Lesmedium

Info

autor: Milan
Dobrý deň. Poprosil, by som Vás o i informáciu ohľadom § 249 / Zákaz

konkurencie / Obchodného zákonníka. Som členom dozornej rady v Spoločenstve

bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo založené Zmluvou o

pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

(spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti) v zmysle Zákona o pozemkových

spoločenstvách (§ 5 zákona č. 97/2013 Z.z.), ktorého účelom je spoločne

obhospodarovať a užívať lesné pozemky zapísané na liste vlastníctva urbáru.

Súčasne v našej obci existuje Združenie vlastníkov neštátnych lesov,

založené Stanovami v zmysle zákona 83/1990 Zb. /Zákon o združovaní občanov/,

kde vykonávam funkciu člena predstavenstva to jest výboru, ktoré sa bude v

dohľadnej dobe transformovať na Družstvo vlastníkov neštátnych lesov

v zmysle § 221 Obchodného zákonníka, ktorého účelom je podnikanie a

hospodárenie v lese, kde budem vykonávať funkciu člena predstavenstva.

Moja otázka znie: Či mojím členstvom v predstavenstve zakladajúceho Družstva

vlastníkov neštátnych lesov nebude dochádzať k porušovaniu § 249

Obchodného zákonníka /Zákaz konkurencie/. Vopred ďakujem.

sekcia: Archívne fórum, 6.2 2014 22:34
autor: neznámy
Účel pozemkového spoločenstva ako si písal je obhospodarovať a užívať lesné pozemky, ktoré sú v tvojom spoluvlastníctve. To znamená, že pozemkové spoločenstvo nevzniklo za účelom podnikania, teda dosahovania zisku ale za účelom právneho spravovania tvojho majetku (teda pozemkov). Samozrejme ak to mate aj vzmluve o založeni a nie podnikanie v lese.
Pri založeni obchodnej spoločnosti alebo družstva je účel predovšetkým dosahovanie zisku.
V § 249 sa píše, že stanovy môžu upraviť rozsah zákazu konkurencie inak. To znamená upraviť stanovy v obidvoch spoločnostiach tak, že v prípade ak dôjde o konkurenčný boj, (napr. pri predaji drevnej hmoty jednemu odberateľovi, a i.) tvoje práva a povinnosti napr. niekto prevezme, alebo sa neprihliada na ne a tak.
7.2 2014 11:41
autor: neznámy
Ďakujem.
7.2 2014 12:59