Lesmedium

prenájom

autor: neznámy
Môže pozemkové spoločenstvo prenajať lúky a lesy družstvu? Je takáto zmluva platná, ak ju nepodpísali vlastníci?
sekcia: Archívne fórum, 24.1 2014 14:38
autor: neznámy
Áno, môže prostredníctvom výboru. Výbor je podľa zákona 97/2013 o pozemkových spoločenstvách výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Treba sa však pretransformovať na spoločenstvo podľa nového zákona.
24.1 2014 17:20
autor: neznámy
Trochu Ivana doplním. Neznámy autor sa pýta na to, čo sa stalo v minulosti.
Počas platnosti predošlého zákona tak mohlo urobiť iba pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou. V pozemkových spoločenstvách bez právnej subjektivity by bola takáto zmluvy (a vôbec všetky zmluvy) platná iba vtedy, keď by na to niekto konkrétny (predseda a či niekto iný) bol na to jednotlivými členmi splnomocnený. (Teda, ak nepredpokladám, že by členovia uprednostňovali jednotlivé podpisovanie zmlúv pred splnomocnením)
26.1 2014 10:32
autor: neznámy
Teda výbor spoločenstva s právnou subjektivitou môže prenajať môj pozemok aj keď s tým nesúhlasím? Nikde v zmluve a ani v zákone č. 97 nie je uvedené, že má na to právo. Tak na základe akého práva? Podľa zmluvy má pozemok užívať spoločenstvo a nie niekto iný.
26.1 2014 12:11
autor: neznámy
To nie je Tvoj pozemok. Ty máš len podiel na spoločnej nehnuteľnosti a rozhodovať môžeš len do výšky Tvojich podielov. Rozhoduje nadpolovičná väčšina. Ostatní sa musia prispôsobiť. Ak s daným rozhodnutím nesúhlasia, môžu si svoju pravdu domáhať súdnou cestou.
26.1 2014 13:29
autor: neznámy
Je to môj pozemok a nejedná sa o spoločnú nehnuteľnosť.
26.1 2014 15:19
autor: neznámy
Jedným z hriechov minulého zákona bola aj to, že nerozlišoval medzi
spoločnou nehnuteľnosťou a nehnuteľnosťami spoločne obrábanými.
Teda podľa zákona išlo o spoločnú nehnuteľnosť. Treba však podotknúť, že to neznamená, že to všetky spoločenstvá akceptovali vo svojich zmluvách o spoločenstvách a nenazývali veci pravým menom. (Napriek tomu, že to nebolo v súlade so zákonom).
Aj keď de facto nejde o spoločnú nehnuteľnosť a aj keď si sa dotlačený okolnosťami dostal do spoločenstva s právnou subjektivitou, platí to čo som povedal vyššie a to čo povedal IVAN o súdnej ceste.
V tom, že spoločenstvo nemá právo dať niečo do prenájmu, hoci iba tvoj pozemok, by si asi na súde neuspel. (Ale to je len môj názor).
Ako som tak vycítil z tvojej otázky, najskôr by ťa upokojilo, aby si vyňal svoje parcely zo spoločného obhospodarovania a tým pádom aj prestal byť členom spoločenstva.
26.1 2014 15:42
autor: neznámy
Musím svoje tvrdenie spochybniť. Vychádzal som z toho, že prenájom sa považuje za živnosť a v dôsledku toho ide o podnikanie v zmysle živnostenského zákona.
Avšak živnostenský zákon vo svojom § 4 hovorí, že prenajímanie nehnuteľnosti je živnosťou iba vtedy ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom.
Tým chcem povedať, že zákon 97 nedáva spoločenstvu na prenájom pozemku voľnú ruku. Poukazovanie na skutočnosť, že spoločenstvo podniká aj podľa živnostenského zákona (teda, to ktoré podniká aj podľa neho) je bezpredmetné.
Prenájom nehnuteľnosti nemá nič spoločné ani s prvovýrobou, ani s hospodárením v lesoch a na lesných plochách.

Stojí možno za úvahu, či zákaz o prenájme nedať aj do zmluvy o spoločenstve.

(Ak by si niekto zmyslel, že aj o prenájme sa dá tvrdiť, že ide o prenájom.)
26.1 2014 17:30
autor: neznámy
Vlado. Ide mi o to, že zmluva by mala byť záväzná pre všetkých a teda aj pre výbor. Aj zákon uvádza, že pozemkové spoločenstvo sa zakladá za účelom aby hospodárilo na pozemkoch svojich členov. Prenajať, či predať pozemok predsa môže len jeho vlastník a pozemkové spoločenstvo ním teda nie je.
26.1 2014 18:35
autor: neznámy
Ešte sa vrátim k tvojej pôvodnej otázke či spoločenstvo môže prenajať družstvu lúky.
Máš na mysli skutočné lúky, alebo len parcely o ktorých to tvrdí iba list vlastníctva, prípadne pozemnoknižná vložka?
Pýtam sa to preto, lebo mi nie je jasné, prečo by si bol dal lúky do pozemkového spoločenstva. Ak sa v skutočnosti lúka nezmenila na lesnú parcelu, tak by ju nikto nemohol bez tvojho súhlasu, respektíve tvojich spoluvlastníkov zahrnúť do hospodárenia spoločenstva. Pri lesnej parcele by k tomu mohlo dôjsť, lebo tam sa jeden zákon bije s druhým.
=====
A na tvoju otázku si už odpovedal sám.

Ja som asi pred rokom položil na ministerskom fóre otázku, že komu patria porasty na pozemkoch.
Odpoveď bola ako som očakával. Patria vlastníkom a nie spoločenstvu. No a potom mi nie je jasné, ako môže z predaja drevnej hmoty dosahovať spoločenstvo zisk. Však predsa celý príjem patrí jednotlivým vlastníkom, ktorý by sa mal medzi vlastníkov rozdeliť ako zdaniteľný príjem. A v závislosti od toho aký je momentálne platný zákon,
spoločenstvo platí 23 percentnú daň (a či koľko je teraz), ale jednotlivý vlastník ako fyzická osoba, by zo svojho príjmu zaplatil len 19 percent. Alebo ak má nízky príjem, tak by sa mu táto daň vrátila.
26.1 2014 19:46
autor: neznámy
Spoločenstvo má v zmluve uvedené skutočné poľnohospodárske pozemky a práve tie prenajalo družstvu.
26.1 2014 20:09
autor: neznámy
A prečo si s nimi vstupoval do spoločenstva a nedal ich priamo na prenájom družstvu?
V čase vstupovania bola taká nálada, že ich budete obhospodarovať v spoločenstve?

Ale nezávisle na tom, čo odpovieš, nie mi je jasné, čo mohlo viesť výbor spoločenstva k tomu, že ti nepovedalo, na tvojej parcele nemienime hospodáriť, ale ju prenajímame.
26.1 2014 22:01
autor: neznámy

Či môže Pozemkové spoločenstvo prenajímať ........
Boli ste Pozemkové spoločenstvo s právnou, alebo bez právnej subjektivity?
Ak ste s Právnou subjektivitou, dôležité je to, čo máte napísané v zmluve.
Ak by ste boli bez právnej subjektivity, tak to by zaujímalo aj mňa. Mám totiž isté písomné vyjadrenie, že zmluvu o prenájme musia podpísať všetci podielnici.
Ale mám aj vyjadrenie iné, kde ak boli odsúhlasené takéto kompetencie splnomocnecovi v mene spoločenstva, tak stačí ak to odsúhlasí nadpolovičná väčšina.
Spýtaj sa na ministerstve pôdohospodárstva, tvorcov zákona.
28.1 2014 20:39
autor: neznámy
Ako môže mať Pozemkové spoločenstvo tvoj pozemok?.Si jeho výlučným vlastníkom na LV? Píšeš že nejde o spoločnú nehnuteľnosť. Ak si im ho nedal do užívania na základe nejakej zmluvy, potom sa obráť na orgány činné v trestnom konaní .
28.1 2014 20:49
autor: neznámy
ak ste boli s právnou subjektivitou, tak to ti neporadím a nebudem o tom ani špekulovať
Ak bez právnej, tak to ti poviem presne.
Môže, ale len ak si mu dal k tomu písomné splnomocnenie. Ak nie, nájom si mal uzatvoriť s družstvom sám, ako fyzická osoba..
Skús si žiadať nájom spätne podľa občianskeho zákonníka.Ale iba 3 roky spätne, ostatné je premlčaná doba, ale aj to je vecou dohody..
31.1 2014 13:55
autor: neznámy
Ako je to s prenajímaním podielov pri právnej subjektivite. Teraz ti to už môžem zodpovedne povedať. Aj mňa to zaujímalo.
Presne tak isto ako pri spoločenstve bez právnej subjektivity. V praxi to však tak nie je. Ale pred súdom by to vraj neobstálo.
3.2 2014 17:06
autor: neznámy
Mohol, by mi niekto vysvetliť, že ked´som dedil v pozemkovom spoločenstve výmeru lesného pozemku menšiu ako 2500m2 (po novom myslím 2000m2), že členom spoločenstva nie som, ale spoločenstvo s mojím majetkom tj.lesným pozemkom disponuje resp. z neho profituje z ťažby a predaja dreva a mne úmernú časť zo zisku k výmere nevypláca. Je to normálné, že majetok si užívajú a ja z toho nič nemám (myslím, že už nie sme v socializme).
5.2 2014 17:09
autor: neznámy
Už si dostal k tejto tvojej otázke odpoveď v inom príspevku.Pri zakladaní spoločenstva sa trvalo aby sa jednotlivé zdedené podiely nedrobili pod výmeru 2000 m2, To začalo platiť aj pri poľ. pôde, ale iba extravilán.Advokáti to však málo rešpektujú.
Mal si upresniť, kedy si ho zdedil.
Aj u nás je veľa členov spoločenstva,ktorých na začiatku v roku 1992, podieľ bol menší ako 2000m2.
Neovládam veľmi všetky pravidlá poz. spoločností, kde si výbor vyloží po svojom mnohé veci tak, ako mu to vyhovuje.

1. Otázka znie, prečo si nie členom spoločenstva.
To, že výmera nezodpovedá 2000m2, to neobstojí .
Neviem či bolo aj v starom zákone, že nadobúdatelˇpodielu musí pristúpiť svojim podpisom do určitého času /2mesiacov?/ k zmluve o založení?
2. Spoločná nehnuteľnosť sa skladala len z jedného lesného pozemku?

Skús upresniť, čo si zdedil, kedy .
7.2 2014 7:06
autor: neznámy
Ivan,takáto zmluva nie je plátná.To sú jeho pozemky., samozrejme s istými obmezením. Zákony Márie Terézie už neplatia, myslím že od roku 1996.
Výbor-Výkonný a štatutárny orgán , ale najvyšším orgánom je valné zhromaždenie.
Výbor sa však musí držať predpisov a zákonov. To nie je iba samotný zákon 97/2013, 181/95, alebo 187/93, pozri pod čiaru, na koľko zákonov sa odvoláva .Čo taký občiansky zákonník aj ten platí v každom Poz. spološenstve.


7.2 2014 7:20
autor: neznámy
To je Tvoj názor.
7.2 2014 13:14