Lesmedium

Prenájom pôdy

autor: prenajímateľ
Netýka sa to priamo lesa, ale prenájmu poľnohospodárskej pôdy. V roku 2006 sme podpísali s poľnohospodárskym družstvom nájomnú zmluvu na dobu určitú (10 rokov). Súčasťou nájmu je i zoznam parciel a ich výmery. Predčasom nám zo strany PD prišla jednostranne dohoda o skončení nájomnej zmluvy a nová nájomná zmluva, z dôvodu aktualizácie a odstránenia právnych nedostatkov. Dohoda o skončení nájmu je s dátumom koncom augusta tohto roku (2013) s tým, že pôvodná zmluva sa dohodou končí k 31.12. 2011. Nová nájomná zmluva je vyhotovená s platnosťou od 1.1.2012, s dátumom vyhotovenia koncom augusta tohto roku (2013), v ten istý dátum ako dohoda o skončení nájmu. V novej nájomnej zmluve PD jednostranne povyhadzovalo niektoré parcely, že na nich nehospodária. Takéto znenie skončenia pôvodného nájmu a nový nájom sme nepodpísali, lebo jednoducho v roku 2013 nemôžeme robiť právnu dohodu a zmenu s dátumom 31.12.2011 alebo 1.1.2012. Odpoveď PD (nie podpísaná štatutárom) znela, že časová retrospektívnosť bola z dôvodu, že nájomné sa vypláca rok pozadu a ak to nepodpíšeme, že nám budú vyplácať nájomné (nižšie) podľa pôvodnej zmluvy, nie vyššie ako iným (za pozemky, ktoré sú zaraďané v produkčných blokoch). Len, my to podpísať jednoducho nemôžeme. Sú tu aj iné veci, napr. platenie dane z nehnuteľností. V roku 2012 bola povinnosť platiť túto daň na strane PD. My ak podpíšeme v roku 2013 zmenu od 1.1.2012 tak čo s touto daňou za pozemky, ktoré PD retrospektívne zo zlmuvy vyhodilo? Ak ju nezaplatilo PD vtedy keď ju malo, tak potom budú (obec) naháňať koho? Alebo môže si PD vymáhať peniaze od obce naspať, veď dohoda o zmene nájmu je s platnosťou od 1.1.2012 a podľa nej za vyhodené parcely je povinný platiť už ich vlastník (prenajímateľ)? Mnohí to podpísali. Teraz ani nie je jasné, hlavne pre tých, čo to podpísali, či za vyhodené parcely oproti pôvodným zmluvám už budú musieť v novom roku daň z nehnuteľností platiť sami. Vychádza, že hej.
sekcia: Archívne fórum, 13.11 2013 14:57
autor: neznámy
Prenajímateľ súhlasím s tebou. Môže ísť aj o chytráctvo, vyhnúť sa plateniu dane z nehnuteľnosti. Z tohto dôvodu by som aj ja veľmi zvažoval, či pristúpiť na návrh.
Pokiaľ ide o tvrdenie, že družstvo na niektorých parcelách nehospodári, tak by bolo zaujímavé aj vedieť prečo. Dôvodom nemusí byť to, že nehospodária kvôli tomu, že sú pre ne nezaujímavé. Može ním byť aj neidentická parcela.
Teda papierovo v pozemnoknižnej evidencii existuje, ale na mape ju už kataster nevie nájsť. Už nehovoriac o tom, že nie je identifikovateľná ani v teréne, lebo medze boli rozorané. V takom prípade sa treba pozrieť na to, že ak družstvo napríklad hospodári v skutočnosti na 300 ha ale papierovo len na 200 ha, tak je zrejmé, že musí hospodáriť aj na tých vašich parcelách aj keď sú neidentifikovateľné. Ak u vás ROEP ešte neprebehol, tak by sa s tým hádam aj dalo operovať.
A či za vyhodené parcely bude treba platiť daň? Ak sú vyhodené z toho titulu, že sú neidentické tak nie. Lebo nie sú na liste vlastníctva.
Vynára sa ešte aj otázka, či nejaký zákon neukladá družstvu povinnosť hospodáriť na všetkých pozemkoch. Inými slovami či nemá povinnosť uzatvárať nájomnú zmluvu na všetky dostupné pozemky. Ale to by bola hádam otázka na portál www.mpsr.sk.
13.11 2013 17:30
autor: neznámy
Takto, u nás ROEP prebehla, v doľadení parciel a ich výmer problém nie je. Problém nie je ani v identifikácii parciel. O viaceré prenajaté pozemky sa PD doteraz nestaralo a boli sme to pozrieť, sú v nie dobrom stave. Asi sa ich potrebujú zbaviť. Problém môže byť aj v inom a netýka sa to len nás. Už dlhodobo nás cez rôzne nastrčené sročky otravujú, či nechceme tie pozemky predať (za bagateľ). Už viackrát sme to odmietli a stále otravujú. Predstavitelia tých sro sú osoby evidované vo viacerých podivných firmách a sú to blízke osoby súčasnému vedeniu PD. Asi skúšajú... Tu ide zrejme o ovládnutie pôdy v rámci regiónu, lebo týka sa to viacerých PD. Niečo obdobné sa skúša aj na pozemkových spoločenstvách a na ich vlastníkoch.
13.11 2013 18:31
autor: neznámy
Aj ja mám skúsenosť s PD, ako prenajímateľ. Podľa zákona nemôže PD selektovať jednotlivé parcely.
Musí platiť nájom za všetky ktoré boli vložené do JRD.
Aj u nás sa to robí, že ľudia sa zbavujú parciel, na ktorých údajne PD nehospodári za bagateľ len preto, aby nemuseli platiť dane.
27.1 2014 17:48