Lesmedium

autor: neznámy
Ako to bolo so poločnosťami bez právnej subjektivity? Náš predseda pred časom podal vyhlásenie, že pri tejto forme nie sú žiadne pravidlá, ktorými by sa mala spoločnosť riadiť.

Mali sme riadne fungujúce orgány aj s dozornou radou.

sekcia: Archívne fórum, 10.2 2014 19:17
autor: neznámy
Zo zákona ste nemohli mať žiadne orgány, ani predsedu.
Spoločenstvá bez právnej subjektivity si mohli zvoliť splnomocnenú osobu (poverenú osobu zastupovaním), ktorá konala za spoločenstvo, pričom ak sa jedná o spoločné nehnuteľnosti, splnomocnenec môže konať iba v prípade ak má splnomocnenia všetkých spoluvlastníkov a súhlas Fondu.
10.2 2014 21:43
autor: neznámy
Nie je to celkom tak. Splnomocnenec v pozemkovom spoločenstve bez právnej subjektivity nemohol konať za spoločenstvo. Podľa § 10 ods. 2 zákona č 181/1995 splnomocnenec tu mohol konať navonok len za spoločníkov, ktorí ho splnomocnili. K tomu musel mať ich splnomocnenie podľa § 31 občianskeho zákonníka. Takéto splnomocnenie musel mať od spoločníkov vlastniacich najmenej dve tretiny spoločnej nehnuteľnosti.
11.2 2014 7:57
autor: neznámy
Napísal si to úplne presne. tak to malo byť. nemám čo dodať.
11.2 2014 8:21
autor: neznámy
Vidíte, ak sa zákon dobré číta, veci sú jasné. Obdivujem neprihláseného, že presne cituje zákon a v otázke tvrdí úplný opak. Ak je spoločenstvo bez právnej subjektivity predsa nemožno hovoriť o voľbách, ale o splnomocnení, nemožno hovoriť o orgánoch spoločenstva ak ich zákon nepripúšťa, nemožno hovoriť o predsedovi ak ide o splnomocnenú osobu. Správne používanie termínov uvedených v zákone môže mať veľký vplyv napr. pri rozhodnutiach úradov, súdov a pod...
Mal som príklad, keď som jednému človeku vysvetľoval že nie je predseda ale splnomocnená osoba rozdupal od zlosti svoju čapicu a to aj pred orgánmi štátnej správy! Ale i to sú Slováci,ktorí vidia chyby len v zahraničí a domáce neuznávajú.
11.2 2014 11:59
autor: neznámy
Ten prvý neprihlásený som ja, vypadla mi značka AZ.Ten druhý , je niekto iný.
Pred časom padla moja otázka orgánom štátnej správy, prečo máme
štatutárne orgány, keď sme spoločnosť bez právnej subjektivity. Ich odpoveď bola-môžu byť.
Stotožňujem sa s Vašimy vyjadreniami všetkých troch. Viem, že to nie je iba tento zákon, ale rada ďalších, ktorými sme sa mali riadiť.
Ale u nás to tak nefunguje. Nás riadi výbor a dozorná rada a ako čítam, nie sme jediný.
Veď z môjho subjektívneho pohľadu nás tento 10 členný štatutár potom tuneloval.
Splnomocnenia sú platné, ak sa pod ne podpísali osoby, ktoré dané nehnuteľnosti nevlastnili?Brat, sestra, syn, dcéra?

Čomu hovoríme zisk, ten rozdiel sa nemá každý rok rozdeľovať, vedˇide o daň z príjmu fyzickej osoby. Alebo nie? V našom prípade je to jasné k čomu slúži.
11.2 2014 15:09
autor: neznámy
Pre spoločenstvá BPS platí, že na právne zastupovanie členov spoločenstva je oprávnená jedine splnomocnená osoba, ktorá musí mať splnomocnenia členov spoločenstva, ak sa ale spoločníci vo vyhlásení o združení sa si pre svoje potreby zriadili orgány spoločenstva, tak ich majú ale z právneho hľadiska nie sú spôsobilý na právne úkony. Na právne úkony je spôsobilá iba splnomocnená osoba.
Splnomocnenie môže vydať iba zmocniteľ, teda oprávnená osoba, teda osoba ktorá vydáva splnomocnenie. Splnomocnenie zaňho mohla podpísať iba ak bol poverený zastupovaním oprávnenej osoby, ktorá mohla vo veci konať - vlastník, alebo ak v tom čase oprávnená osoba nebola spôsobilá na právne úkony (vek nižší ako 18 rokov) alebo bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony súdom, a i. Zastupovanie poverenej osoby sa muselo uviesť na splnomocnení, teda každý sa podpisuje vždy vlastným menom.
Hospodárenie v spoločenstvách BPS nepoznám, možno prispeje, poradí niekto iný.
Ak sa vytvorí zisk v spoločenstve, o jeho rozdelení rozhoduje zhromaždenie, pričom sa môže rozhodnúť, že si ho ponechá v spoločenstve resp. ho rozdelí medzi svojich členov. Daň z príjmu fyzickej osoby sa neodvádza, vykázanie zisku predchádza zdanenie príjmu právnickych osôb.
11.2 2014 18:52
autor: neznámy
Ešte pre AZ
Reakcia na "Ale u nás to tak nefunguje. Nás riadi výbor a dozorná rada"
Najvyšším orgánom je zhromaždenie, každý jeden člen má právo spolupodielať a rozhodovať, to vy by ste mali riadiť výbor. ale musíte konať vy presvedčiť dostatočný počet podielnikov a konať.
11.2 2014 19:01
autor: neznámy
BBI- K dani: Píšeš o rozdelení zisku spol. s právnou subjektivitou.To je v poriadku.Ak ho rozdelí medzi vlastníkov, tí už zo zákona nemajú povinnosť ho zdaňovať.Ak však vyčíslením príjmu a výdaju vznikol v spoločnosti bez právnej subjektivity rozdiel a tento sa rozdelí, každý je povinný /podať daňové priznanie z príjmu fyzických osôb.Samozrejme, že to neplatí pre dôchodcov -ohraničená výška a ľudí s nízkym príjmom,tomu sa môže daň ešte vrátiť.
Ale čo, keď sa tento nerozdeľuje.Myslím že tam bola hranica cca 2200 Eur-nepodliehajúca k zdaneniu.
Peniaze sú na účte a tie podliehajú tiež zdaneniu.Možno mi to niekto vysvetlí.
12.2 2014 6:39
autor: neznámy
Neviem potom na čo máme zákon, keď si každý môže robiť protizákonné kroky. Ak je raz subjekt bez právnej subjektivity musí dodržiavať zákon a teda ako je možné, že štátna správa povie " ak ste si zvolili orgány ta ich máte" nezmysel. Načo ich má mať ak sú nespôsobilé na právne úkony. Takéto tvrdenia štátnej správy môžu byť len od odborne nespôsobilých, politický vysoko prijateľných úradníkov a obyčajných ľudí len dokážu zmätočne usmerňovať a následne sa zamotávať do neprehľadných situácii. Toto je aj v poľovníctve - vyúsťuje to až do fyzických konfliktov. Ale hneď si aj odpoviem - sme na Slovensku, alebo ak chcele v Slovakistane a inak to ťažko bude pri takomto trende výberu úradníkov.
12.2 2014 7:06
autor: neznámy
Lesanek ďakujem. K registrácii máme priloženú zmluvu o založení s právnou subjektivitou.Žiadne vyhlásenie o združení, ani prispôsobení podmienok, z toho vyplývajúcich.
Navonok sme fungovali ako právny subjekt.Mali sme IČO, DIČ 20....
Na výpise registra nie je udaný žiaden paragraf.
V roku 2004 sa niečo udialo .Ako právny subjekt by boli mohli nastať problémy.Bez právnej subjektivity je tresný zákon v nedohľadne.
A ak orgány štátnej správy napíšu, že to je v poriadku,tak to ide ďalej v starých koľajách.
12.2 2014 7:47
autor: neznámy
K AZ
Ja som písal o spoločenstve s PS, k zdaneniu v spoločenstvách toho veľa neviem, ale napísal si správny postup, ktorý ti môžem potvrdiť. ako sa zdaňuje príjem spoločenstva BPS resp. peniaze na účte ti povedať neviem.
V druhej reakcii si písal, že ste spoločenstvo s PS, tak neviem teraz ako si robíte účtovníctvo? pomaly z toho mám zmatok.
K lesanek
Tiež som nechápal prečo Lesný úrad tvrdil, že môžu mať spoločenstvá BPS orgány, iba ak na pre efektívnejšie hospodárenie, avšak tieto sú právne nespôsobilé konať za spoločenstvo.
Čo sa týka poľovníctva je to ešte ťažšie ako v prípade obhospodarovania lesov. Úradníci pomáhajú len vyvoleným, korupcia kde sa len dá euro vytiahnúť z vrecka.
12.2 2014 11:16
autor: neznámy
Neviem, kde bola zmienka o PS,ak áno išlo o omyl.ospravedlňujem sa za zmätočné informácie. Ak však o to, že sme navonok pôsobili ako právny subjekt, tak píšem, čo bolo dôvodom.-konanie našich štatutárnych orgánov Vedení sme boli , ale ktovie od kedy, BSS..Teraz sme sa už pretransformovali na právny subjekt.
12.2 2014 12:41
autor: neznámy
Na internete je článok- vyjadrenie p. Milana Ovseníka /Humenné-Brekov/
Rozdiel medzi urbarbariátmi s právnou a bez právnej subjektivity .
Citujem: V Spoločnosti bez právnej subjektivity sú spoločníci ktorí majú rovnaké práva a povinnosti a konajú rovnocenne...
s právnou subjektivitou majú štatutárne orgány..
Pre mňa je dôležité to slovo rovnocenné
12.2 2014 13:41
autor: neznámy
Rovnosť môže nastať iba v prípade, že každý vlastní rovnaký podiel
12.2 2014 16:05
autor: neznámy
medzi príjmy z podnikania §6ods2 o dani z príjmu fyzických osôb -aktívne príjmy sa zaraďujú prijmy spoločnosti bez právnej subjektivity. v súlade so z.á konom 181/1995 z.z, dosiahnutých v danom zdańovacom období, rozdelením príjmov a výdajov každému spoločníkovi k priznaniu k dani fyzických osôb.
Možno ma niekto opraví
12.2 2014 17:17