Lesmedium

Členovia spoločenstva

autor: Ludvik
Je povinný výbor pozemkového spoločenstva uzatvoriť s každým podielníkom zvlašť písomnú zmluvu ?
sekcia: Archívne fórum, 17.2 2014 16:19
autor: neznámy
Písomnú zmluvu o čom?
17.2 2014 18:14
autor: šimon
nie, žiadnu nie je potrebné uzatvoriť.... podielnici v zmysle zákona na zhromaždení schvália nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov Zmluvu o založení spoločenstva
17.2 2014 20:41
autor: neznámy
Podľa § 9 ods. 3 zákona o PS je vlastník podielu povinný prístúpiť k zmluve o založení spoločenstva
18.2 2014 7:10
autor: neznámy
Myslím, že tak, ako šimon, je to ponímané vo väčšine prípadov.
Nie sú to dve rôzne veci? Jedna je odsúhlasenie Zmluvy o založení spoločenstva , kde stačí nadpolovičná väčšina hlasov a druhá vec je pristúpenie k zmluve o založení potvrdením podpisu?po registrácii.
Ak vlastník podielu nepristúpi k tejto zmluve o založení, musí svoj podiel ponúknuiť k odpredaju, alebo ak spĺňa predpoklady, môže sa odčleniť
Prosím o odborné vysvetlenie..
18.2 2014 12:52
autor: neznámy
Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa stáva členom spoločenstva okamihom nadobudnutia vlastníctva podielu. Pristúpenie k zmluve o spoločenstve je preto potrebné chápať, ako evidenčnú poriadkovú povinnosť nového vlastníka oznámiť spoločenstvu do dvoch mesiacov, že sa stal jeho členom a to tak aby mohol byť zapísaný do zoznamu členov. Nadobudnutie vlastníctva musí preto spoločenstvu preukázať príslušnou listinou. Pokiaľ si nový vlastník túto povinnosť nesplní spoločenstvo ho nebude viesť ako člena. To môže mať pre vlastníka ako aj spoločenstvo nepriaznivé dôsledky. Nový vlastník vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva automaticky ( povinne ) zo zákona( aj keď so zmluvou o spoločenstve nesúhlasí ) a preto zmluvu o spoločenstve nepodpisuje.
18.2 2014 14:14
autor: neznámy
co je vlastne pristúpenie k zmluve,
19.2 2014 18:43
autor: neznámy
Pristúpenie k zmluve je to, čo uviedol Jozef. Splnenie si povinnosti do dvoch mesiacov oznámiť spoločenstvu, že nadobudol podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach. Nestačí len strohé oznámenie ale aj s (neúradnou) kópiou takého dokladu, z na ktorom nie je uvedený len podiel nadobúdateľa, ale aj kto bol predošlý vlastník. Preto napríklad ani samotný List vlastníctva nie je na pristúpenie ku zmluve dostatočným dokladom.
Spoločenstvo samozrejme nemusí dostať kópiu celého dokladu, napríklad celého rozhodnutia o dedičstve. Ale len tých častí, ktoré sa týkajú príslušných nehnuteľností a údajov z koho na koho.
21.2 2014 10:24
autor: neznámy
Ano,ale potom mi nesedí to,že pri zakladaní SP ,nie je povinnosť ju odsúhlasiť,,každým členom,čiže nie všetci k nej pristúpili ??!! a majú možnosť svoj podiel ponúknuť .. Ak neponúknu a trvajú na svojom nesúhlase,tak čo ďalej?
25.2 2014 12:10