Lesmedium

Kontrolná činnosť v LH

autor: lesník
V posledných rokoch mám dojem, že kontrolné orgány v LH, teda lesné úrady akosi zlyhávajú vo svojej činnosti, ako dôkaz mi stačí terénna pochôdzka v mojom okolí. Ako často sa napríklad kontroluje evidencia kalamity a jej spracovanie, ako často sa kontroluje hygiena porastov po ťažbe, obnova MLP, atď. Bola vôbec v poslednom období vydaná pokuta vlastníkovi lesa za hrubé nedodržanie zákona o lesoch.
sekcia: Archívne fórum, 9.3 2013 20:56
autor: neznámy
Na riadnom ( trvalom a efektívnom ) obhospodarovaní by malo záležať v prvom rade vlastníkovi lesa. Z hľadiska celospoločenských funkcií lesa je úlohou štátu predovšetkým vytváranie podmienok na ich plnenie. Právnych, odborných, či ekonomických. Samozrejme potrebná je aj kontrola. Tá však v prvom rade ako nástroj na zisťovanie stavu, jeho príčin, prevencie a poradenstva. Až následne by mala nasledovať otázka účelnosti väčšej represie.
12.3 2013 10:00
autor: "lesník"
Hlavne, keď osoby, ktoré si dávajú hovoriť štát (štát sme všetci), vytvárajú podmienky na svoje osobné záujmy na úkor celej spoločnosti. Za posledných 5-10 rokov bolo veľké množstvo rôznych konferencií, jednaní o lesoch a ochrane prírody zo strany osôb štátu a veľkého množstva odborníkov. A z celospoločenského pohľadu čo? Nič! Napili sa, najedli sa, dohodli sa, kedy sa opäť stretnú a išli domov. Štát, my, nevieme nič o štáte, o sebe?! Prečo?!
Prečo napríklad štát vytvoril štátny podnik Lesy SR na zabezpečenie konkrétnych úloh a potrieb štátu a osoby tohto podniku a osoby zakladateľa to nerešpektujú? Je chyba štát, alebo konkrétni ľudia?!
12.3 2013 11:20
autor: neznámy
Chcel som tu hlavne poukázať nato, že ak vlastník alebo obhospodarovateľ lesa si neplní buď z nevedomosti alebo úmyselne aby napríklad ušetril finančné prostriedky nesplnením ustanovení zákona o lesoch, mala by byť zo strany štátu zabezpečená aj kontrolná činnosť, ktorá by mala dohliadať nad plnením zákona, veď už v samotnom zákone je podľa môjho názoru zakotvený trvalo udržateľný rozvoj lesa. Ak tento zákon nikto nedodržuje tak načo tu potom tento zákon niekto vyhotovil uviedol v platnosť a účinnosť a načo tu potom máme kontrolné orgány, v tomto prípade lesné úrady, ktoré buď svoju funkciu vykonávajú alebo nevykonávajú, ak nevykonávajú načo tu potom sú zriadené a taktiež financované štátom, teda nami všetkými. Čo sa týka tých vytvorených podmienok zo strany štátu pre vlastníkov lesov na plnenie úloh, to je trochu iná téma, a možno že ju tu niekto otvorí. Chcem sa ale vrátiť k lesným úradom, k ich činnosti, prečo posledné roky z môjho pohľadu zlyháva ich kontrolná činnosť, je v tom politika alebo korupcia, rodinkárstvo, známosti z bývalých pracovísk alebo ukončených škôl, môj názor je, že problém bude hlavne v tomto, či niekto chce alebo nechce, v lesníctve na Slovensku je obrovská miera korupcie. Ale chcem aby ste sa tu Vážení diskutujúci k tomu vyjadrili.
12.3 2013 19:40
autor: "lesník"
Ak by sme mali objektívne hodnotiť a analyzovať prácu a činnosť lesných úradov - OLÚ za posledné roky, museli by sme sa zaoberať najskôr činnosťou nadriadených orgánov (KLÚ, rezort pôdohospodárstva) a ich zodpovednosťou, ako aj zodpovednosťou, výkonom a prácou najmä OLH a lesnej stráže, plus kontrolnými orgánmi organizácií ako dozorná rada, odbor kontroly a pod. Keby si len OLH a lesná stráž plnila riadne svoje povinnosti, OLÚ by ani nemali a ani by nebolo čo riešiť. Možno len minimálne. Ak máme hodnotiť činnosť lesných úradov, musíme a mali by sme najskôr hodnotiť činnosť alebo nečinnosť najmä rezortu ústredného orgánu štátnej správy, ktorý keby riadne fungoval, nefungujúce veci by buď neboli, alebo by ich nebol problém ponaprávať. Vo Vašom príspevku to je napísané a všetkým je určite zrejmé, kde sú problémy a kde je problém. Všetko je presiaknuté inými záujmami, len nie záujmami spoločnosti ako takej, vrátane lesníctva. Ak sa aj vyskytne človek, napríklad i v štátnej správe, ktorý má záujem niečo správne riešiť, aké má šance to presadiť? Pri tom "zaujímavom" personálnom obsadení od dola hore, plnom bielych koníkov a somárikov v zelenom? Problém nie je len v lesných úradoch (OLÚ).
13.3 2013 17:26