Lesmedium

Ak sa nestihne novela, bude aspoň smernica ministerstva?

autor: Vlado
Prijme ešte pred koncom februára zákonodarca novelu zákona o pozemkových spoločenstvách, keď už aj nie celú, tak aspoň tej časti, ktorá navrhuje posun termínu do konca júna 2014?

Dostal sa mi pod oči list v ktorom Únia združení neštátnych vlastníkov lesa žiada aspoň prijatie tejto časti novely.

Alebo sa bude musieť stať ďalší zázrak potom, ako sa dostane veľká časť kvôli nedodržaniu februárového termínu dostane do likvidácie.

Na druhej strane to nemusí byť až také drastické.

Registrový úrad nemá stanovené, že počnúc 1. marcom 2014 musí zapísať, že je spoločenstvo v likvidácii. Spoločenstvo musí prestať vykonávať svoju normálnu činnosť až keď si registrový úrad o spoločenstve poznačí, že je v likvidácii. Avšak, ani tak si neviem predstaviť normálnu činnosť spoločenstva, keď podľa zákona by mohlo očakávať, že každý deň môže dostať oznámenie o povinnosti začať likvidačnú činnosť.

Ak sa teda zákonodarca nestihne umúdriť, aspoň ministerstvo pôdohospodárstva by malo stanoviť pre svoje úrady záväzné stanovisko v ktorom by povedzme určilo, že termín na zápis údaja o likvidácii môže byť až od 1. apríla 2014. Samozrejme aj s tým, že pokuty za nedodržanie dátumu 28.2.2014 sa budú odpúšťať.

sekcia: Archívne fórum, 15.1 2014 11:18
autor: neznámy
nie je všeobecne záväzný právny dokument. Je to len doporučenie ako by sa mohlo postupovať.
15.1 2014 14:41
autor: neznámy
Nový zákon o poz. spol. uvádza, že ak doterajšie spoločenstvo neprispôsobí svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona do 28.2.2014 zrušuje sa. Zrušenie teda nastáva automaticky zo zákona ku koncu zákonom stanovenej lehoty.Okamihom zrušenia vstupuje spoločnosť do likvidácie a spoločenstvo môže vykonávať už len úkony smerujúce k svojmu zániku. Zrušenie spoločenstva a jeho dôvod je registrované spoločenstvo povinné oznámiť registračnému úradu. K názvu zrušeného spoločenstva s právnou subjektivitou sa v registri uvedie dodatok "v likvidácií". Lehota na uvedenie tohto dodatku skutočne nie je v zákone uvedená. S ohľadom na účel registra by však mal byť tento dodatok uvedený v registri pri zrušenom spoločenstve neodkladne akonáhle sa príslušný úrad o tejto skutočnosti dozvedel.
15.1 2014 16:36
autor: neznámy
Smernica len ako odporúčanie? Ja si skôr myslím, že to je pre podriadené zložky príkaz.

A pokiaľ ide o likvidáciu.
Odsek 9 znie:
"Ak spoločenstvo nesplní povinnosť podľa odseku 5, zmluva o spoločenstve stráca platnosť a spoločenstvo sa zrušuje. "
(Ak sa nemýlim, voľakedy sme sa učili, že je to nedokonavý vid. To znamená, že konečný dej ešte nenastal. Pre porovnanie: človek umiera verzus človek umrel. Umieranie človeka sa ešte dá zvrátiť. )
A ďalšia veta znie:
"Obvodný lesný úrad zapíše ... dodatok v likvidácii a spoločenstvo môže vykonávať len úkony smerujúce k likvidácii"
Vetou: "Zrušenie spoločenstva a jeho dôvod je registrované spoločenstvo povinné oznámiť registračnému úradu" popisuje povinnosť spoločenstva, ak sa samo rozhodne pre likvidáciu.
V tomto prípade však ide o akt, kedy popud vychádza zo strany lesného úradu. Preto spoločenstvo neoznamuje úradu vstup do likvidácie ale meno likvidátora.
15.1 2014 17:16
autor: neznámy
Vlado....
sledujem forum, vidim ze k mnohym temam sa vyjadrujes aj viackrat....
naozaj neviem kam ta zaradit.....naozaj nerozumies pojmu zrusenie a zanik?
zrusenie je urcity proces ktory vedie k zaniku, v tomto pripade spolocenstva.
15.1 2014 22:52
autor: neznámy
Zrušením PS tým, že sa nenaplnia podmienky Zákona o PS, vlastníci neprichádzajú o svoje podiely, možu sa transformovať na iný typ, ak budú chcieť ináč.
16.1 2014 11:09
autor: neznámy
Ako sa spoločentvo dozvie, že je v likvidácii a že už nemôže robiť?
16.1 2014 11:53
autor: neznámy
zo Zákona o PS. Ak sa do vtedy PS netransformuje, je v likvidácií. A Zákony platia pre všetkých, čo znamená, neznalosť zákona sa neospravedlnuje!
16.1 2014 12:00
autor: neznámy
Ako som sa už zmienil, nie som právnik.
Ale na odpoveď neprihláseným 15.1.2014 22: 52 a 16.1. 2014 12:00.
Chlapci, keby ste do riadku Meno napísali hocijaké meno, ušetrili by ste mi pár klepov a kontroly, či dobre klepem číslice. Pri menách by som písmena nemusel kontrolovať. Ak by som sa aj pomýlil, tak by ste vedeli, koho myslím.

Tak k tomu prvému
Ako hovoríš. Zrušenie je proces. A ten má svoje pravidlá, ktoré niekto spúšťa.
Sám zákon to nerobí. Ten v tomto len určuje povinnosť.
V tomto prípade ten kto spúšťa je úrad a spoločenstvo. Pokiaľ by odsek 9 v druhej vete nemal spojku "a", tak by spoločenstvo muselo konať nezávisle od toho, či lesný úrad zapíše, že je spoločenstvo v likvidácii alebo nie. A zákon svojou druhou vetou popisuje ako prebieha proces zrušovania. Niečo musí urobiť lesný úrad a niečo spoločenstvo. Ak lesný úrad niečo nespraví hneď 1. marca tak nevidím dôvod, prečo by to malo robiť iba spoločenstvo.
Ak by Ministerstvo vydalo smernicu, že lesné úrady majú začať likvidáciu až po 1. apríli, nebolo by to (podľa mňa) v rozpore so zákonom.
Ale to má nakoniec svojich právnikov a vie, čo môže a čo nie. Len si tak myslím, že ak by ministerstvo smernicu v takom duchu ako som uviedol, tak by sa asi žiadne spoločenstvo necítilo ukrivdené v tom, že by nemohlo svoje kroky k likvidácii začať už 1. marca.
16.1 2014 13:15
autor: neznámy
autor: Milan Ovseník (neprihlásený)
Moje mobilné číslo 0910 504017 je v kruhoch neštátnych i štátnych známe a toho času už intenzívne pracujem, okrem iného pokračujem aj pre neštátny sektor LH v pozícii predsedu Únie RZVNL Slovenska, do ktorej ma v zmysle stanov zvolilo jednomyseľne predsedníctvo Únie 30.11.2013 na sneme v Turčianskych Tepliciach,
Vieme, že situácia je v niektorých spolkoch dlhodobo nedobrá, sú problémy s vykonaním akýchkoľvek zmien, ktoré by menili doterajší stav. Na základe skúseností z regiónov sme si vedomí aj toho, že značná časť problémov je problémová z dôvodu zlej, zastatranej, nevykonateľnej legislatívy, ktorú urbárnici nevedia prekonať. Uvedomujeme si to a dúfali sme v pochopenie zákonodarcov posunúť termín zmien v p.s., aby bol priestor na diskusiu a rozhodovanie u jednotlivých subjektov. Bohužiaľ decembrová hystéria k zákonu o lesoch naše snaženie zmarila a novela zákona o p.s.,ktorá by odstránila niektoré formálno-právne problémy ohrozujúce normálne fungovanie pozemkových spoločenstiev s možným vznikom ekonomických škôd subjektov obhospodarujúcich viac ako štvrtinu lesov nedostala zelenú. Dostali sme však prísľub riešenia situiácie v januári. Včera 15.1. 2014 odišiel list na p. ministra so žiadosťou o iniciovanie rokovaní na úrovni ministerstva a NRSR tak, aby na základe nich mohla byť uvedená novelizácia zákona č.97/2013 Z. z. prijatá už na schôdzi NRSR v januári 2014 resp. aby bola prijatá aspoň tá jej časť, ktorá v §31, ods.5 a 6 zmení termín na podanie návrhu na zápis zmeny/ zápisu pozemkového spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev z 28.februára 2014 na 30. júna 2014 s tým, že celý návrh na novelizáciu bude prerokovaný a schválený na niektorej z neskorších schôdzí NRSR do termínu 30.júna 2014. Zdôvodnená bola tým, že veľká časť pozemkových spoločenstiev sa dostala do situácie, keď im v dôsledku neodôvodnenej tvrdosti zákona č.97/2013 Z. z. hrozí po 28.2.2014 likvidácia a tým znefunkčnenie doterajšieho riadneho obhospodarovania neštátnych lesov a významné ekonomické straty na vidieku.

A čo k pozemkovým spoločenstvom ? Treba posudzovať individuálne subjekt po subjekte. Poznám mnoho problémov a mnoho riešení, ktoré sú prezentované aj v tejto diskusii a z ktorej je možné čerpať za čo ďakujem diskutujúcim, Je to jednoznačne na každom subjekte, ako to zvládne pochopiť, ako koná, resp. nekoná . Preto sa rád porozprávam s FEROM, poradím mu a verím, že si upraví verejne prezentovaný názor vyplývajúci z jeho neznalosti veci. A okrem toho ÚRZVNL Slovenska pripraví v priebehu polroka 2014 sériu stretnutí v regiónoch , kde chce práve načrtnúť možnosti racionálneho obhospodarovania pôdy - súkromnými vlastníkmi. Veríme, že ponuku na diskusiu príjme čo najširší okruh dotknutých subjektov.
16.1 2014 13:40
autor: neznámy
Vlado máš pravdu. To či si spoločenstvo splnilo v lehote predmetnú povinnosť musí niekto posúdiť. Len lesný úrad môže posúdiť či spoločenstvo mu v lehote podalo riadny návrh na zápis zmeny do registra alebo nepodalo ( doložilo zmluvu, stanovy, kolky ). Teda či splnilo predmetnú povinnosť. Je logické, že ak nesplnilo zapíše ho úrad ako spoločenstvo v likvidácií. Otázne je, ku ktorému dátumu. Dátum je tu dôležitý, nakoľko na začiatok likvidácie sa viaže celý rad povinností. Napríklad začína ním nové účtovné obdobie.
16.1 2014 14:32
autor: neznámy
"autor: Vlado (neprihlásený)
Ako som sa už zmienil, nie som právnik.
Ale na odpoveď neprihláseným 15.1.2014 22: 52 a 16.1. 2014 12:00.
Chlapci, keby ste do riadku Meno napísali hocijaké meno, ušetrili by ste mi pár klepov a kontroly, či dobre klepem číslice. Pri menách by som písmena nemusel kontrolovať. Ak by som sa aj pomýlil, tak by ste vedeli, koho myslím."

Na reakciu z 16.1.2014 12:00 si vôbec nereagoval ! Takže vôbec neviem, prečo si uviedol, že chceš reagovať na mňa!
Preštuduj si ešte raz to, čo napísal p.Ing. Milan Ovseník, Predseda Únie regionalných združení neštátnych vlastníkov lesa a potom zistíš, že všetko možno bude inák.

16.1 2014 15:07
autor: neznámy
Odpoveď Milanovi Ovseníkovi.
Pán predseda. Uvedená diskusia sa trochu zvrhla. Očakával som skôr odozvu v zmysle, aktivita aspoň o mininovele je správna a treba ju podporiť, alebo názor, že treba ministerstvo dotlačiť k prijatiu smernice. Pravda ak to zákon umožňuje.
Osobne by som bol za smernicu a to z dvoch dôvodov.
1.) Ak by sa prijala teraz novela, tak najbližšia by sa mohla prijať až o ďalší polrok.
2.) Novela, ktorá bola na spadnutie bola aspoň z pohľadu pozemkových spoločenstiev hospodáriacich so spoločnou nehnuteľnosťou akceptovateľná a preto by asi nebolo dobré ju odsunúť až o ďalší polrok.

Aj keď na druhej strane ma to až tak veľmi netrápi, lebo mojou srdcovou záležitosťou ako viete, sú pozemkové spoločenstvá so spoločne obhospodarovanými nehnuteľnosťami.
Mimochodom všetko dobré v novom roku 2014 a božie požehnanie vo funkcii predsedu Únie pre spravodlivé formulovanie postavenia vlastníka, z toho vyplývajúcich väzieb vlastník - spoločenstvo - štát a všetkého, čo z toho vyplýva.
16.1 2014 18:20
autor: neznámy
Vlado píšete, že sa zaoberáte spoločenstvami so spoločne obhospodarovanými pozemkami. Chcem sa preto poradiť. Na založenie tohto spoločenstva je potrebné aby zmluvu schválili všetci vlastníci, alebo postačuje z každej parcely, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve väčšina? Členmi sa povinne stanú aj tí vlastnícií, ktorí za zmluvu nehlasovali?
17.1 2014 14:20
autor: neznámy
Pre A.
Nepísal som, že sa zaoberám ale, že sú mojou srdcovou záležitosťou.
Túto otázku a ďalšie dve som položil na Agrofórume 7.11.2013. s názvom témy "Všetci vlastníci v PS."
Už je na ňu uverejnená odpoveď. Teda postačujú nadpolovičné spoluvlastníci jednotlivých parciel.
Pokiaľ sa pýtaš na povinnosť členstva, už to tak vychádza, že členmi sa stávajú aj tí spoluvlastníci, čo za zmluvu nehlasovali, či by so dokonca voči nej vzpierali.
Na túto časť otázky sa vzťahuje § 12 ods. 3 o vzniku členstva v spoločenstve
a § 18 ods. 2, ktorý ustanovuje členom spoločenstva nahlásiť zmeny evidovaných skutočností odo dňa ich vzniku.

Ďalšia otázka na ktorú som sa v tej istej téme pýtal bola, že čo ak nikto zo spoluvlastníkov nesúhlasí so spoločenstvom. Myslel som samozrejme, že zo spoluvlastníkov konkrétnej parcely. Otázka nebola pochopená a preto ani zodpovedaná. Mal som na mysli to, že konkrétna parcela by bola obkolesená parcelami, ktoré by boli obhospodarované spoločenstvom.
A keď nebola pochopená väzba medzi druhou a treťou otázkou aj tá odpoveď na tretiu otázku je trochu čudná. Odpoveď na 3 otázku síce vyzerá, že má hlavu a pätu avšak, povedal by som, že by bola hodná nejakého stredoškoláka avšak ani ten by nemohol vedieť, že jestvovali nejaké lesné celky, ktoré sa mohli vydávať len ucelené a že jestvujú nejaké plány starostlivosti o les, ktoré predpokladám, sa stále robia na nejaké lesné celky.
17.1 2014 16:23
autor: neznámy
Pan predseda, kedy budete robit diskusne forum v Ziline,zdravim
26.1 2014 12:09