Lesmedium

Zalozenie obcianskeho zdruzenia??

autor: Rasto
Dobrý deň,

v súvislosti s prijatím nového zákona o pozemkových spoločenstvách sa u Vás chcem informovať o nasledujúcom:

Máme malé pozemkové spoloč. kt. je bez právnej subjektivy. Podľa nového zákona ho musíme transformovať na PS s právnou subjektivitou. O to však nikto z nášho spoločenstva nemá záujem. Ide o to, že reálne hospodárenie ani nevykonávame (len v kalamitných stavach, čo sa udialo len raz). V zmysle zákona by nám vznikli nové povinnosti (napr. pri zisku aj vedenie podvojneho účtovníctva, zdaňovanie a pod.). Ako som písal nik o to nemá záujem. Preto sme rozmýšlali, že založíme Občianske združenie a správu zveríme do nájmu jednému z nás. Je to možné? Musíme založiť OZ alebo stačí ak sa dá plná moc jednému ten podpíše nájomnú zmluvu? Musia to podpísať všetci kedže zákon podľa § 1 ods. 2 sa vzťahuje aj na zaniknuté spoločenstvo. Stáčí teda podpis nadpolovičnej väčšiny? Aké povinnosti bude mať nájomca?

sekcia: Archívne fórum, 30.10 2013 8:29
autor: neznámy
Ešte ak by som mohol doplniť:
- ak založíme združenie môžeme si dohodnúť aj VZ a jeho orgány?
30.10 2013 10:23
autor: neznámy
Plne súhlasím s dôvodmi pre ktoré odmietate pretransformovanie. A ľutujem, že ste ma so svojim stanovisko nepodporili či už iba vo voľnej blogovej diskusii alebo oficiálne v medzirezortnom pripomienkovaní návrhu súčasného zákona. Moje pripomienky boli v tom zmysle, že sú spoločenstvá, ktoré vznikli len kvôli hospodáreniu. (Mať drevo na kúrenie, možno na opravu nejakých stavov a možno aj niečo predať, teda dosiahnuť zdaniteľný príjem - ale zdaniteľný príjem jednotlivých členov.) Bolo by asi nosením dreva do hory, ak by som mal vymenovávať podnikateľské slasti.
K samotnému občianskemu združeniu. Zdá sa že to ide. Pozri si aj na včaššie diskusie. Ale ak máte v pláne dať svoje pozemky do prenájmu, to je jedno komu, tam občianské združenie nepotrebujete. Každý jednotlivo podpíše zmluvu s nájomcom a vec je vybavená. Ak to bude zmluva na viac ako 5 rokov, tak nájomca bude platiť daň z nehnuteľnosti
30.10 2013 10:56
autor: neznámy
V prípade prenájmu netreba zabúdať na to, že po ukončení prenájmu preberá vlastník (prenajímateľ) skutočný stav svojej (prenajatej) veci a za tento stav i zodpovedá. Tento fakt sa využíva, či skôr zneužíva (vydrancuje sa a po nás potopa, bez zodpovednosti). S Vladom treba v jednej veci súhlasiť. V rámci hospodárenia na pôde (lesnej, poľnohospodárskej) by mala byť možnosť vytvorenia (právneho, organizačného) subjektu (bez ohľadu na inštitút tzv. spoločnej nehnuteľnosti), ktorý by umožňoval viacerým malým vlastníkom (spoluvlastníkom) spoločne a jednoducho hospodáriť. PS s právnou subjektivitou je priveľa, PS bez právnej subjektivity pre náväzné veci (účtovné, daňové, evidenčné) vytvára priveľa zmätkov a nejasností.
30.10 2013 11:51
autor: neznámy
Ak to dame do prenajmu jednému z nás a ten bude de facto vykonováť to čo chceme, tak:
- podľa § 21 ods. 2 zákona 504/2003 je možné dať pozemky na hospodárenie do nájmu len na dobu aspoň 30 rokov...ide to obísť?
- ak uvádzaš, že musia podpísať jednotlivci samostatne, musí každý. Nestačí nadpolovičná väčšina? Napr. jeden je v amerike

K OZ:
- môžeme založiť podľa §829 OZ združenie kt. by malo vlastné orgány, de facto tak ako PZ bez právnej subjektivity??
-vieme obísť §836 ods. 2 , t.j. že každý ma 1 hlas na hlasovanie podľa veľkosti podielov??
- takéto združenie sa musí niekde aj zapísať

Dané už ľutujeme aj my, no v tom čase sa tým nikto nezapodieval :(
30.10 2013 12:00
autor: neznámy
V tejto súvislosti je ešte možnosť nechať sa zastúpiť na základe PM jedným z nás a takto vykonávať správu?
30.10 2013 12:19
autor: neznámy
Podľa mňa je § 21 kvôli tomu, aby dával pre nájomcu aspoň určitú ochranu na hospodárenie. Však prvá prebierka sa robieva až po 20 rokoch. Ako viem z počutia. Preto podľa mňa by nič nemalo brániť tomu, aby ste dali nájomcovi lesy do prenájmu na nejaký iný vymyslený akceptovateľný účel, napríklad na rekreačné účely. A nájomca by tam hospodáril s vedomím, že hoci na druhý deň môže byť nájom zrušený.
Ovšem problém by mohol byť zo strany lesného úradu. Na les je vypracovaný lesný hospodársky plán (teraz sa už volá inakšie) a to by sa možno nedalo ignorovať.
30.10 2013 17:35
autor: neznámy
Trochu od témy, ale vie niekto odpovedať, ako je to s inštitútom vyvlastnenia pri prenájme pozemkov na dlhšiu dobu? Ak vlastník prenájme svoj pozemok, napríklad na tých 30 rokov, môže ho nájomca (reálny fyzický užívateľ majetku) po 10 rokoch vyvlastniť a pripraviť pôvodného vlastníka o majetok?
30.10 2013 20:54
autor: neznámy
20:54 Môže sa o to pokúsiť. A ak si vlastník tento pokus nevšimne (oznam na obecnej, či mestskej tabuli o vyhlásení vyvlastnenia) tak sa tak aj stane.
Na súde by pravdaže mala prísť pravda najavo, ak sú na skutočný stav veci dôkazy. Ale na to sa už nepýtaš.
31.10 2013 11:40
autor: neznámy
20:54 Dúfam, že sme obidvaja mali na rozume vydržanie a písali vyvlastnenie.
31.10 2013 12:09
autor: neznámy
Hej, vydržanie. Vyvlastňuje niekto iný (za náhradu).
31.10 2013 14:29
autor: neznámy
Vydržanie z dôvodu nájmu nie je možné. Medzi užívaním a držbou je právny rozdiel. Práve uzavretie nájomnej zmluvy deklaruje, že vlastník postúpil dočasne za stanovených podmienok nájomcovi len časť svojho vlastníckeho práva. Teda právo pozemok užívať a nie s ním plne nakladať ako s vlastný ( držať ).
1.11 2013 10:24
autor: neznámy
Jozef 1, len Slovensko je pre vyvolených krajinou neobmedzených možností. Je to síce pekné čo píšete, ale nie je to (nájomná zmluva) ani právna a ani zákonná garancia, že k vydržaniu dôjsť nemôže. Môže dôjsť k vydržaniu, napríklad rozhodnutím súdu, že vlastník 20 rokov svoj majetok ani len nevidel a nejaví oneho záujem. Keď sa chce, dôvod sa nájde. Našli by sme prípady, keď k vydržaniu majetku došlo bez akéhokoľvek písomného vzťahu k majetku jeho následným vlastníkom. Dokonca užívanie majetku v mnohých prípadoch bolo neodôvodnené až nelegálne. Na Slovensku aj reálny dôkaz o vražde (napr. nejaká nahrávka) nie je za určitých právnych okolností právnym (reálnym) dôkazom. Nájomca-vlastník nemôže postúpiť ani len časť svojho vlastníckeho práva nájomcovi. Nájomca má iné práva a povinnosti.
1.11 2013 11:07
autor: neznámy
11:07 Musím ťa trošku zhaltovať. Jozef1, to bral čisto z právneho pohľadu. Teda poukázal na to, že nájomna zmluva nie je oprávnením pre vydržanie.
Lebo mohli by sa nájsť takí, ktorí by moju odpoveď mohli pochopiť všeliako. Jozef1 ju určite pochopil tak ako som ju napísal a ako si ju pochopil aj ty.
Ale zmysel pre precíznosť a či dôslednosť mu nedovolil nenapísať to čo napísal.
Moja odpoveď asi mala znieť: Nemôže, 10 ročné užívanie z titulu nájomnej zmluvy nie je dôvodom na vydržianie. Avšak ak je nájomník prihlúpy, ak nie priamo podvodník, tak sa o vydržanie pokúsiť môže. A ak mu to notár a obecný úrad zožerú a vlastník o tom nevie, tak k vydržaniu aj dôjde.
Jozef1, dúfam, že v takomto znení by si moju odpoveď bral. : - )
1.11 2013 19:32
autor: neznámy
Čo je právne oprávnená vec na vydržanie? Nájomná zmluva (napr. min. na 30 rokov) sama o sebe nie je dôvod na vydržanie, ale zabezpečuje fyzickú držbu a užívanie veci, ktorá po zákonom stanovenej doby umožňuje vydržanie veci nájomcom (§ 134 OZ). Zbytok sú len právne hračky a slovičkárenie. Okrem toho, ak zákon stanoví minimálnu dobu nájmu je to zásah do vlastníckeho práva a nekorešponduje to celkom ani s Ústavou SR. Vydržanie nehnuteľných vecí (lesného pozemku) na základe minimálnej doby nájmu umožňuje práve zákon (č. 504/3003 Z.z). Na základe čoho je stanovená minimálna doba nájmu lesného pozemku?
1.11 2013 19:55
autor: neznámy
oprava: zákon č. 504/2003 Z.z.
1.11 2013 19:56
autor: neznámy
K vydržaniu:
Občiansky zákonnik § 130 definuje, čo je držba a oprávený držiteľ.
§ 134 už potom hovorí o samotnom vydržaní. Kľúčový je teda § 130, ktorý hovorí o dobromyseľnosti. Najmä v minulosti bývalo, že si ľudia vymieňali majetky bez toho, aby si dali veci do poriadku aj papierovo (v pozemkovej evidencii). Užívali ich vo viere, že im vec patrí. Teda boli dobromyseľní. Nájomník nemôže konať v dobrej viere, že mu vec patrí, keďže dobre vie, že patrí inému. Do inej polohy sa to môže dostať, keď deti nájomníka nepoznajú aký je skutočný právny stav veci a nájomník zomrie. Tie sa potom skutočne môžu v dobrej viere pokúšať o vydržanie.
Ak by si sa pýtal, ktorý zákon určuje minimálnu dobu nájmu lesného pozemku, tak by som ťa odkázal na pár diskusii dozadu. Tuším, že je to lesný zákon. Ty sa však pýtaš, na základe čoho bola stanovená. Tak na to ti asi nikto presne neodpovie. Ak sa také niečo nespomína v dôvodovej správe k zákonu, tak je odpoveď vo hviezdach.

4.11 2013 17:14
autor: neznámy
Na nájom lesného pozemku je predmetný tak zákon č. 326/2005 Z.z. (zákon o lesoch) ako aj zákon č. 504/2003 Z.z., kde je práve zadefinovaná tá minimálna doba prenájmu (stanovená z brucha). Zaujímavé pri prenájmoch lesnej pôdy sú aj iné veci. Napríklad vzťah vlastníka a nájomcu pri obnove lesného plánu (môže, nemôže vlastník do toho hovoriť a kto je v tomto prípade primárne zodpovedný za budúci lesný plán?), evidenčne a ako obhospodarovateľ pri nájme už figuruje nájomca nie vlastník, prenajímateľ-vlastník za určitých ekonomických podmienok nájomcu (k predmetu veci nájmu) nemusí dostať dokonca ani umluvné nájomné od nájmcu a pod. V každom prípade, vlastník-prenajímateľ ťahá v zmysle zákona za kratší koniec. Ešte k tej dobe nájmu lesného pozemku na min. 30 rokov. Z pohľadu ľudského života a zmien v spoločnosti je to priveľa (režim so Sovietským zväzom na večné časy trval cca 40 rokov, paródia na demokraciu sa prirodzene rosypuje po 20 rokoch). Skôr by to malo korešpondovať s dobou platnosti lesného plánu (10 r.), aj z dôvodu zodpovednosti (hospodárenie a stav lesa) prenajímateľa a jeho nájomcu po tejto dobe.
4.11 2013 21:05