Lesmedium

Šimon, Jozef1 a ostatní, na slovíčko

autor: Vlado 46
Spoločenstvá, ktoré ešte doteraz aj napriek minuléme zákonu o poľnohospodárskych spoločenstvách existovali naďalej podľa zákona o združovaní sa teraz budú musieť preregistrovať alebo zlikvidovať.

Domnievate sa, že z právneho hľadiska je možné vytvoriť si občianské združenie? Pre niektoré spoločenstvá, najmä pre tie čo doteraz fungovali bez právnej subjektivity by som to považoval aj z praktického hľadiska za vhodnú alternatívu. Čo vy na to?

sekcia: Archívne fórum, 18.6 2013 11:48
autor: šimon
Ak pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity nevykonáva nijakú činnosť, celý svoj majetok prenajíma na obhospodarovanie, nemá význam transformovať ho na pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou.
Pri uzatváraní zmluvy treba uviesť všetkých podielnikov, ktorí splnomocňujú niekoho na zastupovanie pri podpisovaní nájomnej zmluvy.
Síce podľa zákona zanikne, ale podľa § 1 ods. 2 môžu naďalej nakladať so spoločnou nehnuteľnosťou.
Podľa § 1 ods. 1 musia rozhodovať členovia zaniknutých pozemkový spoločenstiev o všetkom nadpolovičnou väčšinou.
Ak hospodária, je výhodnejšie založiť pozemkové spoločenstvo podľa 97/2013 Z.z.
Ustanovenia ustanovenia Občianskeho zákonníka platia, ale vo veciach riešených v zákone 97/2013 Z.z., má tento prednosť
18.6 2013 16:08
autor: neznámy
Šimon, vítam ťa, že si sa pristavil na slovíčko.
Trochu som nerozumel tvojej poslednej vete, že 97/2013 má prednosť pred OZ. Ak by som našiel v 97 priamo ustanovenie, že predmetom občianskych združení nemôže byť hospodárenie tak by som to bral. (Možno, že tento zákaz je ustanovený niekde inde.) Ak by však bolo možné založiť občianske združenie pre hospodárenie (v lesoch) dal by si obidve ruky pod sekeru za tvrdenie, že je výhodnejšie v každom ohľade založiť pozemkové spoločenstvo? A neber pritom do úvahy len hospodárenie na spoločnej nehnuteľnosti ale aj na spoločne obhospodarovaných pozemkoch.
18.6 2013 19:34
autor: neznámy
Ak zanikne PS bez právnej subjektivity, alebo prebehne komplexná likvidácia PS s právnou subjektivitou, napr. pre nedodržanie povinností v zmysle nového zákona o PS (je otázne, či to je v súlade s Ústavou SR a rešpektovaním vlastníckeho práva vlastníkov), zaniká i tzv. spoločná nehnuteľnosť (=PS). Ostávajú len vlastníci a spoluvlastníci parciel. Posledná veta nie je právne relevantná, obidva zákony majú rovnakú právnu silu. OZ rieši i veci v súvislosti s inými zákonmi. Prvá veta je tiež zavádzajúca. PS bez právnej subjektivity nemusí nič prenajímať a je aj otázne, keďže nie je právnym subjektom, či aj môže niečo prenajať. Obhospodarovanie a obhospodarovateľ lesa nemusí byť len v zmysle zákona o PS. Novodobé PS vznikli na základe historického obhospodarovania pozemkov (les, poľnohospodárska pôda), na základe výhodnejšieho spoločného spravovania majetku vlastníkov a spoluvlastníkov. Súvisí to i so spôsobom získavania majetku a územia, zjednocovaním rozdrobených, hlavne lesných pozemkov. Zjednocovanie lesných pozemkov do väčších celkov, pre trvaloudržateľné hospodárenie, sa preferovalo ešte za Rakúsko-Uhorska.
Na základe čoho môže PS prenajať celé PS tretej osobe na obhospodarovanie lesa? Napríklad s.r.o.-čke na 10 rokov.
18.6 2013 19:43
autor: neznámy
Samozrejme je to možné aby sa vlastníci pozemkov či podielov za účelom spoločného obhospodarovania združili do občianského združenia podľa OZ. Na otázku, či je to vhodná forma nie je jednoznačná odpoveď. Má to svoje výhody ale aj nevýhody. Záleží od konkrétneho prídadu. Zvážiť je potrebné predovšetkým rozsah a charakter úloh v spravovaní daného majetku. Z toho odvodiť potrebu organizačného zabezpečenia a právneho postavenia. No a nakoniec posúdiť, nakoľko je riadne fungovanie danej alternatívy vôbec reálne.
19.6 2013 10:56
autor: neznámy
Jozef1, aj tebe ďakujem, že si sa pristavil na slovíčko.
Ktoho vie, koľkým spoločenstvám najmä tým bez právnej subjektivity vŕta v hlave, či sa radšej nemajú rozhodnúť pre občianske združenie a vyhnú sa registračným poplatkom, notárskym overovačkám a podobne.
Lebo, individuálnym vlastníkom zákon nič neprináša, iba to, že z ich spoločenstva robí podnikateľov a nedáva im žiadnu záruku stability.
Historické spoločenstvá relatívne majú túto záruku v podobe nedeliteľnej spoločnej nehnuteľnosti. Spoločenstvá na spoločné obhospodarovanie ju nemajú. Vlani sme ti vyrúbali horu, peniaze za ňu sme si rozdelili a zajtra si dáme zbohom. Nechcem vidieť tú nespokojnosť s likvidáciou.
Myslím si, že niet takého spolku, kde by boli všetci spokojní. Lebo ako sa hovori, spolok to je dobrá vec, ale kde sú dvaja, to je už veľa.
19.6 2013 19:40
autor: neznámy
Štátne lesy nám vydali výše 6,00ha lesa aj na základe toho,že sme sa za účelom spoločného obhospodarovania združili podľa OZ.Je nás 12 spoluvlastníkov, súrodencov a bratancov. To sa máme pretransformovať na PS s právnou subjektivitou? Ak nie tak čo, vrátime les Štátnym lesom? To je z mojej strany. Zo strany manželky to isté,ale necelých 20,00 ha lesa a 26 spoluvlastníkov.
Podľa môjho názoru by to bola hlúposť.


23.6 2013 11:50
autor: neznámy
Trochu ma prekvapuje, že u Vás stačilo 6 ha ako hospodársky celok (či ako sa to vtedy volalo. Ale to je teraz vedľajšie.
Ak sa nemýlim, nechce sa mi priam pozerať do starého a súčasného zákona.
Ak sa teda nemýlim, pred platnosťou starého zákona okrem historických spoločenstiev (komposesorát, urbár, pasienkové a iné spoločenstvá) vydávali pozemky spoločenstvám, ktoré sa združili na základe Občianského zákonníka alebo zákona o združovaní občanov, či ako sa volal.
Starý zákon teda 183 určil, spoločenstvá vzniknuté podľa zákona o združovaní sa musia pretransformovať podľa zákona 183. A mám taký dojem, že veľa takýchto spoločenstiev sa na to vykašľalo, lebo táto povinnosť sa znova zopakovala aj v novom zákone, ale teraz je to už aj s pokutou za neuposlúchnutie, respektíve s rozpustením spoločenstva so zákona.
Ale netýka sa to spoločenstiev, ktoré sú združené podľa Obchodného zákonníka. Ak iba trepem do vetra, iste to JOZEF 1 alebo ŠIMON skorigujú.
24.6 2013 22:28
autor: neznámy
K Ondrovi. Nemusíte vytvárať pozemkové spoločenstvo a spoluvlastníci naďalej môžu spoločne užívať svoje pozemky, ak sa tak rozhodli.
25.6 2013 10:25
autor: neznámy
Zákonodarca by mal vydať jednoznačný vykonávací predpis,aby si každý zákon nevykladal ako sa mu práve prsinije.
12.9 2013 13:52
autor: neznámy
Niekedy mali zákony a ich novelizácie vždy na konci dôvodovú správu, v ktorej bol popis zmeny a jej aplikácia. Už to asi nie je potrebné.
12.9 2013 18:36
autor: neznámy
Je koniec januára 2014 a nášmu spoločenstvu fyzických osôb (20 osob, 40 ha) horí za pätami. Ako sa máme vyvliecť z transformácie na právnickú osobu ? Nepodnikáme, náš les je pri kameňolome, s nekvalitnými drevinami, ale dodržiavame Lesný plán o výsadbe, likvidácii kalamity (r.2013), prípadne 1x za 10 rokov robíme výchovnú prebierku. Právnická osoba pre nás je neprijateľná.
Poradí nám niekto ako máme postupovať?
28.1 2014 12:33
autor: neznámy
Evka, prečítaj si hore uvedené komentáre. Hospodárte tak ,ako doposiaľ.
22.2 2015 21:35