Lesmedium

Informácia o právnych nástupcoch býv. urbariálistov

autor: Dagmar Herdová
Prosím o podanie informácie, kto určuje právnych nástupcov po bývalých majiteľoch býv. urbárskeho lesa.

Pre naše urbárske spoločenstvo sú dva zoznamy.

prvý - Výkaz k hlasovaniu oprávnených skutočných spolumajiteľov nerozdeleného a spoločene užívaného lesa, patriaceho býv. urbarialistom , ktorý bol jednohlasne prijatý dňa 10. decembra 1942 a následne schválený dňa 7. mája 1943 Župným úradom v Trenčíne.

druhý - zoznam k Rozhodnutiu o odovzdaní urbárskeho lesa do užívania Krajskej správe lesov v Nitre vyhotovený dňa 4.7.1958. Do tohto zoznamu bola zapísaná vtedajším predsedom urbariátu po každom zomrelom majiteľovi iba jedna osoba z niekoľkých právnych nástupcov pôvodného majiteľa.

Prosím o informáciu, ktorý zoznam sa môže použiť pre prededenie podielu po pôvodnom majiteľovi urbárskeho lesa.

sekcia: Archívne fórum, 8.5 2013 15:44
autor: šimon
a na liste vlastnictve resp. v pozemkovej knihe je to vedene ako ?
8.5 2013 18:23
autor: neznámy
V pozemkovej knihe sú vedené len lesné pozemky podľa jednotlivých lokalít. LV s uvedením zoznamu majiteľov nebol založený.
S úctou Herdová
8.5 2013 22:14
autor: neznámy
Otázka je tak trochu výstrel na slepo.
Z toho ako je položená si človek domyslí, že obnovený urbár už funguje a až teraz si začínajú niektorí urbárnici uvedomovať, že vlastnícke pomery nesedia s tými, čo boli voľakedy.
Ale z reakcie na Šimona sa dá domyslieť, že práve obnovujete urbár. Čo naznačuje odpoveď, že doteraz nebol LV založený.
A v tom prípade by bola na mieste aj otázka, kto môže hovoriť do toho kto sú to pôvodní "urbárnici". Ak sa nemýlim, tak tam zohráva významnú úlohu aj pozemkový úrad, aby zamedzil tomu, aby si malá skupina prisvojila celý urbár.
Rozvíjanie úvah týmto smerom však môže byť zbytočné, ak to nie je problém na ktorý čaká Dagmar odpoveď.
9.5 2013 11:06
autor: neznámy
Pokiaľ pozemková kniha neuvádza vlastníkov urbárskych pozemkov zápis tohto vlastníctva na LV je problematický. O určení vlastníctva môže rozhodnúť súd. Dôkazné bremeno je na domnelých vlastníkoch. V danom prípade za dôveryhodnejší by som považoval zoznam z roku 1942. Zoznamy na základe zákona č.2/1958, ktorým došlo k zrušeniu urbárov, mali slúžiť pre dodanie deputátu palivového dreva. Tieto zoznamy často nezodpovedali zoznamom spolumajiteľov, ktoré urbáre viedli do roku 1958 podľa zákonného článku XIX. z roku 1898. Podľa tohto článku išlo o zoznam všetkých spolumajiteľov spolu s ich podielmi pre účely hlasovania na zasadnutí urbáru.
9.5 2013 14:24
autor: neznámy
K mojej otázke zo dňa 8.5.2013. Aké možnosti má právny nástupca po pôvodnom majiteľovi býv. urbariátu na základe zoznamu z roku 1942, aby sa pri určovaní jeho nástupcov vychádzalo z týchto zoznamov ? Je potrebné vykonať riadne dedičské konanie, alebo o jeho nástupcoch môžu rozhodovať tí, ktorí sa pokúšajú toto lesné spoločensstvo obnoviť ? Pre upresnenie dodávam, že urbariát sa pokúšame ešte len teraz obnoviť. Vďaka.
28.5 2013 9:07
autor: neznámy
Pre dagmar
Ak sa pokušate len urbariát vybaviť, na koho je napísaný list vlastníctva po ROEP ke ? Čo mate napísane v pôvodnej PKV aj zrušenie urbaru podľa zak. z roku 1958 a zrušenie o obhospodarovaní podľa XIX/1898 ? Je aj v podstate ,,A,, PKV spomenuté zak čl. XIX/1898 ?
30.9 2014 17:54
autor: neznámy
Milá pani Dagmar, ja Vás poznám a poznajú Vás na všetkých úradoch,prajem veľa pevných nervov :)
27.11 2014 14:17