Lesmedium

Nezistení vlastníci

autor: JanaJ
Prosím o radu, či má právo zúčastniť sa na zhromaždení, hlasujúcom o práv. subj. a voliť výbor urbáru aj nezistený vlastník. O čo ide?

Na zhromaždenie mám ísť na základe splnomocnenia /mama ZŤP./ Nebývam v tejto oblasti, zistila som, že zhromaždenie vlast. niekoľko rokov nebolo. Podľa vlastn. z katastra zisťujem, že aj 2 ľudia, ktorí doteraz spravovali urbár BPS sú vedení ako nezistení vlastníci. Takýchto je asi 1/2 členov, ale pozvánku majú. Zo zákona vyplýva, že ich podiely spravuje SPF,teda nemajú právo hlasovať, mám z toho zmiešané pocity. Nechcem hlasovať za niečo,čo by nebolo v súlade s novým zákonom.Preto sa obraciam na skúsenejších a odborne zdatnejších v tejto oblasti a za radu ďakujem.

sekcia: Archívne fórum, 19.2 2014 12:37
autor: neznámy
výborna otazka,mam dojem z vlastný

ch skusenosti že to je medzera v zakone
19.2 2014 14:51
autor: neznámy
Právo zúčastniť sa na zhromaždení a hlasovať má každý vlastník. Vlastník, ktorý nie je v katastri nehnuteľnosti uvedený a tiež vlastník ktorý nemá v katastri nehnuteľnosti uvedený svoj trvalý pobyt alebo dátum narodenia sa môže zúčastniť rozhodovania zhromaždenia len v prípade ak svoje vlastníctvo preukáže príslušnou listinou. Ak nie je preukázané, že daná osoba je vlastníkom nemôže byť zvolená do výboru spoločenstva. V prípade spoločnej nehnuteľnosti SPF môže na zhromaždení hlasovať za podiely vo vlastníctve štátu a za podiely tzv. nezistených vlastníkov. To však len v zákonom stanovených prípadoch ( § 10 ods.4 ).
19.2 2014 15:38
autor: neznámy
A ako je to v prípade nie spoločnej nehnuteľnosti ale v spoločne obhospodárovanej nehnutelnosti, kto hlasuje nie za nezisteného ale neznámeho vlastníka??? Lebo je rozdiel medzi nezisteným a neznámim vlastníkom.Zákon hovorí len o nezistených vlastnikov. Ak je potrebná nadpolovičná väčšina ráta sa to s hlasmi aj nezistených vlastníkov???alebo sa do úvahy neberú??
19.2 2014 17:13
autor: neznámy
Zákon o pozemkovom spoločenstve síce používa výraz nezistený vlastník, ale odvoláva sa pritom na zákon 330/1991 Z.z., ktorý používa formuláciu
"vlastník nie je známy" ale na inom mieste fomuláciu "neznámy vlastník".
Preto by som povedal, že zákony stotožňujú "nezisteného vlastníka" so "zisteným vlastníkom".

K Janinej otázke zaujímam nasledovné stanovisko.
Ani by som sa nedivil, keby vo vašom prípade išlo o znovu zakladanie spoločenstva. Zákon 97 striktne neustanovuje akých vlastníkov má na mysli pri zakladaní spoločenstva. Preto si myslím, že to môžu byť aj domnelí vlastníci v tej podobe ako ich pozná zákon 330/1991. Ak už je spoločenstvo zabehnuté, tam by som uznával len takých vlastníkov, ktorí majú svoje vlastníctvo nejako doložené.
A na záver, Janka. Kto je podľa teba nezistený vlastník?
Napríklad veta, "z katastra zisťujem, že aj dvaja ľudia, ktorí vedú pozemkové
spoločenstvo sú nezistení vlastníci" mi nedáva zmysel. Nepovažuješ náhodou za nezistených tých, ktorí majú neurčené podiely?
20.2 2014 10:52
autor: neznámy
Vlada, ono asi Janka to myslela tak, že su to známi vlastnici, ale z neznámym pobytom, teda v katastri maju pri svojom podiele len meno a priezvisko bez ďalších identifikačných údajov ako datum narodenia a adresa trvalého pobytu, a ich podiel spravuje SPF.
20.2 2014 21:07