Lesmedium

Zrušenie pozemkového spoločenstva

autor: Palo
Ak dôjde k zrušeniu pozemkového spoločenstva podľa § 6 nového zákona o PS, kto preberá práva a hlavne povinnosti pri obhospodarovaní lesa?
sekcia: Archívne fórum, 13.6 2013 12:27
autor: neznámy
Okrem dôvodov uvedených v § 6 pozemkové spoločenstvo sa zrušuje aj vtedy ak do 28. 2.2014 nebude pozemkovým spoločenstvom v súlade s novým zákonom ( § 31 ods. 9 a 10 ). V prípade ak nastane právny stav zrušenia pozemkového spoločenstva, takéto spoločenstvo stráca zároveň postavenie obhospodarovateľa lesa. Príslušné povinnosti potom prechádzajú na vlastníkov dotknutých lesných pozemkov. Ide tu o uplatnenie čl. 20 ods.3 ústavy SR. Vlastníctvo lesa zaväzuje jeho vlastníka, či spoluvlastníkov plniť zákonné povinnosti.
Stav, kedy je obhospodarovateľom každý jeho vlastník ( resp. spoluvlastník ), nemusí byť v praxi vyhovujúci. Vlastníci lesa sa môžu za účelom spoločného obhospodarovania lesa združiť a navokon konať prostredníctvom svojho zástupcu , alebo môžu previesť obhospodarovanie lesa na inú osobu. Tejto inej osobe môžu svoje lesné pozemky prenajať. Môžu sa tiež rozhodnúť a znovu založiť pozemkové spoločenstvo.
14.6 2013 9:26
autor: "lesník"
Celý nový zákon má ten istý principiálny problém ako pôvodný a definícia "spoločnej nehnuteľnosti" v novom zákone tomu len napomáha. Organizácia, organizačné členenie a spôsob hospodárenia je jedna vec a vlastníctvo (spoluvlastníctvo) jednotlivých pozemkov, na ktorých sa hospodári je vec druhá. Fungovanie neštátnych lesov na princípe PS (spoločné, kolektívne hospodárenie na súbore spoločných pozemkov a iných nehnuteľností) je v podstate správne a je potrebné ho skôr nemeniť. Skôr treba dodať, že na svojom vlastníctve majú pracovať a mať zamestnanie ich vlastníci a nie pochybné podnikateľské firmy. Ak sa má pojednávať o jednote PS na základe vlastníctva a spoluvlastníctva, nech sa pojednáva o jednotných a nedeliteľných "hospodárskych celkoch" na základe vlastníctva a spoluvlastníctva (najčastejšie celistvého územia), ale nie o spoločnej nehnuteľnosti, kde okrem pozemkov sú v princípe spoločné i ostatné hnuteľné a nehnuteľné veci. Nový zákon o PS je len ďalšia vec na ďalší chaos v lesoch a ich ďalšie dobabrenie.
14.6 2013 18:09
autor: neznámy
Dakujem za odpovede. Len by ma este zaujimal pripad, ked podielnici PS rozhodnu o zaniku spoločenstva. Zo zákona môžu. Dôvody môžu byť rôzne, napriklad aj finančné (vidia, že im hospodarenie prináša v súčasnosti a blízkej budúcnosti len náklady).
To, že príslušné povinnosti prechádzajú na jednotlivých vlastníkov beriem, ale ako teóriu. Pri stovkách, niekedy tisíckach spoluvlastníkov bude asi zložité vyžadovať splnenie povinnosti pri zalesňovaní, ochrane lesa, ktoré vyžaduje lesný a iný zákon. Čo potom v takýchto prípadoch, kto bude zabezpečovať tieto povinnosti? Myslím, že takýto prípad, možno prípady sa čoskoro objavia. Je veľa PS. kde je kalamita spracovana, drevo predane, zisky rozdelene a buducnosť na par desatročí je náklady, náklady a náklady....
20.6 2013 11:20
autor: neznámy
Áno máte pravdu. Vyvodzovanie zodpovednosti za neplnenie povinností v obhospodarovaní lesa je v prípade spoluvlastníctva komplikované. V prípade spoluvlastníctva platí solidárny princíp a tak možno požadovať celé plnenie povinností od ktoréhokoľvek spoluvlastníka. V prípade, ak obhospodarovateľ lesa nezabezpečuje odborné hospodárenie v lesoch, zabezpečenie oborného hospodárenia v lesoch má určiť štátny orgán LH ( §49 zákona o lesoch ).
20.6 2013 14:04
autor: neznámy
S tým solidárnym princípom netárajte. Solidárny princíp si vymýšľajú mocipáni, aby mali koho stíhať, alebo koho vyciciavať. V zmysle zákonnosti z pohľadu diskriminácie, podiele zodpovednosti za škodu veci a v zmysle vlastníckeho práve je to inak. Zo solidárneho princípu za toto potom môže byť zodpovedný a stíhateľný ktorýkoľvek občan SR, vrátane ministra a ministerských úradníkov, ktorým sa kľudne môže zo solidarity pripísať celá škoda veci v záujme SR. Prečo v novom zákone o PS nie je formulka, že PS s právnou subjektivitou naďalej platia a pôsobia v zmysle nového zákona, ale sa musia robiť nové zbytočné ceremónie (z pohľadu vôle vlastníkov) a pre nejakú somarinu môže byť PS zlikvidované? O toto ide? O náväzných veciach v záujme verejnosti i vlastníkov, ako činnosť OLH, odborné spravovanie pozemkov v zmysle lesných plánov a pod., ani nehovoriac. Toto je tak zákonné tunelovanie neštátnych lesov štátom pre súkromných zemepánov.
20.6 2013 18:39
autor: neznámy
So záujmom sledujem dianie okolo nášho"spoločenstva bez právnej subjektivity", ktoré má cca 260 ha a cca 200-300 majiteľov, podielnikov, žijúcich, aj už nebohých, nevysporiadané dedičské konania a pod. Jeden je múdrejší od druhého, pričom možno 10-ti vedia, že kde sa nachádza ich parcela, v ktorej majú podiel povedzme 12/1248 - tin. Som presvedčený, že to nikto nedá dokopy, ale čo potom ? Nastúpi štátna správa, resp nútená správa ?, asi by to bolo najlepšie. Od odovzdania majetku od ŠL cca pred 18-timi rokmi sa žiaden úmyselný zásah neuskutočnil a ani sa takto neuskutoční. Myslel na to nový zákon? Ako ďalej.
7.7 2013 14:29