Lesmedium

Návrh zákona o pozemkových spoločenstvách

autor: šimon
V pripomienkovom konaní je už - ako iste mnohí viete - návrh zákona o pozemkových spoločenstvách. Ako sa vám pozdáva ?
sekcia: Archívne fórum, 13.9 2012 8:20
autor: Vlado G
Šimon, vďaka za upozornenie. Ešte som ho nečital.
Pre doplnenie uvádzam to čo si mohol aj ty. : ) Bol by som mal menej trápenia s nájdením návrhu.

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5463&langEID=1

Dúfam, že tvoje avízo si povšimnú aj viacerí, ktorým nie je jedno aký bude zákonn
13.9 2012 19:44
autor: Vlado G
Na portál právnych predpisov som uviedol dnes 15.9. 2012 inidividuálnu pripomienku.
V jej závere je zdôvodnenie, ktoré považujem za zásadné, ale rád by som na to poznal naň Váš názor (ako názor člena spoločenstva).
Ten záver je nasledovný:
Záverečné zdôvodnenie na ktoré sa odvolávam v texte.
Najmä pre lesné pozemkové spoločenstvá, ktoré založili vlastníci po roku 1989 na spoločné obhospodarovanie platí, že spoločenstvo na lesných pozemkoch len hospodári. S výnimkou lesných pozemkov, ktoré má prenajaté za účelom dosiahnutia zisku. Na rozdiel od nelesných pozemkových spoločenstiev, lesné spoločenstvá nemajú možnosť zberať úroku po rokoch či po dvoch. A preto nemožno považovať lesné porasty s ktorými hospodári za svoj majetok. Obraz hospodárenia je preto taký, že spoločenstvo predá drevnú hmotu v prospech vlastníkov. Všetky náklady, ktoré má, či už na výsadbu, ošetrovanie alebo administratívu, robí na ťarchu vlastníkov. Spoločenstvu preto dospeje len k výsledku z hospodárenia, ktorý zostáva rozdeliť jednotlivým členom. Výsledok z hospodárenia nemožno považovať za zisk spoločenstva a preto ho spoločenstvo nemôže ani zdaňovať. Až jednotliví členovia môžu zdaňovať svoj podiel z rozdelenia. Ak však spoločenstvo okrem hospodárenia aj podniká a to môže byť aj lesné pozemkové spoločenstvo založené na spoločné obhospodarovanie, potom môže dospieť aj ku zisku. A iba tento zdaňuje samotné spoločenstvo. Z neho potom vypláca jednotlivým členom dividendy. A až tie členovia zdaňujú alebo nezdaňujú podľa platného zákona o dani z príjmov.
15.9 2012 17:26