Lesmedium

Musí sa zisk rozdeliť členom, v zdaňovacom období v čase príjmu?

autor: neznámy
Musí sa zisk rozdeliť členom, nemôže sa preniesť do budúcich období, ak vychádza na člena malý podiel v Eurách?

Na základe čoho a kto podpisuje zmluvu o prenájme.

Nemusí maťPredseda splnomocnenie od každého? Nasmerujte ma na zákon

sekcia: Archívne fórum, 16.2 2014 8:47
autor: neznámy
Zákon o pozemkovom spoločenstve 97/2013 Z.z.
=======
Tiež máme v spoločenstve takého člena, ktorého podiel na zisku nestačí pokryť ani poštovné prípadne bankové poplatky.
Aj ten však má nárok na svoj podiel. Pochopiteľne, že za takýchto podmienok sa k svojmu podielu nedostane, ak náhodou nepríde osobne, alebo niekoho nesplnomocní.
Zostáva už len dohoda medzi ním a spoločenstvom o nejakom odkladaní podielov a ich jednorázovom zaslaní, pri dosiahnutí nejakej výšky, alebo nejakom inom riešení. Ak však člen v tomto zmysle neprejaví iniciatívu, tak sa tie jeho nevyplatené podielu stanú premlčanou pohľadávkou.
16.2 2014 13:56
autor: neznámy
a čo daňové priznania? veď náklady na poštovné môžete odpísať z daní, ale nevyplatiť podiel na to právo nemáte!
17.2 2014 9:41
autor: neznámy
Zisk sa rozdeliť nemusí, ak tak stanovuje zmluva o spoločenstve, stanovy alebo ak tak rozhodne zhromaždenie spoločenstva.
Tu sa môže napríklad určiť, že podiel sa vyplatí až keď dosiahne určitú výšku.
Vec prenajíma vlastník veci Je teda potrebné vedieť o akú vec ide a kto je jej vlastníkom.
Pozemky členov spoločenstva, ktoré užíva spoločenstvo na základe zmluvy o združení spoločenstvo prenajať nemôže. Zmenou zmluvy sa môže pozemok vyňať z užívania spoločenstva a jeho vlastník, resp. spoluvlastníci ho potom môžu prenajať. Samozrejme vlastníci sa môžu vo veci nechať zastupovať napríklad aj predsedom spoločenstva. Je potrebné splnomocnenie od spoluvlastníkov vlastniacich väčšinu.
17.2 2014 11:11
autor: neznámy
Pre vysvetlenie.Jedná sa o podielnikov Pozemkvého spoločenstva, kde každý vlastnil 1podiel.Dedením sa trochu podiely zmenili, ale 90% má 1podiel.
Náš zisk po zdanení je malý, možno 10 eur na jeden podiel.Toto náš výbor už doriešil,ako nám budú vyplácané. Nebude to každý rok a dali sme to aj do zmluy.
Druhá otázka bola,kto podpisuje nájomnú zmluvu. Resp.,či k tomu stačí odhlasovanie nadpolovičnej väčšiny, alebo musí byť riadne overené splnomocnenie pre predsedu.
Odpovede neprihlásenýchsú mi dosť nejasné
Pozemky neobhospodarujeme, všetky ich prenajímame tštánym lesom a JRD.Má zmysel, aby sme boli spoločenstvo s právnou subjektivitou?.
17.2 2014 13:26
autor: neznámy
ojoj
17.2 2014 16:11
autor: neznámy
Ak vlastníci pozemky prenajali tak založenie spoločenstva nemá žiadny zmysel. Spoločenstvo sa podľa zákona zakladá za účelom spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim.
Ak som správne pochopil nájomnú zmluvu so štátnymi lesmi a družstvom u vás uzavrelo spoločenstvo a nájomné považuje za svoj príjem. Dokonca ho ešte aj zdaní. No toto?
18.2 2014 7:47
autor: neznámy
Nestačíme sa čudovať týmto kolomutom.

15.2 2015 15:46