Lesmedium

Povinnosti dedičov na zarastenom pozemku

autor: Mikuláš
Moji starí rodičia kúpili v roku 1912 pastviny a role, ktoré medzičasom zarástli stromami. V roku 1950 tam majitelia zasadili 4 červené smreky. Okrem toho sú tam brezy, sosny, jadlovec. Aké povinnosti majú dedičia v rámci lesného zákona?
sekcia: Archívne fórum, 7.11 2013 8:51
autor: neznámy
pokiaľ nie sú pozemky na LV evidované ako lesné tak podľa lesného zákona žiadne povinnosti.
7.11 2013 10:03
autor: neznámy
V KN na LV nemusia byt tieto pozemky s lesným porastom vedené ako lesné poz./ môžu byt evid. napr. aj ako orná pôda / no v skutočnosti sa na nich hospodári podľa lesného hosp. plánu - čiže podľa zákona o lesoch. Opačne, pokiaľ to nie sú lesné pozemky - byvale pasienky, ale sú porastené drevinami pri ich obhospodarovaní budete musieť postupovať podľa zákona o ochrane prírody. Pre Mikuláša najprv si zistite / napr. na lesnom úrade / aké sú v skutočnosti Vaše pozemky lesné alebo poľnohospodárske a potom sa zariadťe.
9.11 2013 17:57
autor: neznámy
Zákon o lesoch sa vzťahuje na lesné pozemky. Bohužiaľ, sú prípady, keď vyhotovený plán s číslom JPRL je i na pozemky, ktoré neboli a doteraz nie sú lesnými pozemkami. Ak ide o nesúlad katastra a skutočného stavu, rozhoduje o tom, či ide o lesný pozemok príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Ďalší zákon zas ochraňuje poľnohospodársku pôdu. Máte na výber. Dreviny na poľnohospodárskej pôde majú i ochrannú funkciu tejto pôdy (erózia). Nie vždy preraďovať poľnohospodársku pôdu porastenú drevinami na lesné pozemky je na mieste (zväčša ide po technickej a druhovej stránke i o nekvalitné jedince). V mnohých prípadoch je to na škodu veci a ochrany pôdy.
Ako bolo už spomenuté, najskôr je potrebné si zistiť stav v KN.
9.11 2013 19:25
autor: šimon
ja osobne som sa ešte nestretol s tým aby PSoL bo vyhotovený na iné parcely ako tie, ktoré sú v registri C-KN vedené ako lesné pozemky...
10.11 2013 11:51
autor: neznámy
Tak je dobre. Ja som sa zas nestretol s ľadovým medveďom.
10.11 2013 15:10
autor: neznámy
Nie každá parcela v C registri KN ma založený LV, potom je vedená v E registri a s pôvodným druhom pozemku napr. orná pôda no v skutočnosti je to lesný pozemok pre ktorý bol vyhotovený PSoL.
10.11 2013 15:38
autor: neznámy
Ako je možné,že do lesných plánov sú zaradené nelesné pozemky súkromníkov bez ich akéhokoľvek upovedomenia.Kto si pripravil podmienky na ďaľšiu dlhoročnú výpalníku činnosť ? Mám osobnú skúsenosť že vydanie 0,30 ha lesného pozemku,ktorý bol odčlenený z 3 ha TTP ma stálo 1000e. 800e, GO plán a kolky ,260 e , správny poplatok na OÚ za vyčistenie TTP od náletových drevín.
11.11 2013 9:21
autor: neznámy
Je to možné tak, ako hovorí Javor. Vývinom času sa charakter pozemku zmenil. Aj keď zmena ornej pôdy nebýva typickou, u trvalo trávnatých pozemkoch to nie je výnimka. Lesné úrady počas socializmu potom vychádzali zo skutočného stavu aj keď sa líšil od pozemnoknižnej evidencie.
Aj súčasné lesné pozemkové spoločenstvá vychádzajú zo skutočného stavu a priznávajú svojim členom podiely podľa skutočného zalesnenia.
K tým poplatkom. Nie je zrejmé, o aký les z vekového hľadiska išlo. Ak by to bolo len z obdobia za socializmu, tak by tie poplatky boli z morálneho hľadiska neférové. Ak však staršieho dáta, potom ich len treba nejako prežrieť.
11.11 2013 15:18
autor: neznámy
Ono je niečo ako katastrálne konanie a kto je účastníkom katastrálneho konanie a niekto si veľakrát robí bez vedomia ostatných dotknutých strán čo chce.
12.11 2013 22:31