Lesmedium

Odovzdanie lesného majetku

autor: peter
Rád by som sa opýtal na postup odovzdania lesného majetku, ktorý je vo vlastníctve fyzických osôb no spravujú ho Štátne lesy SR (porasty sú vedené ako neštátne neodovzdané). Jedná sa o 1 parcelu KN -C o výmere cca 11 ha (sú to 2 dielce - resp. ich väčšie časti ) a na LV sú vedení 14 účastníci právneho vzťahu, z toho 12fyzických osôb so známou adresou, pri jednom mene je v zátvorke uvedené "nezistený vlastník" teda bez adresy a posledným účastníkom je Slov.pozem,fond ktorého spoluvlastn.podiel nieje uvedený ,resp. je tam namiesto čísel iba znak "/" a tento SPF je vedený na LV ako správca. Všetci resp. väčšina vyššie uvedených fyz.osôb sú spolupodielnici v našom pozemkovom spoločenstve a z tohto dôvodzu má dané poz.spoloč.záujem o prevzatie uvedenej parcely. Ako postupovať pri žiadosti?predpokladám že je potrebný súhlas všetkých vlastníkov konkrétnej parcely. Je potrebný aj geom.plán, ak sa jedná o parcelu KN-C??Čo s jedným vlastníkom kde nevieme adresu?Môže byť problém že spomínaná parcela je v susednom k.ú., teda nie v k.ú. kde sú zvišné pozemky, ktoré naše poz.spol.obhospodaruje? Taktiež malá časť parcely zasahuje do dielca, ktorý nieje v správe ŠL ale je v obhospodarovaní iného poz.spol.JE to problém,alebo to vyrieši geom.plán? Ďakujem a ostávam s pozdravom
sekcia: Archívne fórum, 13.11 2013 9:23
autor: neznámy
V prvom rade je potrebné si ujasniť o akú parcelusa jedná. Podľa počtu spoluvlastníkov na LV nepôjde zrejme o spoločnú nehnuteľnosť. Túto otázku si overte na katastrálnom úrade. Ak vám deklarujú, že sa nejedná o spoločnú nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013, tak potom je zápis SPF na príslušnom LV nesprávny a je potrebná oprava. V ďalšom je potrebné si ujasniť kto je vlastníkom danej parcely. SPF nemôže byť totiž vlastníkom. Skutočný počet vlastníkov tak zrejme je len 13 a SPF sa na LV uvádza len ako správca podielu "nezisteného vlastníka". Overíte si to ľahko ak spočítate podiely jednotlivých vlastníkov. Súčet by mal byť 1/1. Až následne je možné sa venovať postupu odovzdania tohto pozemku do užívania PS.
13.11 2013 9:45
autor: neznámy
Podľa výpisu z LV je to asi tak ako ste písali vy, teda že SPF je správca pre niektoré osoby...V LV je pri SPF napísané toto:"Účastník právneho vzťahu: správca
K vlastníkovi por. č. 1, 2, 3 je pod por. č. 14 (por.č.14 je SPF) správa na všetky parcely tohoto listu vlastníctva".Zistím, na katastri či danú parcelu KNC považuje kataster za spol.nehnutelnost a potom sa uvidí....Zatial dakujem pekne....
13.11 2013 12:40
autor: neznámy
Peter, ak na liste vlastníctva nie je poznámka, že ide o spoločnú nehnuteľnosť, tak som skeptický, že by sa katastru chcelo skúmať pkn vložku a usúdiť, že v minulosti mohlo ísť o parcelu patriacu do urbariátu a či komposesorátu. Čo ja poznám, tak postup bol skôr taký, že členovia bývalých spoločenstiev vedeli, že bolo nejaké historické spoločenstvo zrušené po roku 1948 a tie si po roku 1989 obnovovali. A katastre sa až od týchto obnovených spoločenstiev dozvedalo, ktoré parcely sú súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.
Inými slovami, spluvlastníci prehrabte sa v spomienkach na svojich rodičov, či Vám nehovorili o nejakom komposesoráte alebo urbariáte. Podľa veľkosti parcely by to skôr mohlo vyzerať, že išlo o individuálne spoluvlastníctvo.
Na doplnenie k tomu, čo ti napísal Jozef. Podľa zákona o lese alebo zákona o pozemkových spoločenstvách (to je teraz nie až také dôležité), ak je neznámy vlastník na parcelách (podieloch), ktoré sú súčasťou spoločnej nehnuteľnosti, tak ich správcom je Slovenský pozemkový fond. A ten je potom povinný ich dať do prenájmu pozemkovému spoločestvu, ktoré na spoločnej nehnuteľnosti hospodári. Ak sa to však netýka takýchto parciel, tak ich správcom sú Štátne lesy. Teda len tej časti podielu, ktorý pripadá na neznámeho vlastníka. A z toho dôvodu by nemal SPF na vašom liste vlastníctva, čo hľadať. Avšak pozor. Niektoré podiely mohli byť skonfiškované, teda dostali sa do vlastníctva štátu. A tu som si nie istý, to by sa musel pozrieť do zákona. Ale myslím si, že štátne vlastníctvo aj v tomto prípade spravuje SPF a nie Štátne lesy.
Druhou otázkou je, či by ste mohli tú vašu parcelu pripojiť už k jestvujúcemu pozemkovému spoločenstvu, ktoré hospodári v inom katastri. Podľa mňa zákon tomu nebráni. Komplikáciu by akurát mohlo spôsobiť akurát to, že aj na vašu parcelu je už vypracovaný nejaký plán lesnej starostlivosti (hospodársky plán) ako súčasti nejakého lesného celku. A tu by si asi bolo treba vypočuť názor pozemkového úradu a lesného úradu.
13.11 2013 16:07
autor: neznámy
Jedná sa o parcelu, ktorú v minulosti vlastnila 1 osoba a v súčastnosti ju majú vo svojom spoluvlastníctve jeho príbuzní (jeho súrodenci a ich rodiny-pretože on bol bezdetný).Aby daná parcela prešla zo správy ŠL do užívania nášho poz.spoločenstva nám navrhli práve niektorí z týchto potomkov. Podľa môjho názoru bude problém len s tým SPF (nevieme čo tam robí) a taktiež získanie súhlasu od všetkých dotknutých osôb.
14.11 2013 12:13
autor: neznámy
Dobrý den, Moji stari rodicia vlastnili lesy, ktore im boli skonfiskovane, chcel by som sa opytat ci existuje nejaky menny zoznam majitelov skonfiskovanych lesov , kedže mi chybaju dokumenty.Po revolucii sa v reštitucii vratil majetok , ale lesy v dedičskom konani neboli pretože boli skonfiškovane.dakujem za odpoved.
10.2 2014 9:59
autor: neznámy
Opýtaj sa na SPF, prípadne lesných závodov.
13.2 2014 13:44