Lesmedium

Umožní nový zákon o pozemkových spoločenstvách lepšie rešpektovanie vlastníckych práv a bude rešpektovať aj nepodnikateľskú po

autor: Vlado G
V stredu 14. novembra schválila vláda návrh nového zákona o pozemkových spoločenstvách.

Súčasný zákon 181/1995 Z. z. bol akoby šitý na historické spoločenstvá – najmä zavedením inštitútu "spoločná nehnuteľnosť".

Problémy robil pri aplikácii u novodobých spoločenstiev. A to najmä kvôli tomu, že v nich nemá každý vlastník vlastnícky podiel na každom pozemku.

Osobitnú kategóriu novodobých združení predstavujú lesné pozemkové združenia.

Lesné pozemkové združenia sú špecifické tým, že ak vlastníci chceli, aby im boli prinavrátené aj ich užívacie práva k svojim pozemkom, vzhľadom na zákon o lesoch sa museli združiť rešpektujúc vtedajšie hospodárske celky. Tiež treba pripomenúť, že pozemky sa vydávali združeniam bez vymerania v teréne. Nie preto, že by s tým jednotliví vlastníci súhlasili, ale preto, že to štátu znížilo s tým súvisiace náklady. Z toho už samo o sebe vyplýva, že združiť sa museli drobní vlastníci, aj keď ich predkovia v minulosti samostatne obhospodarovali lesy. Rešpektujúc pritom predpisy o hospodárení.

Najmä pre novodobé lesné pozemkové združenia platí, že sa nevytvárali za účelom dosahovania zisku, čo je základný atribút podnikania, ale kvôli spoločnému obhospodarovaniu, či už kvôli samotnému spoločnému obhospodarovaniu, alebo ako podmienky pre uplatnenie si vlastníckych práv. Robiť automaticky podnikateľov najmä z novodobých lesných spoločenstiev je zo zásady nespravodlivé. Spoločenstvo neodkupuje od svojich členov drevnú hmotu, aby s ňou mohlo ďalej podnikať. Či by už išlo o skutočné odkupovanie, alebo vo forme nájomného. Spoločenstvo iba v rámci spoločného obhospodarovania sprostredkováva predaj drevnej hmoty patriacej členom, aj keď pritom v prípade právnickej subjektivity koná vo vlastnom mene.

Aké majú výhody a či nevýhody súčasní drobní vlastníci v pozemkových spoločenstvách.

K nevýhodám (okrem iných) patria jednoznačne:

- náklady (výdaje) vyplývajúce zo spoločného obhospodarovania. (Štatutári spoločenstva, účtovníčka, administratívne náklady, valné zhromaždenia rad ďalších.)

- obmedzenie prístupu do hory. Už si nemôže ísť jednoducho na svoj pozemok a vziať si z neho hoci sušinu, lebo pri spoločnom obhospodarovaní patria výdaje a úžitok pomerne všetkým zo všetkého,aj keď vlastníctvo hovorí inak. Môže tak urobiť s vedomím výboru (spoločenstva).

- musí zaplatiť aj za to čo je jeho. Ako inak by sa mohol podeliť s úžitkom so všetkými členmi spoločenstva.

- člen s malým podielom je navždy odpísaný od nejakého úžitku. To čo na neho vyjde, pohltia cestovné, poštovné a či iné poplatky. Nebyť v spoločenstve mohol by si aspoň raz za 60 rokov niečo vyťažiť zo svojho 5 ároveho podielu (nájdu sa aj také minipodiely).

Výhody spoločenstva:

- zavedenie stabilizačného prvku a to inštitútu nedeliteľnosti.

Prakticky to znamená, že sa necítim poškodený, ak mne vyrúbu horu v rubnom veku a úžitok z nej je rozdelený medzi všetkých, lebo počas ďalších 60 či 80 rokov sa ja, alebo moji dedičia budú podieľať na úžitku prameniaceho z hôr iných členov.

- pre inak vyťažených, bývajúcich mimo lokality a či nemobilnejších.

Nový zákon je z hľadiska rešpektovania vlastníckej štruktúry prínosom v tom, že už pozná aj spoločenstvo založené vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Za prínos možno považovať aj to, že všetky spoločenstvá budú právnickou osobou, teda mať právnickú subjektivitu.

Ovšem pre málopočetné (do 10 členov), ak sú aj také, to bude zbytočný luxus, prípadne nespravodlivosť.

Čo však zásadne namietam je to, že návrh pôsobí dojmom stotožňovania právnickej osoby s inštitútom podnikateľa. Inštitút právnickej osoby predsa hovorí o rozsahu prenesenia práv z vlastníka na štatutára spoločenstva zatiaľ čo inštitút podnikateľa o druhu hospodárenia.

Keď už nie pre nič iného, tak namietam preto, lebo zákony pre podnikateľov sú spojené s radom ďalších nákladov, ktoré nemajú nič spoločné s nepodnikateľským prostredím, ale sú mu vnútené.

Ako napríklad znemožnenie platby v hotovosti ak spoločenstvo nebude mať registračnú pokladnicu za odťatie sušiny. Čo v preklade znamená, že nielen, že musím vôbec platiť za svoje, ale ešte buď zaplatiť poštové či bankové poplatky alebo prispieť na registračnú pokladňu a nielen na ňu, ale aj druhotné náklady vyvolané samotnou registračnou pokladňou.

sekcia: Archívne fórum, 17.11 2012 12:30
autor: Vlado G
Celý nadpis mal znieť:

"Umožní nový zákon o pozemkových spoločenstvách lepšie rešpektovanie vlastníckych práv a bude rešpektovať aj nepodnikateľskú podstatu niektorých?"

A článok bol vyvolaný s tým, aby vyvolal alebo nevyvolal odozvu.
V závislosti od toho budem, alebo nebudem kontaktovať aj poslancov príslušného parlamentného výboru, pokiaľ to budú odozvy na tému podnikania alebo nepodnikania pozemkových spoločenstiev.
17.11 2012 12:36