Lesmedium

volebne obdobie

autor: cipulka
Dobrý deň, môže mi niekto poradiť, ak v našej dedine mali byť voľby do nového výboru v roku 2012, uskutočnili sa v roku 2013, ale schôdza nebola uznášania schopná /pre neinformovonasť členov o konaní schôdze/ a nový výbor sa nezvolil, s tým, že v júni bude nová, ale je august a nič sa nedeje, starý výbor si "šafári" s našimi lesmi ako sám chce a čo môžme robiť my radoví členovia, ako sa dá v tom smere urobiť poriadok? Existujú nejaké kontroly alebo postihy?
sekcia: Archívne fórum, 14.8 2013 9:25
autor: neznámy
Prečítaj si nový zákon o PS a ich transformacie na právnickú osobu.
14.8 2013 10:53
autor: neznámy
Neprihlásený autor.
Dobrý deň ti prajem. Pokiaľ ide o mňa, tak tvojej rade veľmi nerozumiem.
Prečíta si nový zákon (97/2003 Z.z.) a čo? A keď už, prečo upriamuješ pozornosť na transformáciu? Prečo nie na paragraf 14, písmeno 2 a 3.
Nech ti slúži na ospravedlnenie, že si chcel dať radu čo najrýchlejšie a na hľadanie paragrafov si nemal čas. : - )
Avšak, môže sa "cipulka" vôbec domáhať postupu podľa tohto zákona?
Na základe čoho majú vytvorené ich spoločenstvo? Občianského zákonníka, zákona o združovaní a či v tom možno lepšom prípade podľa už zrušeného 181/1995?
Ak podľa 181/1995, tak by sa mal "cipulka" pozrieť ešte doň, ak nemá zmluvu o svojom spoločenstve a jeho stanovy. Ak nechce teda čakať do februára 2014. (Mimochodom, keby som bol na mieste výboru, tiež by som nezvolával VZ na júl a či august. Najmä vtedy ak spoločenstvo nemá iba miestnych členov).
15.8 2013 9:09
autor: neznámy
ďakujem veľmi pekne za obidve reakcie, ale členkou urbariátu som sa stala ako dedička po smrti otca a na "mojom" prvom valnom zhromaždení som bola zhrozená s celého priebehu a manipulácie, nakoľko veľa veciam nerozumiem, preto by som potrebovala takú "lopatistickejšiu radu". Na moju otázku /na VZ/ či boli všetci členovia informovaní o termíne schôdze mi bolo povedané, že bolo to na internete a aj v obecnom rozhlase a na otazku stanov, že by som si rada prečítala stanovy, mi bolo povedané, že stanovy sú staré a nie dobré, bola som ako "Alenka v ríši divu", preto ma zaujíma, čo môžem urobiť ja, ako obyčajný člen? Ako môže fungovať výbor 5 rokov, ktorý bol zvolený na 4 roky:?
19.8 2013 16:38
autor: neznámy
Viem si predstaviť situáciu, ak spoločenstvo nevyvíja hospodársku aktivitu a preto nemá peniaze na poštovné poslanie pozvánok jednotlivým členom.
Ako obyčajnému členovi ti nezostáva nič iné, ako presondovať, kto má v spločenstve koľko podielov. Takúto informáciu by ti mali vedieť povedať, keď už majú problémy so stanovami, alebo so zmluvou o spoločenstve. Druhá vec by asi bola pokúsiť sa získať tieto informácie na lesnom úrade.
A keď budeš vedieť, kto má koľko podielov a budeš poznať názory ich názory, zistíš, či môžeš niečo urobiť ako člen - ak členovia výboru nemajú majoritu hlasov. Inak, máš ešte možnosť sa obrátiť aj na dozornú radu.
Všetko je to však aj o tom, či výbor a dozorná rada sú spoločenstvom pravidelne platení, alebo činnosť vykonájú len vo svojom voľnom čase možno za jednoročnú odmenu. Ak to robia len vo svojom voľnom čase, ťažšie sa s nimi komunikuje.
20.8 2013 10:19
autor: neznámy
Skončením volebného obdobia zaniká členom výboru pozemkového spoločenstva ich funkcia. V prípade, že spoločenstvo ako právnická osoba nemá dlhodobo platný výbor ( štatutárny orgán ) je to možné považovať za dôvod na zrušenie takéhoto spoločenstva.
30.8 2013 10:21
autor: neznámy
Zrušením spoločenstva sa automaticky zrušuje i spoločná nehnuteľnosť, vlastníctvo vlastníkov? Nie je prioritou zákona spoločné hospodárenie, ktoré sa práve vzťahuje na "nedeliteľnú" tzv. spoločnú nehnuteľnosť? Vlastníctvo, vlastnícke a spoluvlastnícke vzťahy predsa ostávajú v danú chvíľu (zrušenia) nezmenené a premenovať ABC na CBA by malo aký význam? Reálne spoločenstvo vlastníkov tzv. spoločnej nehnuteľnosti fyzicky stále ostáva, akurát "papier" by hovoril niečo iné. Opäť sa treba vrátiť k podstate veci. Stotožňovať PO (PS), jej štatutárny orgán a hospodárenie s tzv. spoločnou nehnuteľnosťou, vlastníctvom a vlastníckymi vzťahmi, nie je minimálne racionálne (aj keď môže to mať základ na princípe vlastníctva). V takomto prípade racionálne vychádza skôr nemožnosť PS=tzv. spoločná nehnuteľnosť zrušiť, pokiaľ niečo také by primárne nevychádzalo od samotných vlastníkov. Nie všetko zákonne je aj právne a tu nový zákon o PS nerešpektuje vlastnícke právo vlastníkov nehnuteľnosti (í) a spoločných hnuteľností hospodárenia. Nový zákon o PS nie je celkom v súlade s Ústavou SR a vlastníckym právom. Vyvoláva skôr zmätok.
30.8 2013 22:00
autor: neznámy
Spoločná nehnuteľnosť je v zákone definovaná ako nedeliteľná za účelom, aby sa vlastnícky nedelila. Spoluvlastníci tak nemajú inú možnosť, ako sa dohodnúť na tom, kto bude tieto ich spoločné pozemky obhospodarovať. Hospodáriť môžu sami alebo hospodárenie zveriť inému subjektu, či subjektom. ( Obhospodarovanie rozdeliť môžu. ) Zákon umožňuje aj aby si vlastníci zriadili špeciálnu podnikateľskú firmu - pozemkové spoločenstvo. Zrušením tejto firmy sa spoločná nehnuteľnosť nezrušuje.
2.9 2013 10:00
autor: neznámy
Takže firma (PS-PO) nerovná sa spoločná nehnuteľnosť v zmysle nového zákona o PS? Je tu zmätočnosť. Spoločné pozemky obhospodarujú vlastníci (spoluvlastníci) prostredníctvom vedenia PS v zmysle zákona o PS. Ak sa evidenčne zruší PS (evidenčný útvar), títo vlastníci a spoluvlastníci sú stále obhospodarovatelia lesa a na tomto fakte sa nemení nič. Ďalšia dôležitá vec je, ak sa evidenčne zruší právny útvar PS, tak kto preberá zmluvné dohodnuté podmienky PS (napr. zmluva s OLH, zmluvy na dodávky dreva, služby a pod.)? Preberajú to vlastníci a spoluvlastníci nehnuteľností (parciel), ktoré zákon o PS považuje za spoločnú nedeliteľnú nehnuteľnosť. Každý zvlášť podľa svojho podieľu alebo všetci naraz? Ten, kto vymyslel zrušenie PS takouto formou, bez zohľadnení i takýchto vecí, ide narobiť dobrý zmätok, alebo je v pláne rozložiť neštátne lesy, pre určité osoby.
2.9 2013 17:28
autor: neznámy
Ono sa to nerovnalo ani podľa starého zákona. Spoločná nehnuteľnosť existovala aj v prípade, ak nevzniklo pozemkové spoločenstvo. Pozemkové spoločenstvo ako firma sa neruší len evidenčne. Nasleduje likvidácia pozemkového spoločenstva v zmysle obchodného zákonníka. V rámci nej likvidátor v mene pozemkového spoločenstva predovšetkým plní záväzky tejto firmy, uplatňuje je pohľadávky, uzaviera dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Až po skončení likvidácie dôjde na základe návrhu likvidátora k zániku pozemkového spoločenstva jeho výmazom z príslušného registra. Pozemkové spoločenstvo ako právnická osoba zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Ide o všeobecnú zodpovednosť právnických osôb. Ručenie členov spoločenstva za záväzky spoločenstva nový zákon už neuvádza a je tak otázne.
4.9 2013 9:35
autor: neznámy
A presne o toto ide. Obabrať vlastníkov a spoluvlastníkov tzv. spoločnej nehnuteľnosti (PS) bez toho, aby sa mohli k čomukoľvek vyjadriť a dostať. Hlavne k majetku (v prípade fungujúcej PS stále k majetku všetkých), ktoré PS (vlastníci a spoluvlastníci) nadobudlo počas tzv. spoločného hospodárenie. V prípade likvidácie a zrušenia je to majetok "nikoho". V prípade záväzkov PS nad rámec "akože majetku len PS" má právo likvidátor svojvoľne siahnuť aj na majetok (pozemky) podieľnikov, aby uspokojil veriteľov? Tie majetky sú súčasťou PS a jeho hospodárenia. Ak budeme pojednávať o starostlivosti a hospodárení na lesných pozemkoch, primárne je a bude zodpovedný za ne ich vlastník, bez ohľadu či je to vrámci PS, v priebehu likvidácie alebo po nej. Zákonmi, ich znením a uplatňovaním sa prakticky takto dostávame do bezprávneho stavu.
Ak sa likvidáciou zruší PS, vylúči sa z evidencie PS na príslušnom úrade, podlieha tzv. spoločná nehnuteľnosť zákonu o PS? Asi nie. Žiaľ, zas sa len "zákonne" nahráva niekomu na úkor niekoho, v prípade PS najmä na úkor lesov. Ak sa PS nerovná spoločnej nehnuteľnosti v zmysle zákona o PS, tak celá táto legislatíva je zavádzajúca, lebo primom (okrem iného) je tzv. spoločná nehnuteľnosť tvorená pozemkami a spoločné hospodárenie na nich. Pozemky sú od prírody nezlikvidovateľné a nikoho nemožno zbaviť vlastníctva týchto pozemkov len tak. Toto všetko slúži len na rozloženie neštátnych lesov v doterajšej podobe.
4.9 2013 16:36
autor: neznámy
Už sa tu rozputala diskusia o zrušení spoločenstva, ale mne neide o zrušenie, ale o fungovanie a dobré fungovanie, lebo zatial mám pocit, že doterajší výbor sa nabaľuje, drevo sa rozpredáva, les sa nevysadza, ba dokonca je bordel v lese /čo mi srdce trhá/ a my vlastníci čakáme kedy bude valná schôdza, aby sa zvolili ľudia, ktorým záleži na lesoch. To neexistuje nijaký nadriadený orgán, kde by sa dalo obrátiť, všetko je len na vlastníkoch? Veď tí zákony nepoznajú a ani nevedia ako sa brániť.
9.9 2013 14:37
autor: neznámy
Ak máte veľmi vážny problém s výborom, skúste využiť demokratický princíp, uplatnenie vlastníckeho práva na ochranu vlastníctva, spísať petíciu vlastníkov za zrušenie a odvolanie výboru (pre patričné a opodstatnené dôvody) a ak bude podpísaných viac ako 50 % vlastníkov (podľa podielu v spoločenstve) vyzvať starý nefunkčný výbor na odstúpenie (s konkrétnym dátumom odstúpenia) a zvoliť si nový výbor (treba dať i pozor na nahlasovanie zmien v PS na príslušný lesný úrad). Ak by nerešpektovali vôľu väčšiny vlastníkov (čo bude pravdepodobné), je to už dôvod na súdny zákaz výkonu a činnosti štatutárneho orgánu - starého výboru (konkrétnych osôb). Môžete si zmeniť i stanovy a interné predpisy. Najskôr však by bola a je potrebná kontrola vášho PS interným kontrolným orgánom PS (dozorná rada). Ak sú nejaké nedostatky alebo nejasnosti ohľadom činnosti v hospodárení v lesoch, po odbornej stránke, je potrebné sa obrátiť na príslušný lesný úrad.
9.9 2013 17:45
autor: neznámy
Nie je potrebné spisovať petíciu.
Treba postupovat podla §14:

(3) Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva
a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia
zvolá obvodný lesný úrad. Takto zvolaného zasadnutia
zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestne príslušného
obvodného lesného úradu, ktorý ho bude
viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.

Pricom treba zdoraznit, ze (po novom) Okresny urad, pozemkovy a lesny odbor moze ulozit za nezvolenie organov pokutu az do vysky 3000 EUR.
12.11 2013 0:33