Lesmedium

autor: neznámy
Podľa LV je jediným vlastníkom urbárskych pozemkov pozemkové spoločenstvo. Kto je potom jeho členom? Ako sa tu dedia podiely? Môže takéto spoločenstvo vôbec existovať alebo ho treba zrušiť? Poraďte.

sekcia: Archívne fórum, 20.12 2013 15:49
autor: neznámy
V tomto prípade by skôr bolo treba zrušiť katastrálny úrad ako lesné spoločenstvo. : - )
Niekto už načal túto otázku. Aj som sa to pokúšal nájsť ale nenašiel som.
Podľa súčasných právnych pomerov sú vlastníkmi urbársky pozemkov samotní členovia urbariátov. Aj keď pri vzniku urbariátov za čias Márie Terézie vlastníkom bolo zoskupenie a nie jednotlivci.
Akurát pri komposerátoch, ktoré vznikli oddelením od rodových majetkov sa zachovalo vlastníctvo komposesorátu. Neviem, či všade, alebo len niekde.

Ak skutočným vlastníkmi majú byť jednotlivci a nie urbariátov, tak by bola asi žiadúca vlna nespokojnosti. Nemyslím vyložene nespokojnosť ale bombardovanie najvyššich miest, prečo sú vlastníci pozbavovaný vlastníctva.
Niekto z diskutujcich k tejto veci uviedol, že katastrálny úrad v tomto prípade
zaujal stanovisko, že nápravu urobia po žiadosti vlastníkov. (A predpokladám, že za poplatok.) Katastrálny úrad možno urobil chybu a vlastník plať.

Ale hypoteticky. Ak by vlastníkom pozemkov bolo pozemkové spoločenstvo, či by teda v prípade komposesorátu mohlo byť, až v spoločenstve samotnom
by sa určilo, kto má aký podiel. V pôvodnej pozemkovej knihe sa potom uvádzalo nielen to, kto je vlastníkom - teda, komposesorát ale aj aké majú jednotlivci podiely (na hospodárení a pod.) Neskôr sa vša pravda toto ignorovalo a podiely na hospodárení sa stotožnili s vlastníckymi pomermi.

Spoločenstvo z tohto dôvodu netreba zrušiť, ale predseda spoločenstva by si mal pýtať vysvetleni a či radu na katastrálnom úrade.
20.12 2013 18:56
autor: neznámy
zruš sa sám!
20.12 2013 19:55
autor: neznámy
Toto sa aj mne stalo. Zdedil som urbarske pozemky. V porovnani so starsim dedicskym konanim mi niektore parcely v novom dedicskom chybali. Nasiel som ich na LV, ktore ma vo vylucnom vlastnictve urbariat. Ziadal som si od predsedu urbariatu, aby mi vypisal vysku mojich podielov na tychto LV. Odmietol. Dokonca som zistil, ze niektore parcely ma vo svojom sukromnom vlastnictve. Teda si lukrativne parcely odpredal z urbariatu sam sebe. Mozno si to dalsich 3 tisic majitelov nevsimne a po niekolkych generaciach sa nebudu podiely uz prenasat do dedicskych konani vobec tak ako v mojom pripade. Tak si tieto parcely mieni ponechat predseda urbariatu ako jediny novy vlastnik? Kupno-predajne zmluvy na zaklade ktorych si ich poprepisoval na seba nesplnaju katastralne zakony k zapisu. Je to jasne a preukazatelne tunelovanie. A cele predstavenstvo urbariatu je zlozene z rodinnych clenov. ( okres Cadca)
22.12 2013 23:50
autor: neznámy
Vlado. Ani za čias "Márie Terézie" vlastníkmi urbárskych pozemkov nebolo urbárske zoskupenie. Po zrušení poddanstva v roku 1848 sa bývalým poddaným v obci vydal konkrétny les do ich spoluvlastníctva. Bývalí poddaní tak nadobudli vlastnícke podiely k spoločnému lesu. Tieto svoje vlastnícke podiely mohli dediť, predávať, darovať. Boli spoluvlastníkmi. Platil zákon, že tieto lesy musia byť obhospodarované spoločne. Neskôr v roku 1898 bol vydaný zákon / XIX /, ktorý spoluvlastníkom uložil povinnosť aby vytvorili spoločenstvo, ktoré bude zabezpečovať hospodárenie a určil pravidlá pre jeho fungovanie. Spoločenstvo sa však stalo len správcom a nie vlastníkom lesa. Tento právny stav pretrval a platí aj dnes.
27.12 2013 12:14
autor: neznámy
Upozornenie "neprihláseného beriem". Moje tvrdenie nemám z vlastnej hlavy. Dúfam, že sa mi podarí nájsť taký hodnoverný zdroj, ktorý sa tejto problematike venuje v potrebnej miere.
Viem, že v počiatkoch znamenal urbár súpis povinností za možnosť obhospodarovania. Ako a kedy sa to potom rozvinulo do neskoršej podoby urbáru to naozaj neviem.
Ako perličku v tejto súvislosti uvediem známu vec, že v júni 1863 sa prijala Martinská deklarácia a jednou z jej požiadaviek bolo aj vytvorenie slovenského okolia, teda niečoho ako autonómie v rámci Rakúska, prípadne Uhorska. Menej známejšie už je to, že proti memorandu sa spustila zo strany uhorských vládnucích kruhov antikampaň. Jedným z tvrdení tejto antikampane bolo, že memorandisti chcú zrušiť ich vlastníctvo, ktoré nadobudli v dôsledku zrušenia poddanstva.
Z toho sa pochopiteľne nedá usudzovať o akú formu vlastníctva išlo. Uvádzam to len ako zaujímavosť.
28.12 2013 14:13
autor: neznámy
Neznámy z 22.12 23:50 upozornil asi na bežný jav v našej katastrálnej evidencii. Parcely boli a už nie sú. Nanajvýš sa o nich v dedení objaví zmienka, že ide o neidentické parcely. Tiež máme v rodinnom archíve výpisy z pozemkovej knihy, kde sú uvedené výmery ešte v katastrálnych jutrách a siahach. Parcely v nich uvedené, by sa mali nachádzať v súčasnom E registri. Nuž nachádzajú sa. Poniektoré s veľkým množstvom podlomítok.
Ale keď si človek sčíta ich výmery, nerovnajú sa tým, čo máme na spomínaných výpisoch. Možno by sa dal akceptovať argument, že predošlé výmery nezodpovedajú pravouhlému priemetu a preto musia byť menšie.
Ale ako je to možné, že niektoré súčasné sú väčšie ako tie pôvodné?
Nuž nečudo, že potom sa niektoré parcely nedajú identifikovať.

K tomu ďalšiemu, na čo neznámy upozorňuje, neviem zaujať stanovisko. A to by si asi neznámy prečítal najradšej.

O obecnú radu, keď ti upreli parcelu, obráť sa na súd, asi nestojí.

V tejto súvislosti mi však napadá jedna otázka. Ak už v konrétnej obci prebehol ROEP a jeho výsledky sú také, že parcela dediča už nexistuje.
Teda, že ani nemá za ňu nejakú inú parcelu. Dali by sa na súde závery ROEPu napadnúť? Viem, že je to možné. Ale je to vari nejako časovo obmedzené. Nie je potom niekde mimo zákona o ROEP riešené, čo sa dá robiť potom?
28.12 2013 14:46
autor: neznámy
Autorovi otázky z 20.12.2012 :

Ak je v LV zapísaný ako vlastník pozemkov pozemkové spoločenstvo, môže tom mať viaceré dôvody. Predovšetkým ak ide o LV založený po zápise ROEPu, treba zistiť, ako boli pozemky evidované pred ROEPom. Je možné, že vlastníci pozemkov boli pôvodne zapísaní ako vlastníci príslušných podielov v urbáre v samostatných vložkách pozemkovej knihy. Ich podiely mali byť po ROEPe zapísané do jedného LV spolu s pozemkami. Ak sa tak nestalo, je možné, že v pozemkovej knihe vôbec nebola evidovaná výška podielov jednotlivých členov urbáru. V takom prípade treba výšku podielov zistiť v archívnych dokumentoch pôvodného urbáru. Môže sa stať, že je k dispozícii zoznam členov pôvodného urbáru, ale nie je v ňom stanovená výška jednotlivých podielov. V tom prípade možno považovať všetky podiely za rovnaké. Pozemkové spoločenstvo nemôže existovať bez členskej evidencie. V danom prípade je teda v katastri zrejme zapísané neexistujúce pozemkové spoločenstvo a ak ide o LV založený po ROEPe, samotný zápis v LV nemá žiadny právny význam. deklaruje len existenciu nejakého subjektu nazvaného pozemkové spoločenstvo. Ak v katastrálnom území nebol ROEP, treba v katastri zistiť kedy a akým titulom bol príslušný LV založený
Bez konkrétneho údaju (č. LV, katastrálne územie a hlavne názov subjektu označeného ako vlastník ) sa však nedá bližšie k prípadu vyjadriť.9.1 2014 23:01
autor: neznámy
Zaujala ma táto diskusia. les medium mi nebolo známe.
Pripájam sa s odstupom času, kedy tu bola posledná odpoveď.
Aj my sme mali a dokonca stále máme takýto problém. PKV, ktorá nahradzovala terajšie LV má v časti B-vlastníctvo, zapísané: 1/Bývalí urbársky gazdovia a želiari obce. Sú tam zákony na základe ktorých bolo toto vlastníctvo nadobudnuté
V pozemkovej knihe nie je údajne žiadna príloha s vlastníkmi.
V obci bola písanka s menami posledných vlastníkov a ich dedičia tieto pozemky vydržali

2. V roku 1938 občania z istej obce, kúpili od biskupstva pozemky-lesné.
Ku kúpnej zmluve bol priložený zoznam s menami osôb , aby sa "pozemnoknižne vtelili" do vložky s kúpeným majetkom.
č.d kúpnej zmluvy bolo v PKV zapísané. Tieto pozemky nadobudli štatút ako mali urbariáty.
Pozemky boli vydržané dedičmi pôvodných vlastníkov.Podiel mojej starej matky zostal neobsadený, bol v správe SPF.
V roku 2012 sa robil ROEP . V rámci ROEP ho Lesná spoločnosť vydržala, ako právny subjekt.
K vydržaniu je potrebný súhlas dedičov .Neboli sme neznámy ani naša stará matka.Nikto od nás takéto vyjadrenie nežiadal.
.
Riaditeľ správy katastra po predložení žiadosti mi povedal, že vlastníkom na PKV bola lesná spoločnosť a jeho žiaden zdrap papiera ho nezaujíma.
To nebol zdrap papiera, ale riadne č.d., vyžiadané z archívov okresného súdu.


30.1 2014 10:09