme vlastníci druhého spoločenstva , vlastníme aj isté podiely súkromnej hory.To nie je spoločná nehnuteľnosť, ale podielové spoluvlastníctvo
ak som sa správne vyjadrila.
Tieto lesné pozemky sú nevydané štátnymi lesmi. Prečo by sme nemohli s nimi svtúpiť do Pozemkového spoločenstva ? Má tam podiel skoro celá dedina. Dedičskými konaniami sú už rozkúskované na drobné, malé výmery.
Nie je to veľa, možno 25 ha.Bolo, kým PD nezačalo skupovať pôdu a vlastníci nezačali predávať
.
21.2 2014 10:57
autor: neznámy
xy. Absolútne nie je jasné o čom vlastne píšete. Pozemkové spoločenstvá podľa zákona č. 181/1995 mohli byť založené len k jednej spoločnej nehnuteľnosti. Zákon 181/1995 totiž upravoval všetky podmienky, založenia pozemkového spoločenstva len vo vzťahu k jednej spoločnej nehnuteľnosti. Založenie pozemkového spoločenstva k iným pozemkom umožnil až zákon 97/2013. Spoločenstvo, ako už uvádza samotný názov, je v právnom chápaní vecou spoločnou. Preto nemožno v jednom spoločenstve segregovať jeho členov do vlastníckych skupín. Zmluva o spoločenstve, či jeho stanovy platia pre všetkých členov spoločenstva rovnako. Ak to chcete mať upravené inak, tak musíte vytvoriť dve spoločenstvá alebo inú právnu formu.
21.2 2014 12:18
autor: neznámy

Som rada Vašim názorom a každý jeden je pre mňa prínosom.
Neprihlásený, tak som to chápala aj ja, ako píšete, dokiaľ ma istý pán.Ing., neodporučil na právnikov.....
.To, o čom píšem., viem z vlastnej skúsenosti a myslím, že to tu už bolo mnou prezentované.
Minimálne desať rokov spätne som nevedela pochopiť fungovanie nášho spoločenstva.
K zákonu z roku 1995 som sa stále vracala a hľadala kde je napísané takéto zoskupenie, ako je u nás.Nevedela som pochopiť zmysel hlasovania a ostatné súvsťažnosti z toho vyplývajúce.Pán Vladimír písal o prenájme tej druhej spoločnej nehnuteľnosti. Bola by tu tá možnosť, aj ja som o nej špekulovala, ale fakty z OLÚ poukazovali na niečo iné.Obidve sme boli zaregistrované spolu, aj s prislúchajúcimi priloženými dokladmi.
.
Zo zásady nesúhlasím s ničím, čomu nerozumiem ,Preto moje hlasovania boli zväčša proti, keď som sa hlasovania nezdržala..Raz mi p. predseda povedal, že mám iba jeden hlas./jeden hlas mal môj manžel, kde všetci vlastníci mali jeden hlas..
Keby bol povedal, že som iba jedna proti, tak to súhlasím .

Bolo by to na dlho písať.Podstatné je, že mám vyjadrenie, za akých okolností to mohlo fungovať a to tak, ako som písala.aj s odvolaním sa na zákony.
Dostala som k tomu kvalifikované vysvetlenie.
Ale nemyslite si, u nás to tak nebolo.,Neznalosť zákonov členov spoločenstva sa zneužívalo ..
V jednej otázke tu na fóre pán diskutujúci Ludvik sa opýtal? Kde je to v zákone napísané?
Takže, keď to nie je v zákone napísané, tak to potom môže byť.
V rubrike o čom sa hovorí, je článok o tomto novom zákone.

21.2 2014 13:53
autor: neznámy
Vidím, že ste presvedčená o svojej pravde. Vo všeobecnosti naozaj platí, že čo nie je zakázané je dovolené. V danom prípade sú však zákonom ustanovené podmienky, za akých môže dôjsť k založeniu, vzniku a existencii pozemkového spoločenstva. Ak tieto nie sú splnené tak potom "nemôže byť".
21.2 2014 14:15
autor: neznámy
zle ste ma pochopili, alebo som to ja zle prezentovala.
Moje crédo je také isté ako Vaše.Súhlasím s poslednou vetou.
21.2 2014 14:37
autor: neznámy
X.Y. Na tvoju reakciu z 12: 18. Ak si pod Vladimírom myslela mňa, tak som
nepísal len možnom prenájme, ale aj o spoločnom hospodárení dvoch spoločenstiev na základe inej ako nájomnej zmluvy. Teda, každé samostatne na lesnom úrade, daňovom úrade atď, samostatne registrované. Aj dve samostatné zhromaždenia. Ak si ty a či tvoj manžel členom obidvoch spoločenstiev, tak hlasuješ na obidvoch zhromaždeniach.
Ak by sa aj v dohode medzi dvomi spoločenstvami vytvorilo nejaké tretie, zhromaždenie, ktoré by schvaľovalo postupy spoločenstva, v žiadnom prípade by pred zákonom nenahradzovalo zhromaždenia pôvodných spoločenstiev. (Iba, že by to funkcionári kamuflovali - aj keď možno s mlčiacim súhlasom ostatných členov.)
21.2 2014 14:47
autor: neznámy
Ak sa jedná o dve spoločné nehnuteľnosti, pričom vlastníci podielov nie sú rovnaký na oboch spoločných nehnuteľnostiach, resp. ak sa jedná o pozemky poľnohospodárske (orná pôda, TTP, vinice), o lesné pozemky, ostatné plochy podľa zákona 97/2013 je možné ich obhospodarovať ako spoločne obhospodarované nehnuteľnosti.
V rámci spoločenstva si hospodárenie môžete upraviť podľa vlastníckych vzťahov a viesť si ekonomickú agendu podľa toho.
Čo je ale dôležité, v tomto prípade už nemôžme hovoriť o dvoch spoločnostiach ale iba o jednej. Iba jedna právnicka osoba.
Ďalšia možnosť by bola ak by obe spoločnosti boli právnicke osoby, mohli by si založiť obchodnú spoločnosť( s.r.o. alebo a.s.) alebo sa združiť v družstve.
Občiansky zákonník umožňuje združenie právnických osôb ale presné podmienky neviem, nemám skúsenosti.
Ale pri všetkých variantoch je predpoklad, že sú spoločenstvá s právnou subjektivitou.
21.2 2014 14:55
autor: neznámy
Nechcela som sa už zapájať do tejto mnou navrhnutej diskusie.
Boli sme spoločnosť bez právnej subjektivity.Neboli sme rovnakí vlastníci na obidvoch spoločných nehnuteľnostiach.
Mali sme iba spoločný výbor, ktorý nás riadil.
Tie pravidlá, podľa akých to mohlo v rámci zákona existovať,som si nevymyslela, ale dostala na papieri. Ale my sme sa neriadili ani tak, ako my bolo vysvetlené podľa legislatívy.V zákone naozaj nenájdete zmienky o tom, že to tak nemohlo byť.
Všetci hlasovali za všetko a tak, ako by sme boli iba všetci vlastníci všetkého spoločného majetku.
Vlastnili sme DIČ 20xxx, Vlastnili sme IČo,mali sme DR.
Vedome sa tu porušovali zákony s majetkou ujmou.
Každé hlasovanie nemohlo byť platné,...A preto som rada, že nový zákon tieto medzery vyplnil.
Možno chytráci opäť nájdu ako vyklučkovať z toho, čo je pre nich nevýhodné a budú pokračovať v starých koľajách.
A možno to u nás tak už viac nebude.....

21.2 2014 16:14
autor: neznámy
Ja som písal možnosti do budúcna, neriešil som ako to bolo, resp. je, či to fungovalo v súlade so zákonom...
21.2 2014 16:45
autor: neznámy
ja som to pochopila. Aj moja pôvodná pripomienka sa týkala budúcna .
22.2 2014 15:39