Lesmedium

Môže lesná cesta, alebo zvážnica prejsť do súkromného vlastníctva

autor: Azalka
Máme 30 rokov postavené chaty v horskej oblasti. Na výstavbu sme využívali lesnú cestu. Teraz po toľkých rokoch, prišiel za nami právnik, že uvedená cesta patrí od roku 2011 súkromným osobám, a že žiadajú od nás ročné nájomné 50-200 €. Jedná sa o cestu, ktorá na začiatku patrí urbáru, v strede 135 m2 vraj 8 súkromníci a potom zase urbárska cesta. Urbár mi vydal povolenie vstupu, ale súkromníci hrozia rampou, ktorá nám znemožní prístup k našim chatám.

Ak môžete poraďte.

Ďakujem

sekcia: Archívne fórum, 12.2 2014 20:07
autor: neznámy
Myslím, že súhlas so vstupom od Urbáru postačuje. Ten je vlastník na začiatku, ale hlavne na konci cesty.
Pri intraviláne by bolo možné zamedzenie, ale pri extraviláne, štát by sa mal postarať o zabezpečenie prístupu k jednotlivým pozemkom./ kde už prebehla komasácia, tam to už určite je tak ./
Bližšie presné informácie dostanete na príslušnom Pozemkovom a lesnom úrade.
Mali by ste to uľahčené, keby ste boli spouvlastníkom urbáru.Tam nie je o čom diskutovať.
Doporučujem Vám navštíviť správu katastra a zistiť číslo pozemku. Vlastníka nájdete na Kapor portál. sk., či tá cesta skutočne patrí obom.
V niektorých katastrálnych územiach tieto zmeny urobil ROEP. Neviem, či je to v súlade so zákonom.
13.2 2014 7:58
autor: neznámy
Azalka, najlepšie bude zájsť na ten pozemkový úrad. Ale odporúčal by som Vám, aby ste sa pozreli aj do lesného zákona. (326_2005 Z.z,), ako je tam riešené obmedzenie vstupu do lesa a používanie ciest.
Je to jedno o akého vlastníka ide, či urbár alebo fyzickú osobu.
Podľa mňa, ak si aj vlastníci lesov dávajú rampy na cesty, tak je to tolerované nie je kvôli absolútnemu zneprístupneniu ciest, ale zamedzeniu krádeži, vyrušovaniu zvere a podobne.
Inak by som sa však na vec díval, ak by ste naďalej robili výstavbu chát, teda používali techniku, ktorá dáva cestám zabrať.
13.2 2014 18:33
autor: neznámy
Ak ide o lesnú cestu iné osoby ako vlastníci ju môžu užívať len na základe dohody s vlastníkmi a len na účel vymedzený v zákone o lesoch. Ak sa nedohodnú, o výške náhrady môže rozhodnú súd.
14.2 2014 10:49
autor: neznámy
Nemožno sa dívať inak, vždy treba rešpektovať zákon a tam presne je stanovený postup pre užívanie lesných ciest verejnosťou a inými subjektami. Áno, ak sa nedohodnú o výške a spôsobe náhrady rozhoduje súd. Ale do rozhodnutia súdu a teda do právoplatností rozhodnutia súdu, ak ide o zabezpečenie povinnosti na ochranu lesa, môže rozhodnúť vo veci užívania lesnej cesty organ štátnej správy lesného hospodárstva ( LÚ predtým ), teraz OÚ pozemkový a lesný.
14.2 2014 11:46
autor: neznámy
Prepáčte, nedostatok času spôsobil, že som mal uviesť správne: OU odbor pozemkový a lesný. Ďakujem za pochopenie.
14.2 2014 11:50
autor: neznámy
Lesanek
chcem sa opýtať, v prospech koho by mal v tomto prípade rozhodnúť súd, resp. OU pozemkový a lesný odbor, pre chatára a sprístupnit cestu alebo pre vlastnika a o prejazde nechat ako umozni prejazd pre toho chatara?
14.2 2014 17:37
autor: neznámy
Súdy nerozhodujú.Toto oprávnenie vyplýva z prístupu k majetku.Bližšie informácie - Pozemkový a lesný úrad..
15.2 2014 15:53
autor: neznámy
Zákon jasne hovorí, že oprávnenie využívať L.C. má každý,kto potrebuje L.C. na hospodárenie v lesoch ale i na zabezpečenie starostlivostí o dotknuté územie ( čo je aj Váš prípad), ale po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so združením ( myslí tým združenie vlastníkov lesnej cesty ) a výške a o spôsobe úhrady za ich využívanie!!! Ak sa dohoda nedosiahne, o výške a spôsobe úhrady rozhoduje súd!!! Niet čo špekulovať!!! Poznámka: dohoda neznamená vždy eura, môže ísť aj o dohodu v nepeňažnom plnení, napr. čistenie odrážok, výška podielu práce pri údržbe takejto cesty a pod... Jednoducho, ak chatári cestu využívajú, mali by sa podieľať aj na jej údržbe podľa rozsahu jej užívania a o tom je ta dohoda.
17.2 2014 9:35
autor: neznámy
Odbor pozemkový a lesný vstupuje do hry len ak ide o zabezpečovanie povinnosti na ochranu lesa - teda ak je treba využívať lesnú cestu niekoho iného za účelom plnenia zákonných povinnosti na ochranu lesa napr. v mojom lese.
17.2 2014 9:38